Kim jesteśmy?

Naszy­mi główny­mi cela­mi są pro­moc­ja sportu i sze­roko rozu­mi­anego zdrowego sty­lu życia oraz stałe posz­erzanie ofer­ty naszych wszys­t­kich obiek­tów. Staramy się zaspoka­jać Wasze potrze­by i ustaw­icznie pod­nosić jakość naszych usług. Na co dzień utrzy­mu­je­my kil­ka obiek­tów rozsianych na tere­nie całego mias­ta. Jeśli masz jak­iś prob­lem doty­czą­cy obiek­tów, bądź pomysł jak może­my ulep­szyć nasze usłu­gi, skon­tak­tuj się z nami — jesteśmy otwar­ci na wszelkie sugestie!

 

Hala wid­owiskowo-sportowa

Hala wid­owiskowo-sportowa jest miejscem, gdzie oprócz wyna­j­mu hali możesz sko­rzys­tać z siłowni, sauny, sali fit­ness i tenisa stołowego.

Korty tenisowe

Posi­adamy korty otwarte, jak i korty kryte, które możesz wyna­j­mować przez cały rok bez wzglę­du na pogodę. W celu rez­erwacji kortów odwiedź zakład­kę nasze obiekty.

Kemp­ing “Obo­ra”

Na kempin­gu posi­adamy dom­ki let­niskowe do wyna­ję­cia, przestrzeń do postaw­ienia namio­tu lub kam­pera oraz wiatę przez­nac­zoną na let­nie imprezy.

Aktualności 

5 i 12 październi­ka zostana roze­grane zawody ZBIJAK CUP. 5 październi­ka odby­wa­ją się zawody klas…

Zaprasza­my wszys­t­kich ama­torów szy­bkiej jazdy do zapisa­nia się na zawody rowerowe Bike Race Racibórz 2023!…

Co paw­da osi­ag­nęliśmy już lim­it zapisów na zawody grzy­biarskie, jed­nak zawsze może­cie się dopisać na…

Serdecznie zaprasza­my na Zamkową 4 w niedzielę 17 wrześ­nia 2023 na godz. 11:00. Rozpoczniemy od…

Zaprasza­my Państ­wa do dołączenia do nas pod­czas raj­du rowerowo-kajakowego z Raci­borza do Grze­gor­zow­ic. Spływ zaczynamy…

Wydarzenia

 Inne wydarzenia →

Godziny otwar­cia:

Poniedzi­ałek — Piątek*
06:00 — 22:00

Sob­o­ta — Niedziela*
08:00 — 20:00

*Dokładne godziny poszczegól­nych obiek­tów podane są w zakład­ce Nasze Obiekty.

Kontakt

-