Plan na dru­gi tydzień ferii zimowych wyglą­da następująco:
23.01 Kemping:
7:30 – 08:30 Zbiór­ka na świ­etl­i­cy kempingu
08:30 – 11:00 Quest w Arbore­tum – Quest jest grą miejską, pole­ga­jącą na podąża­niu wg wskazówek gry. Pod­czas gry odkry­wamy his­torię danego miejs­ca, w tym wypad­ku Arbore­tum. Wszyscy chęt­ni do udzi­ału w Queś­cie, będą podążać w jed­nej grupie wraz z opieku­na­mi i razem będziemy szukać odpowiedzi na zagadki.
12:00 – 15:30 Ognisko na Kempin­gu plus gry i zabawy na świ­etl­i­cy kempingu
25.01 H2Ostróg:
07:30 – 08:00 Zbiór­ka na H2Ostróg przy kasach
08:00 – 11:00 Trzy­godzin­ny mara­ton na base­nie, a w nim: zjazd rura­mi na czas, siatkówka w wodzie
12:00 – 15:30 Kręgiel­nia, piłkarzy­ki, bilard – każdy z uczest­ników będzie miał do wyboru akty­wność w której będzie chci­ał uczestniczyć.
27.01 H2Ostróg:
07:30 – 08:00 zbiór­ka na H2Ostróg na 1 piętrze
08:00 – 10:00 Quest Miejs­ki – kole­jny raz mamy do czynienia z grą miejską, jed­nak tym razem będziemy się poruszać uli­ca­mi cen­trum Raci­borza. Całą grupą będziemy się starać odpowiedzieć na pyta­nia Ques­tu poz­na­jąc przy tym his­torię naszego pięknego miasta.
10:00 – 12:00 Odpoczynek, zabawa na Ogród­ku Jor­danowskim, oraz posiłek we włas­nym zakresie
12:30 – 15:00 Lodowisko

Proszę przed każdym dniem sprawdz­ić jakie jest dokładne miejsce zbiór­ki. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie gwaran­tu­je trans­portu na żaden z obiek­tów. Rodz­ice zobow­iązani są dowieźć oraz ode­brać dzieci maksy­mal­nie do 15:30 w danym dniu.

Dodatkowo 24 sty­cz­nia chcieliśmy Państ­wu zapro­ponować udzi­ał w Ama­torskim Turnieju Łucznict­wa poprzed­zonym warsz­tata­mi i nauka­mi pod­staw łucznict­wa. Cała rodz­i­na może wziąć udzi­ał w zma­gani­ach, udzi­ał każdej z osób jest bezpłat­ny. Warsz­taty i turniej odby­wa­ją się na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Warszaty zaczy­namy o 10:00.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content