Akcja czysta ODRA 2024

Po raz kole­jny przyłącza­my się do ogólnopol­skiej imprezy Akc­ja Czys­ta Odra. 

28 kwiet­nia bieżącego roku wspól­nie z Szy­monem Tro­janowskim i jego inic­jaty­wą Cer­e­mo­nia Życia, Nat­u­raleza Sanc­tu­ary — Fun­dac­ja Sank­tu­ar­i­um Natu­ry oraz Sati Beat­rycze Duka posprzą­tamy Odrę. Trasa obe­j­mu­je miejs­ki odcinek rze­ki Odry, począwszy od tamy przy Rafako, skończy­wszy na tere­nie parku zamkowego w Raci­borzu, gdzie nastąpi rozładunek zanieczyszczeń. Celem przed­sięwz­ię­cia jest uprzat­nię­cie możli­wie jak najwięk­szej iloś­ci odpadów pochodzenia nien­at­u­ral­nego. Zanieczyszczenia będą pozyski­wane bezpośred­nio z wody lub wzdłuż linii brze­gowej rze­ki Odry na wyz­nac­zonym odcinku. Licz­ba osób ograniczona. 

Zaan­gażować się w akcję może każdy, kto ma ochotę wspól­nie dzi­ałać na rzecz żywej i czys­tej Odry. Wszyscy uczest­ni­cy zostaną wyposażeni w niezbęd­ny do przeprowadzenia akcji sprzęt w postaci worków na odpady, rękaw­ic ochron­nych, itp.

Szczegóły: początek akcji w niedzielę 28 kwietnia:

09:30 zbiór­ka

10:00 Start akcji

Planowany czas trwa­nia akcji to 3 godziny. Zapisy pod numerem 786603898. 

Akc­ja odby­wa się przy wspar­ciu Urzę­du Mias­ta Racibórz oraz Raci­borskie Cen­trum Recyk­lin­gu R3, Cred­it Agri­cole Pol­s­ka i Europe­jskim Fun­dus­zom Leasingowym. 

Mapa XVI Biegu Bez Granic

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z mapą XVI Biegu Bez Granic. W związku z tym, że bieg­niemy uli­ca­mi mias­ta w godz. od 14:40 — 16:40 nastąpi wyłącze­nie z ruchu dro­gowego ulic: ul. Zamkowa, ul. Armii Kra­jowej, ul. Odrza­ńs­ka, Rynek, ul. Nowa, ul. Wojs­ka Pol­skiego, ul. Wileńs­ka, ul. Warsza­wska, ul. Bukowa, ul. Opawska, ul. Drzy­mały, ul. Głowack­iego, ul. Kole­jowa, ul. Piaskowa.

Z kolei w godz. 14:40 — 15:15 nastąpi zamknię­cie odcin­ka dro­gi powia­towej 935 (ul. Armii Kra­jowej) od skrzyżowa­nia z ul. Zamkową do skrzyżowa­nia z ul. Odrza­ńską z możli­woś­cią objaz­du droga­mi powia­towy­mi i gmin­ny­mi. Za utrud­nienia przepraszamy. 

Mapa w pow­ięk­sze­niu Bieg na 10 km

Mapa w pow­ięk­sze­niu Bieg Młodzieżowy 3,7 km, Bieg OPEN, Nordic Walking

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z mapami!

Nagroda główna w XVI Biegu Bez Granic 1000 zł

Kochani! Przy­pom­i­namy, że cały czas trwa­ja zapisy na XVI Bieg Bez Granic, który odbędzie się 3 maja! Link do zapisów łap­cie tutaj .

Pon­ad­to chce­my Was poin­for­mować, że nagrody finan­sowe w tym roku wyniosą 4000 zł, oprócz tego mamy dla Was nagrody rzec­zowe o wartoś­ci pon­ad 3000 zł i świetne wid­owisko jakim będzie I Memo­ri­ał im. asp. Michała Kędzier­skiego. W ramach wydarzenia zaprasza­my również na piknik służb mundurowych, pod­czas którego będzie czekało na Was wiele atrakcji:

- defi­la­da służb mundurowych

- stoiska z pojaz­da­mi bojowymi

- wys­tęp orkiestry policyjnej.

Serdecznie zaprasza­my na OSiR przy ul. Zamkowej. 

 

Turniej Aut Zdalnie Sterowanych

21 kwiet­nia zaprasza­my Was na halę wid­owiskowo-sportową przy ul. Łąkowej 31 na godz. 11:00 na Turniej Aut Zdal­nie Sterowanych. 

W tym roku wychodz­imy naprze­ciw również rodz­i­com i ich też zaprasza­my do wspól­nej zabawy. 

Warunk­iem koniecznym jest posi­adanie swo­jego samo­chodu zdal­nie sterowanego
 i przyniesie­nie go na zawody. Między uczest­nika­mi może następować wymi­ana samochodów.

Serdecznie zaprasza­my:)

Reg­u­lamin


Poszukiwanie jajeczek z Zajączkiem

Zaprasza­my na poszuki­wanie jajeczek z Zajączkiem. Wydarze­nie zostało prze­nie­sione z 24 mar­ca na 30 mar­ca na godz. 11:00. 

Wydarze­nie będzie przeprowad­zone na Ogród­ku Jor­danowskim. Prosimy, aby dzieci uczest­niczące w wydarze­niu zabrały ze sobą koszy­cz­ki. Więcej szczegółów pod nr tel 692965271.

W tym dniu Ogródek Jor­danows­ki będzie otwarty dopiero od 11:00.


Zaprasza­my!

XVI Bieg bez Granic w ramach
I Memoriału im. asp. Michała Kędzierskiego

Zaprasza­my na XVI edy­cję Biegu bez granic. Trasa będzie prze­b­ie­gać uli­ca­mi Mias­ta Racibórz, w tym roku będziemy robić 3 małe pętle w okoli­cach ul. Wojs­ka Pol­skiego. Mapę i wiado­moś­ci doty­czące biegu będziemy pub­likować sys­tem­aty­cznie, żebyś­cie mogli być na bieżą­co ze wszys­tkim co jest związane z biegiem. 

Reg­u­lamin oraz link do zapisów zna­jdziecie poniżej:

Zapisy

31 marca — 1 kwietnia obiekty OSiR działają w zmienionych porach

Godziny otwar­cie hali wid­owiskowo-sportowej i H2Ostróg:

Wiel­ki Czwartek — Hala 07:00 — 22:00, H2Ostróg 06:00 — 22:00

Wiel­ki Piątek — Hala 07:00 — 22:00, H2Ostróg 06:00 — 22:00

Wiel­ka Sob­o­ta — Hala 07:00 — 22:00, H2Ostróg 08:00 — 20:00

Niedziela Wielka­noc­na — obiek­ty nieczynne

Lany Poniedzi­ałek Hala 14:00 — 22:00, H2Ostrog — zamknięte 

Ruszają zapisy na wypoczynek nad morzem w Pleśnej

W tym roku również zaczy­namy od tur­nusów bez wyży­wienia.
Rez­erwac­je na doby odby­wa­ją się w ter­minie: 08.06.2024 r. — 23.06.2024 r. 
110,00 zł — domek kon­ten­erowy (4 os.) / doba
70,00 zł — wyna­jem namio­tu (4 os.) / doba
20,00 zł — miejsce na polu namiotowym (1 os.) / doba
Tur­nusy tygod­niowe z wyży­wie­niem:
I Tur­nus: 20.07 — 27.07. 2024
II Tur­nus: 27.07 — 03.08.2024
III Tur­nus: 03.08 — 10.08.2024
IV Tur­nus: 10.08 — 17.08.2024
V Tur­nus: 17.08 — 24.08.2024

1120,00 zł — domek kon­ten­erowy
630,00 zł — wyna­jem namio­tu
210,00 zł — miejsce na polu namiotowym
Posił­ki:
60,00 zł — śni­adanie + obi­adoko­lac­ja os. dorosła (od 12 roku życia)
35,00 zł — dzieci od 3 do 12 lat
W ofer­cie poby­tu zapew­ni­amy Państ­wu bezpłat­nie:
- wypoży­cze­nie leżaków, row­erów i parawanów
- dostęp do świ­etl­i­cy i sprzę­tu sportowego
- mile widziane zwierzę­ta
- dostęp do ogniska

Po doko­na­niu rez­erwacji w ciągu 3 dni należy wypełnić kartę zgłoszenia. Od momen­tu wypełnienia kar­ty zgłoszenia należy opłacić za pobyt w Pleśnej w ciągu 14 dni, po czym nastąpi pod­pisanie umowy. W innym przy­pad­ku doko­nane rez­erwac­je zostaną anu­lowane.

Dane do przelewu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
47–400 Racibórz
ul. Zamkowa 4
Numer kon­ta bankowego:
09 1050 1328 1000 0004 0003 2421
poda­jąc w tytule płat­noś­ci: nazwisko, imię Naby­w­cy, ter­min poby­tu.

W celu rez­erwacji należy dzwonić pod nr tel. 32 415 37 17 lub mailowo: sport@osirraciborz.pl lub imprezy@osirraciborz.pl
 
Zaprasza­my również na obozy dziecięce. W tym roku przewidziane są 2 tur­nusy od 24.06 do 06.07.2024 oraz od 08.07 do 20.07.2024. Więcej szczegółów oraz zapisy zna­jdą Państ­wa na stron­ie: www.oboz.zwiadowcy.pl

Kar­ta zgłoszenia 
Do zobaczenia nad morzem 😉

Inny wymiar relaksu vol. 3

9 mar­ca zaprasza­my na rytu­ał saunowy z saunamistrzem. Dołącz do relak­su­jącej sesji w saunie fińskiej. To doskon­ała okaz­ja, aby zre­lak­sować się po ciężkim tygod­niu i odprężyć ciało. Czego możesz się spodziewać:

- wyso­ka tem­per­atu­ra — przy­go­tuj się na inten­sy­wne doz­na­nia cieplne, które pomogą oczyś­cić Two­je ciało z toksyn i stresu. 

- cer­e­mo­nia zapa­chowa — pozwól swoim zmysłom odpłynąć w ryt­mie aro­maty­cznych ole­jków eterycznych pod­czas cer­e­moni­ii zapachowej. 

- peelin­gi — poz­wolą usunąć martwy naskórek i odświeżyć wygląd skóry

- dostęp­ność stre­fy Spa i rekreacji wyłącznie dla uczestników

Saunamistrz — Alek­sander Rudnicki

Godz: 20:30, Miejsce: H2Ostróg

Koszt: 40 zł / 2 h

Płat­ność gotówką przed samym wydarze­niem, bądź przelewem (płat­noś­ci przelewem przyj­mu­je­my do czwartku): 

Dane do przelewu:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zamkowa 4

47–400 Racibórz

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: inny wymi­ar relak­su, imię i nazwisko klienta

Festiwal Dmuchańców

16 i 17 mar­ca odbędzie się Fes­ti­w­al Dmuchańców na hali wid­owiskowo-sportowej. W sobotę atrakc­je będą czynne w godz­i­nach od 12:00 — 19:00, z kolei w niedzielę od 11:00 — 18:00. 

Bilet całod­niowy kosz­tu­je 60 zł, i upoważ­nia do wejś­cia na wszys­tkie atrakc­je dostęp­ne w tym dniu. Moż­na też się zde­cy­dować na bilet jedno­godzin­ny za 40 zł.

 

XII Bieg Tropem Wilczym

3 mar­ca 2024 roku trady­cyjnie odbędzie się w Raci­borzu Bieg Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych TROPEM WILCZYM. Pod­czas XII edy­cji, podob­nie jak w roku ubiegłym, bie­gacze wyruszą spod bramy Zakładu Karnego, jed­nego z naj­cięższych w cza­sach stal­i­nowskiego ter­roru, a zakończą bieg przy Pom­niku Żołnierzy Wyk­lę­tych, w miejs­cu upamięt­nienia Niezłom­nych, którzy stra­cili życie w raci­borskim więzie­niu. Jak co roku Bieg Tropem Wilczym sku­pia się na wybranym tema­cie. Z okazji 80 roczni­cy Pow­sta­nia Warsza­wskiego XII edy­c­ja przy­pom­i­na tych Niezłom­nych, którzy byli również Pow­stań­ca­mi. Tegoroczny tem­at prze­wod­ni reprezen­tu­je czterech bohaterów, którzy znaleźli się na koszulkach XII edy­cji, a są to: Ewa Sto­lars­ka, ps. Ewa Wir, Bolesław Kon­trym, ps. Żmudzin, Jerzy Miatkows­ki, ps. Zawa­da i Jan Rodow­icz, ps. Ano­da. Koszul­ki zna­jdą się w paki­etach star­towych, które otrzy­ma­ją wszyscy uczest­ni­cy biegu, jak również pamiątkowe medale z moty­wem wilka.

Bieg odbędzie się w niedzielę 3 mar­ca 2024 roku i wpisu­je się w raci­borskie obchody Nar­o­dowego Dnia Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych. Trasa będzie zor­ga­ni­zowana przede wszys­tkim na tere­nie Parku im. Mias­ta Roth i jak w każdej raci­borskiej edy­cji, będzie moż­na prze­biec 1963 metry. Sym­bol­iczny dys­tans to rok śmier­ci ostat­niego Niezłom­nego, który poległ w walce czyn­nej – Józe­fa Francza­ka pseud. Lalek, Laluś. Dys­tans ten zyskał miano hon­orowego i jest też najpopularniejszy.

Start biegu o godzinie 11:00, a biuro zawodów będzie czynne od 9.30 do 10.45.

Zapisy prowad­zone są na stronie:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=9127

Orga­ni­za­tora­mi Biegu Tropem Wilczym w Raci­borzu są: Raci­borskie Cen­trum Kul­tu­ry, Mias­to Racibórz, Zakład Karny w Raci­borzu, Powia­towe Cen­trum Sportu, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

XI Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza chętne drużyny do wzię­cia udzi­ału w XI Turnieju Siatkarskim Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz, który odbędzie się w dni­ach 09–10.03.2024 r. na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 w Raci­borzu. Zgłoszenia przyj­mowane są drogą mailową na adres imprezy@osirraciborz.pl do dnia 29.02.2024 r. Z kolei losowanie drużyn odbędzie się 01.03.2024 r. 

Poniżej zna­j­du­je się reg­u­lamin imprezy, zachę­camy do zapoz­na­nia się z jego treścią. 

Reg­u­lamin

Medale na XII Bieg Twardziela

XII Bieg Twardziela coraz bliżej! Przy­pom­i­namy, że nagrodą główną jest czek na 500 zł dla zwycięzców każdej kat­e­gorii. Jeśli widzieliś­cie naszą zapowiedź to już wiecie, że trasa nie należy do najłatwiejszych. Bło­to, gałęzie, pod­bie­gi — cały czas musi być zachowana peł­na koncentracja. 

Do 20 lutego 2024 włącznie obow­iązu­je opła­ta star­towa pod­sta­wowa, po tym ter­minie kwo­ta się zwięk­sza, więc zachę­camy do jak najszyb­szego opłace­nia udzi­ału w biegu bie­gaczy, którzy się już zgłosili i bie­gaczy, którzy jeszcze się zas­tanaw­ia­ją czy do nas dołączyć. Zapisy zna­j­du­ją się poniżej! Serdecznie zapraszamy!

Link do zapisów

Lodowisko mobilne czynne do 18 lutego 2024

Waż­na wiado­mość dla tych z Państ­wa, którzy korzys­ta­ją z lodowiska. 18 lutego będzie ostat­nim dniem, w którym będzie moż­na sko­rzys­tać z mobil­nego lodowiska na Rynku. Zaprasza­my na zła­panie ostat­nich momen­tów zimowego szaleństwa!

Inny wymiar relaksu
Relaks przy dźwiękach:
handpan i kamertony

Zaprasza­my Państ­wa na kole­jną edy­cję wydarzenia pn.: “Inny wymi­ar relak­su”. Tym razem goś­ciem prowadzą­cym całe wydarze­nie będzie Alek­sander Czekańs­ki. Spec­jal­ista od masażu dźwiękiem. Wydarze­nie będzie miało miejsce po zamknię­ciu Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg i będzie dla ogranic­zonej licz­by osób po to, aby zatrzy­mać kam­er­al­ny charak­ter imprezy. Start wydarzenia o godz. 20:30, czas trwa­nia od 1,5 do dwóch godzin. Co to za wydarzenie? 

Celem wydarzenia jest ter­apia dźwiękiem. Pan Alek­sander wygry­wa spec­jalne dźwię­ki na hand­panie i kamer­tonach o odpowied­nich częs­totli­woś­ci­ach, wspo­ma­gany­mi poję­ci­a­mi medy­cyny nat­u­ral­nej, chińskiej. Ter­apia dźwiękiem poma­ga m. in. w: chorobach nowot­worowych, autoim­muno­log­icznych, uza­leżnieni­ach, depresji.  Zdrowotne dzi­ałanie rejestru­je również układ ruchu: relak­su­je przy bólach krę­gosłu­pa, ramion, karku, rwie kul­szowej, reumatyzmie, osteo­porozie i haluk­sach. Wibrac­je i częs­totli­woś­ci wywołane dźwiękiem jakim pod­dawane są nasze ciała wzmac­ni­a­ją koś­ci po zła­ma­ni­ach, oraz dzi­ała­ją koją­co na układ ner­wowy, rozrod­czy i hormonalny. 

Żeby wziąć udzi­ał w wydarze­niu wystar­czy zadz­wonić pod nr tel 32 415 37 17, upewnić się, że są jeszcze miejs­ca, bądź mailowo zabukować miejsce i poczekać na potwierdze­nie: imprezy@osirraciborz.pl / sport@osirraciborz.pl . Jeżeli nie został jeszcze osiąg­nię­ty lim­it uczest­ników i otrzy­ma­ją Państ­wo od nas potwierdze­nie, następ­nym krok­iem będzie uiszcze­nie opłaty przelewem lub w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg. Koszt wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu 50 zł. 

Dane do przelewu:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zamkowa 4

47–400 Racibórz

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: inny wymi­ar relak­su, imię i nazwisko klienta

Reg­u­lamin

Mapa XII Biegu Twardziela

Z przy­jem­noś­cią pub­liku­je­my dla Państ­wa mapę poglą­dową XII Biegu Twardziela. Bard­zo się cieszymy, że w tym roku nastąpiła mała korek­ta trasy, którą ustalil­iśmy razem z władza­mi Arbore­tum Bramy Morawskiej. Trasę zaczniemy “z innej strony” niż doty­chczas — start odbędzie się przy pięknym napisie “Arbore­tum Bramy Morawskiej”, a meta będzie w naszym doty­chcza­sowym miejs­cu. Start przewidziany jest na godz­inę 11:00. 

Szczegółowe infor­ma­c­je co do biegu opub­liku­je­my na kil­ka dni przed biegiem, żeby mogli Państ­wo się nalezy­cie przy­go­tować do całego wydarzenia. 

Ostatni dzień ferii zimowych z Policją!

Akc­ja pod nazwą “Bez­pieczne sza­leńst­wo” odbędzie się dzisi­aj na lodowisku — Komen­da Powia­towa Policji, Państ­wowa Straż Pożar­na, Powia­towa Stac­ja San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icz­na oraz OSiR połączą siły i poprowadzą akcję eduka­cyjną o bez­pieczeńst­wie pod­czas zabaw. 

9 lutego jest ostat­nim dniem ferii zimowych w naszym wojew­ództwie, co nie oznacza, że do pod­sta­wowych zasad bez­pieczeńst­wa nie sto­su­je­my się po ich zakończe­niu. Wręcz prze­ci­wnie! Warto być świadomym na jakie rzeczy zwracamy uwagę pod­czas zabaw z dzieć­mi, jak uświadami­ać dzieci i wyro­bić w nich dobre nawy­ki w kwes­t­i­ach bez­pieczeńst­wa. Dodatkowo Straża­cy przeprowadzą akcję ratunkową i dadzą wskazów­ki jak może­my pomóc komuś pod kim zapadł się lód. 

Zaprasza­my na niemałą dawkę wiedzy!

Po 500 zł dla zwycięzców XII Biegu Twardziela

Mamy dla Was wspani­ałą wiado­mość — nanieśliśmy małe zmi­any w reg­u­laminie biegu, ale zde­cy­dowanie są to pozy­ty­wne zmiany!

Nagrodą główną w naszym biegu przeła­jowym będzie nagro­da pienięż­na po 500,00 zł dla zwycięzców w kat­e­gorii męskiej i kobiecej. Miejs­ca 2 i 3 zgar­ną nagrody rzec­zowe o wartoś­ci kole­jno 300 i 200 zł. 

 

Mamy nadzieję, że będzie to intere­su­ją­cy akcent i dzię­ki temu wal­ka o najważniejsze tro­feum będzie trzy­mać do koń­ca w napięciu. 

Do grona naszych part­nerów dołączyły Radio Vanes­sa i Nowiny Raciborskie.

Do zobaczenia na starcie!

Sportowy Bal Karnawałowy

Na zakończe­nie ferii zimowych serdecznie zaprasza­my na Sportowy Bal Kar­nawałowy.
Impreza odbędzie się 9 lutego w piątek w godz. od 16:00 — 19:00 na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Ilość miejsc ograniczona!

Co będziemy robić na balu? Na balu będziemy tworzyć mas­ki kar­nawałowe oraz różdż­ki Har­ry’ego Pot­tera, będziemy również się baw­ić z ani­ma­torem. Wyma­gany wiek dzieci w przedziale od 6 do 12 lat.

Zapisy przyj­mu­je­my na maila sport@osirraciborz.pl lub pod nr tele­fonu 32 415 37 17.

Wstęp wol­ny!

Współor­ga­ni­za­tora­mi wydarzenia jest SOWA oraz Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Inny wymiar relaksu z Patrycją Chomiczewską

3 lutego zaprasza­my Państ­wa na coś zupełnie innego — chwilę relak­su z Patrycją Chomiczewską. Wydarze­nie będzie miało miejsce po zamknię­ciu Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg
 i będzie dla ogranic­zonej licz­by osób po to, aby zatrzy­mać kam­er­al­ny charak­ter całej akcji. Star­tu­je­my o 20:30, wydarze­nie będzie trwało około 2 godzin. Co Was czeka? Zaczniemy od relak­sacji i jogi w wodzie z doświad­c­zoną  joginką, tren­erką men­tal­ną i tren­erką biz­ne­su Patrycją Chomiczewską. Po sesji wycisza­jącej będzie moż­na sko­rzys­tać ze wszys­t­kich saun. W saunie parowej będzie czekał peel­ing, w saunach suchych coś dla zmysłu powonienia. Pon­ad­to do Waszej dys­pozy­cji będzie jacuzzi, des­ka owoców oraz chłodzące napoje. 

Jak się zapisać? Wystar­czy nas zła­pać pod nr tel 32 415 37 17 i upewnić się, że są jeszcze miejs­ca, bądź mailowo: sport@osirraciborz.pl / imprezy@osirraciborz.pl . Jeżeli nie jest osiąg­nię­ty lim­it uczest­ników i otrzy­ma­ją od nas Państ­wo infor­ma­cję, że zapis został doko­nany, następ­nym krok­iem jest uiszcze­nie opłaty przelewem lub w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg, koszt wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu 50 zł:

Dane do przelewu: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zamkowa 4 

47–400 Racibórz

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421 

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: Inny wymi­ar relak­su, imię i nazwisko klienta.

REGULAMIN

 

Zima w mieście z OSiRem

29.01
(poniedzi­ałek) Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg 09:00 – 12:00 / Kręgiel­nia 12:30 –
13:30, ul. Zamkowa 4

09:00 – 12:00 Akty­wny dzień na
base­nie, połąc­zony z zabawa­mi na dmuchań­cach basenowych (dmuchany tor przeszkód
będzie dostęp­ny na H2Ostróg od 27.01. – 11.02.),

12:30 – 13:30 Turniej kręglars­ki
z nagro­da­mi. Turniej rozpoczniemy od roz­grzew­ki i podzi­ału na drużyny. Na
zwycięską drużynę czeka­ją nagrody.

31.01
(śro­da) Warsz­taty pieczenia chle­ba – CAŁODNIOWA wyciecz­ka do Chle­bowej Chaty w
Bren­nej

*szczegóły w poś­cie poniżej

07:00 / 07:15 Zbiór­ka na wyjazd z
parkingu przy Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg, ul. Zamkowa 4

09:30 – 12:00 Warsz­taty pieczenia
chle­ba.

13:00 – 14:15 Czas na lodowisku w
Bren­nej

Powrót do Raci­borza (park­ing
Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg, ul. Zamkowa 4), godz. 16:30 / 17:00

02.02
(piątek) Hala wid­owiskowo-sportowa 11:00 – 13:00, ul. Łąkowa 31

11:00  – 13:00 Zaję­cia siatkarskie z trenerem na
hali wid­owiskowo-sportowej

05.02
(poniedzi­ałek) Hala wid­owiskowo-sportowa 09:00 – 11:00, ul. Łąkowa 31 / Lodowisko
mobilne, 11:30 – 13:30, Rynek

09:00 – 11:00 Zaję­cia siatkarskie
z trenerem na hali wid­owiskowo-sportowej zwieńc­zone turniejem z nagrodami

11:00 Prze­jś­cie na lodowisko

11:30 – 13:30 Nau­ka jazdy na
łyżwach dla początku­ją­cych z instruktorem

07.02
(śro­da) Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg 09:00 – 12:30, ul. Zamkowa 4
:

09:00 – 12:30 3‑godzinny mara­ton
na base­nie połąc­zony z zabawa­mi na dmuchań­cach basenowych (dmuchany tor
przeszkód będzie dostęp­ny na H2Ostróg od 27.01. – 11.02.), zawody z nagro­da­mi
rzec­zowy­mi za najszyb­szy zjazd rurami

09.02
(piątek) Kręgiel­nia 09:00 – 11:00 , ul. Zamkowa 4, oraz lodowisko mobilne 11:00
– 13:00, Rynek
:

09:00 – 11:00 – Zaję­cia na
kręgiel­ni – doskonale­nie umiejęt­noś­ci gry w kręgle

11:00 – 13:00 – Zaję­cia na
lodowisku – pokony­wanie toru przeszkód, zaję­cia doskon­alące jazdę na łyżwach,
przy­pom­nie­nie pod­staw z porusza­nia się na łyżwach

Kry­ta
Pły­wal­nia H2Ostróg, Zamkowa 4 

Bezpłatne wejś­cia: 29.01.2024 r.
– 02.02.2024 r. i 05.02.2024 r. – 09.02.2024 r. (poniedzi­ałek – piątek) w
godz­i­nach 09:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00

Uczniowie raci­bors­kich szkół
pod­sta­wowych (za okazaniem legitymacji).

Tenis
stołowy na Hali wid­owiskowo-sportowej, Łąkowa 31

Bezpłatne korzys­tanie z tenisa
stołowego: 29.01.2024 – 02.02.2024 r. i 05.02.2024 r. – 09.02.2024 r.  (poniedzi­ałek – piątek) 09:00 – 19:00

Kręgiel­nia,
Zamkowa 4

30.01.2024 r. (wtorek), 06.02.2024
r. (wtorek), w godz. 10:00 – 13:00 — Bezpłat­ny wstęp dla grup (min. 15 osób) zorganizowanych

01.02.2024 r. (czwartek), 08.02.2024 r. (czwartek), w godz. 10:00 – 13:00 – Bezpłat­ny wstęp dla wszystkich

Zima w mieście 2024 — wycieczka do Brennej

W tym roku przy­go­towal­iśmy dla Państ­wa coś zupełnie nowego — wycieczkę do Chle­bowej Chaty oraz na lodowisko w Bren­nej. Zaprasza­my dzieci w wieku od 6 — 14 lat do zapisów na wycieczkę w ramach ofer­ty Zimy w mieś­cie na rok 2024. Wyciecz­ka odbędzie się 31 sty­cz­nia i będzie trwała cały dzień. Poniżej zamieszcza­my dla Państ­wa har­mono­gram wyciecz­ki, potrzeb­ne zgody na uczest­nict­wo dziec­ka w wycieczce oraz zgo­da na samodzielne korzys­tanie z lodowiska w Bren­nej oraz reg­u­lamin wyciecz­ki. Wyma­gana jest najpierw rez­erwac­ja tele­fon­icz­na 32 415 37 17 lub mailowa: sport@osirraciborz.pl / imprezy@osirraciborz.pl, po potwierdze­niu przez nas dostęp­noś­ci miejs­ca należy dokon­ać przelewu, wydrukować zgody (zna­j­du­jące się w załączniku) i zabrać ze sobą w dniu wycieczi. Zgody będą zbier­ane w dniu wyjaz­du. Zbiór­ka na parkingu dla auto­busów przy ul. Zamkowej 4 (Park­ing Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg) 31 sty­cz­nia 2024 o godz. 07:00 — 07:15. Wyjazd do Bren­nej zaplanowany jest o 07:15. Powrót ok 17:00 do Raciborza.

Koszt wyciecz­ki wynosi 60 zł płatne do 26 sty­cz­nia bieżącego roku. Cena obe­j­mu­je prze­jazd autokarem, wstęp do Chle­bowej Chaty, wiz­ytę na lodowisku (wstęp i wypoży­cze­nie łyżew) oraz słod­ki poczęs­tunek. Kwo­ta płat­na na kon­to OSiR‑u lub w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4 w godz­i­nach otwar­cia obiektu. 

Dane do przelewu: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Zamkowa 4 

47–400 Racibórz

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421 

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: Wyciecz­ka Bren­na, imię i nazwisko dziecka.

 

Reg­u­lamin wyciecz­ki do Brennej

Har­mono­gram wycieczki

Zgody

 

Bieg Twardziela XII edycja

25 lutego odbędzie się nasz coroczny Bieg Twardziela. W 2024 roku będzie to już XII edy­c­ja biegu, którego trasa prze­b­ie­ga przez Arbore­tum Bramy Morawskiej. 

O szczegółach będziemy Państ­wa infor­mować na bieżą­co. Zaprasza­my do śledzenia naszego pro­filu na FB — OSiR Racibórz oraz aktu­al­noś­ci na stron­ie internetowej. 

Bieg Twardziela odbędzie się w podob­nej for­mule jak w zeszłych lat­ach. Start i meta będą się zna­j­dować przy parkingu Arbore­tum, a deko­rac­ja zwycięzców, szat­nie, depozyt oraz punkt infor­ma­cji umieszc­zony zostanie na Kempin­gu Obo­ra (zaraz obok parkingu Arbore­tum). Zapisy na bieg, płat­noś­ci oraz reg­u­lamin będą umieszc­zone na stron­ie do zapisów na bieg. 

Bieg Twardziela otwiera sezon biegowy w Raci­borzu — nie może Was zabraknąć!

 

Reg­u­lamin

ICE SHOW

29 grud­nia o godz. 16:00 odbędzie się pokaz jazdy fig­urowej na łyżwach. Po pokazie będzie moż­na wziąć udzi­ał w nauce jazdy na łyżwach. Serdecznie zaprasza­my tego dnia na Rynek! Co praw­da nie gwaran­tu­je­my miejsc siedzą­cych, ale na pewno milej będzie oglą­dać pokaz w towarzys­t­wie ciepłego napo­ju. Show tego typu odbędzie się w Raci­borzu po raz pierwszy!

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia, życzymy Wam mnóst­wo zad­owole­nia. Wiele satys­fakcji z pode­j­mowanych wyzwań. A Nowy Rok niech obfi­tu­je w szczęś­cie i radość! 

 

Życzy Dyrek­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji wraz z pracownikami

 

Sportowy spacer z Mikołajem

Zaprasza­my na sportowy spac­er z Mikoła­jem! Warunk­iem koniecznym do wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu jest posi­adanie atry­bu­tu Św. Mikoła­ja — czekamy na Waszą inwencję twórczą:)

Z rzeczy, które jako pier­wsze przy­chodzą nam do głowy, pomyśl­cie o swetrze świątecznym, nosie lub rogach renifera, itd. Tylko wyobraź­nia nas ogranicza…

Zapisy przyj­mu­je­my oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg, bądź pod nr tel 32 415 37 17. Start biegu, spaceru oraz marszu nordic walk­ing o godz. 13:00 z ul. Długiej (bliżej Placu Wol­noś­ci). Trasa ma 450 metrów, i będzie prze­b­ie­gać wzdłuż ul. Długiej dookoła Rynku, akty­wność zakończymy na Placu Dominikańskim. Każdy z uczest­ników otrzy­ma słod­ki poczęs­tunek, oraz możli­wość wyp­i­cia ciepłego napoju. 

Reg­u­lamin

Zimowa Akademia Sportu

20 listopa­da o 10:00 rano będziemy goś­cić na naszej hali przy ul. Łąkowej 31 medal­istę Mis­tr­zostw Świa­ta Juniorów — Jaku­ba Kota. Będzie on goś­ciem spec­jal­nym Zimowej Akademii Sportu, wydarzenia dedykowanego dla dzieci ze szkół pod­sta­wowych. Uczniowie odwiedza­ją­cy w tym dniu halę, będą mieli okazję sprawdz­ić się w sportach zimowych takich jak: curl­ing, biathlon, hokej na lodzie…itp. Po krótkim szkole­niu każdy z uczest­ników będzie miał kil­ka prób na każdym stanowisku sportowym, a zwieńcze­niem zajęć będzie roz­mowa z Jakubem Kotem. 

Nie może­my się już doczekać tak wybit­nego goś­cia na naszym obiekcie. 

III Edycja Siatkonogi kat. + 16

25 listopa­da w sobotę odbędzie się III edy­c­ja Turnieju Siatkono­gi w kat­e­gorii U‑16. Wydarze­nie odbędzie się na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Każdy zespół zobow­iązany jest uiś­cić wpisowe w wysokoś­ci 60 zł. 

Zgłoszenia przyj­mu­je­my na maila: imprezy@osirraciborz.pl / sport@osirraciborz.pl lub tele­fon­iczne 518 211 386.

Oso­by niepełno­let­nie są zobow­iązane zaz­naczyć ten fakt przy zgłosze­niu, i będą popros­zone o przyniesie­nie ze sobą zgody pod­pisanej przez rodz­iców na uczest­nict­wo w turnieju. 

Zaprasza­my!

Reg­u­lamin

Spływ kajakowy ODRĄ w ramach Festiwalu Podróżniczego WIATRAKI

Zaprasza­my na nasz coroczny spływ kajakowy Odrą z Raci­borza (prawa strona Bul­warów, slip kajakowy) do Grze­gor­zow­ic (lewa strona Odry). Spływ odbędzie się 22 październi­ka o 11:00 i potr­wa w okoli­cach dwóch godzin.

Opła­ta za spływ wynosi 50 zł od kaja­ka dwu­osobowego, bądź 25 zł od oso­by. Płat­noś­ci przyj­mu­je­my w punkcie infor­ma­cji Aqua­parku H2Ostróg do 20.10.2023 r. pod nr tel 32 415 37 17. Nieuiszcze­nie opłaty w ter­minie równoz­naczne jest z wykreśle­niem z listy rez­erwacji. Ilość kajaków ogranic­zona. Oso­by zapisane z wnie­sioną opłatą pros­zone są o przyjś­cie na slip kajakowy o 10:45 i zapoz­nanie się ze sprzętem. 

Do zobaczenia!


ZBIJAK CUP 2023

5 i 12 październi­ka zostaną roze­grane zawody Zbi­jak Cup. 5 październi­ka kat­e­go­ria klasy III, 12 październi­ka zawody będą prowad­zone dla dzieci z klas IV. Wydarze­nie w obu przy­pad­kach będzie się odby­wało na Hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Zapisy przyj­mowane są pod nr tele­fonu 511 696 909. Zgłoszenia moż­na dokon­ać również sms-em pod wskazany numer. 

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z regulaminem:

Reg­u­lamin

Bikerace Racibórz

MTB Bik­er­ace Racibórz już 8 październi­ka w Arbore­tum Bramy Morawskiej. Jakie kat­e­gorie przed nami? 

Łap­cie link do zapisów, a pod linkiem zna­jdziecie kat­e­gorie i reg­u­lamin imprezy.

Link do zapisów

 

Zawody Grzybiarskie
15 października!

Zaprasza­my na nasz creme de la creme jesi­en­nych wydarzeń. Wydarze­nie zawsze cieszy się olbrzymią pop­u­larnoś­cią, tak tez się stało i w tym roku. Jed­nak nic stra­conego. Zaprasza­my do zapisów pod nr tel 32 415 37 17. 

Wydarze­nie orga­ni­za­owane jest przy zabytkowej stacji kolei wąsko­torowej w Rudach. Zbiór­ka nastąpi o godz. 08:00 w niedzielę 15 październi­ka! Udzi­ał w imprezie jest bezpłatny. 

 

Orga­ni­za­torzy: Powia­towe Cen­trum Sportu & Ośrodek Sportu i Rekreacji

17.09.2023 r. — DOGTREKKING

17 wrześ­nia zaprasza­my serdecznie na Zamkową 4, gdzie odbędzie się DOGTREKKING. Plan imprezy przed­staw­ia się następująco:

11:00 — Marsz chary­taty­wny z psiakami

12:00 wydarze­nie główne — czyli dogtrekking na trasie ok. 5 km.

Co trze­ba zro­bić, żeby wziąć udzi­ał? Trze­ba się zapisać w sklepach zoo­log­icznych ZOO MAR, przy adresach ul. Opawska 82, Rudz­ka 37, Dłu­ga 10 lub w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg. Moż­na również zadz­wonić pod 32 415 37 17 i dokon­ać zapisu. Na star­cie uiszcza­my opłatę w wysokoś­ci 10 zł, z czego całość zostanie przekazana na zakup karmy dla psów z raci­borskiego schroniska. 

Wydarze­nie jest objęte Patronatem Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz.

Reg­u­lamin

16 Air Show przed nami

W dni­ach 9 i 10 wrześ­nia 2023 będziemy mogli być świad­ka­mi pod­nieb­ne­go przed­staw­ienia jakim jest 16 Raci­bors­ki Air Show. Całość odbędzie się na wałach wzdłuż ul. Drzewieckiego.

 

 Serdecznie zaprasza­my do kibi­cow­a­nia i udzi­ału w przedsięwzięciu.

 

 

Mapa Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Już w najbliższą niedzielę widz­imy się na star­cie Rodzin­nego raj­du Rowerowego na Placu Dłu­gosza przy ul. Nowwej. Star­tu­je­my o 12:00, jed­nak prosimy o przy­by­cie kil­ka min­ut wcześniej w celu potwierdzenia obec­noś­ci danego zespołu. Przy­pom­nę tylko, że każdy zespół musi się składać z min­i­mum dwóch osób z najbliższej rodziny, w tym kap­i­tana, który musi również być osobą pełno­let­nią i spra­wować opiekę nad niepełno­let­ni­mi w swo­jej drużynie. 

Po wys­tar­towa­niu kieru­je­my się w stronę ul. Wojs­ka Pol­skiego i jedziemy do Ogród­ka Jor­danowskiego, gdzie będzie pier­wszy punkt kon­trol­ny trasy. Na Ogród­ku uczest­ni­cy będą rzu­cać kostka­mi, a rezul­tat zostanie zapisany na kar­cie wyników. Z Ogród­ka Jor­danowskiego zawod­ni­cy pojadą na halę wid­owiskowo-sportową. Tam oce­ni­ane będą celne rzu­ty do kosza. Z hali ulicą 1‑go maja zawod­ni­cy pojadą w stronę kręgiel­ni OSiR, przekroczą Odrę na moś­cie przy ul. Piaskowej i pojadą wała­mi już pod samą kręgiel­nię. Na kręgiel­ni będzie trze­ba zbić jak najwięcej kręgli. Z kręgiel­ni wracamy na wały i jedziemy na Kemp­ing Obo­ra. Na Kempin­gu odbędzie się zakończe­nie zma­gań i uhonorowanie uczestników. 

Rodzinny Rajd Rowerowy

Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych do uczest­nict­wa w niedziel­nym rajdzie rowerowym, który odbędzie się 20 sierp­nia o godz. 12:00. Star­tu­je­my z Placu Dłu­gosza przy ul. Nowej, zal­icza­my po drodze 4 stac­je (Ogródek Jor­danows­ki, halę wid­owiskowo-sportową, Kręgiel­nię OSiR przy ul. Zamkowej 4, i stamtąd kieru­je­my się wała­mi w kierunku Kempin­gu). Kemp­ing OBORA jest ostat­nim kończą­cym etapem raj­du. Na uczest­ników będzie tam czekał quiz strażac­ki, posiłek oraz cer­e­mo­nia wręczenia nagród. 

Zaprasza­my do zapisów 32 415 37 17

Reg­u­lamin imprezy

Mistrzostwa Raciborza w siatkówce plażowej — kat. 2007 oraz OPEN

12 i 13 sierp­nia na Base­nie OBORA odbyły się Mis­tr­zost­wa Raci­borza w siatków­ce plażowej w kat­e­go­ri­ach roczni­ka 2007 oraz OPEN. Zwycięz­ca­mi kat. OPEN byli Karol Korus i Andrzej Fer­dyan. Kole­jno upla­sowali się zawod­ni­cy: Marek Szot wraz z Tomkiem Błaszc­zok­iem. Na najniższym stop­niu podi­um znaleźli się Denis Pso­ta i Łukasz Farana. Kat­e­gorię roczni­ka 2007 wygrali zawod­ni­cy klubu MOSM Tychy: Bernac­ki / Bator, drugie miejsce zajęli zawod­ni­cy Jas­trzęb­skiej Akademii Tal­en­tów Kinio / Steliga, a brą­zowy krążek trafił do pary gli­wicko-żorskiej Waligóra / Mazur. Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my i już zaprasza­my na kole­jną edycję!

Zaplanuj lato z OSiR-em!

Mamy dla Was ofer­tę waka­cyjną. Więk­szość z pro­ponowanych akty­wnoś­ci dzieje się co wtorek i piątek, jed­nak prosimy o reg­u­larne śledze­nie strony inter­ne­towej i FB OSiR.
Z tego powodu, że dużo akty­wnoś­ci dzieje się na świeżym powi­etrzu bard­zo możli­we małe zmi­any, które będzie wynikało z dos­tosowywa­nia się do pogody. 


Peł­na ofer­ta Lata w mieś­cie zna­j­du­je się w broszurce udostep­nionej na www.raciborz.pl 

Lato w mieś­cie z OSiR:

04.07 wtorek, godz. 09:00 — 14:00 Dzień w kajaku — całod­niowa akty­wność na wodzie w Parku Roth

07.07 piątek, godz. 10:30 — 14:00 Extreme City — warsz­taty desko­rolkowe, hula­jno­gowe, łyż­worolkowe na Skate Parku przy Zamkowej 4

11.07 wtorek, godz. 09:00 — 14:00 Śliz­gawka oraz atrakc­je na base­nie Obora

14.07 piątek, godz. 09:00 — 14:00 Tren­ing zakońc­zony turniejem Street­ball (koszykówka 3x3), Basen Obora

18.07 wtorek, godz. 10:00 — 14:00 Wyciecz­ka rowerowa po bul­warach połąc­zona z piknikiem

21.07 piątek, godz. 11:00 ‑14:00 Extreme City, Skate Park

25.07 wtorek, godz. 09:00 — 14:00 Rodzin­ny Turniej Siatków­ki Plażowej, Basen Obora

27.07 czwartek, godz. 11:00 — 13:00 Warsz­taty sportowe we współpra­cy z SOWĄ

01.08 wtorek, godz. 09:00 — 14:00 Kolorowy dzień na Ogród­ki Jordanowskim

04.08 piątek, godz. 11:00 — Extreme City, Skate Park

08.08 wtorek, godz. 10:00 — 14:00 Dzień na kręgiel­ni, Kręgiel­nia OSiR

11.08 piątek, godz. 09:00 — 13:00 Tren­ing lekkoatle­ty­czny na Stadionie

16.08 śro­da, godz. 09:00 — 13:00 Warsz­taty tenisowe, korty tenisowe przy ul. Zamkowej 4

18.08 piątek, godz. 11:00 Extreme City, Skate Park

22.08 wtorek, godz. 09:00 — 14:00 Dzień w kajaku — doskonale­nie swoich umiejęt­noś­ci zachowa­nia się na wodzie w Parku Roth

25.08 śro­da, godz. 10:00 — 13:00 Bit­wa NERF, Basen Obora

31.08 piątek, godz. 09:00 — 17:00 Pożeg­nanie lata z OSiR, cały dzień na Base­nie Obo­ra zakońc­zony ogniskiem na kempin­gu, Basen i Kemp­ing Obora


Zapisy przyj­mu­je­my pod nr tel 32 415 37 17 ze wskazaniem na które zaję­cia dany uczest­nik jest chęt­ny. Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące przy­go­towa­nia uczest­ni­ka do zajęć będziemy pub­likować na FB OSiRu bądź udzielać potrzeb­nych infor­ma­cji tele­fon­icznie. Ofer­ta “Lato w mieś­cie” dedykowana jest dla uczniów raci­bors­kich szkół podstawowych. 


Serdecznie zaprasza­my!

Lato w mieście, a w programie między innymi Extreme City

Lato w mieś­cie to dedykowana ofer­ta dla uczniów raci­bors­kich szkół podstawowych.

Plan na pier­wszy tydzień wakacji przed­staw­ia się następująco:

04.07 — 09:00 — 14:00 Wakac­je z OSiR — Dzień w kajaku — całod­niowa akty­wność, poz­nanie pod­sta­wowych zasad bez­pieczeńst­wa na wodzie — Park Roth

07.07 — 10:30 — 14:00 — Extreme City — warsz­taty i pokazy na rolkach, desko­rolkach i hula­jno­gach — Skate Park przy ul. Zamkowej 4

Rajd rowerowo-kajakowo w ramach Festiwalu Górnej Odry — 25.06.2023 r.

Zaprasza­my do zapisów na nasz rajd rowerowo-kajakowy pod numerem 32 415 37 17. Aby wszys­tko prze­biegło sprawnie zaprasza­my Państ­wa na slip przy przys­tani kajakowej zaopa­tr­zonych w row­ery w okoli­cach godz. 10:30, spływ rozpoczniemy o godzinie 11:30.

Każdy z uczest­ników jest zobowiązany:

- uiś­cić opłatę w wysokoś­ci 20 zł tuż przed spływem, 

- pojaw­ić się w wyz­nac­zonym miejs­cu i czasie,

-  zabrać ze sobą rower. 

Spływ odby­wa się na trasie Racibórz-Grze­gor­zow­ice. Stamtąd w bard­zo luźnych szere­gach rusza­my na row­er­ach w stronę Raci­borza — każdy w swoim tempie.

Zaprasza­my!

Otwarcie Basenu na Oborze
8 czerwca 2023!

Już jutro znowu będziemy mogli odd­ać się wod­ne­mu sza­leńst­wu w base­nie na Oborze!

W dniu 8 czer­w­ca (czwartek — Boże Ciało) obiekt zostanie otwarty pier­wszy raz w tym sezonie.

Godziny otwar­cia basenu OBORA przy uli­cy Markow­ick­iej 1 (jedynie w sezonie let­nim czerwiec/lipiec/sierpień) prezen­tu­ją się następu­ją­co:

- 8.06.2023 w godz. od 13.00–19.00

- od 09.06.2023 r. do 23.06.2023 r. od poniedzi­ałku do piątku w godz. 15.00–19.00, week­endy w godz. 9.00–19.00,

- od 24.06.2023 r. do 30.06.2023 r. codzi­en­nie w godz. 9.00–19.00,

- od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. codzi­en­nie w godz. 9.00–20.00,

- od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. codzi­en­nie w godz. 9.00–19.00.

CENNIK

Basen Obo­ra

a) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, stu­den­ci do 26. roku życia, opiekunowie osób niepełnosprawnych (pon.-pt.) — 7,00 zł

b) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18, stu­den­ci do 26. roku życia, opiekunowie osób niepełnosprawnych (sob.-niedz.) — 8,00 zł

c) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 os.) — 6,00 zł

d) oso­by powyżej 18. roku życia (pon.-pt.) — 10,00 zł

e) oso­by powyżej 18. roku życia (sob.-niedz.) — 12,00 zł

f) emeryci, ren­ciś­ci (pon.-pt.) — 8,00 zł

g) emeryci, ren­ciś­ci (sob.-niedz.) — 10,00 zł

h) oso­by niepełnosprawne — 5,00 zł

Zachę­camy do korzys­ta­nia z Kempin­gu Obo­ra. Osobom zak­wa­terowanym na kempin­gu przysługu­je pra­wo do nieod­płat­nego korzys­ta­nia z basenu.

Serdecznie zaprasza­my!

Dni Raciborza
31 maja — 4 czerwca

W tym roku obchodzy Dni Raci­borza zaczy­namy już w środę Juwe­na­lia­mi. Star­tu­je­my o godz. 17:00 na Plaży Miejskiej, gdzie do wiec­zo­ra będą się odby­wały koncerty.

W czwartek spędz­imy Zakrę­cony Dzień w Jor­danie. Od 16:00 goś­cie Ogród­ka będą mogli sko­rzys­tać z foto­bud­ki, zobaczyć ani­mac­je, cyrkow­ców, szczud­larzy, poz­nać świat młodych badaczy Hen­kla, oraz posłuchać koncertów. 

W piątek spędz­imy więk­szość dnia przy Zamkowej 4. Od godz. 9:00 odbędą się zor­ga­ni­zowane warsz­taty sportowe na sta­dion­ie miejskim, m. in. koszykówka, siatkówka, pił­ka noż­na, lekkoatle­ty­ka, . Od godz. 13:00 wstęp na sta­dion jest wol­ny i serdecznie zaprasza­my do dołączenia do nas! Będą dmuchańce, z których będzie moż­na korzys­tać nieodpłatnie. 

Od godz. 15:00 na Skate Parku tuż obok odbędą się hip hopowe warsz­taty taneczne. Wydarze­nie potr­wa aż do 21:00.

Zaprasza­my!

24-godzinny bieg
Fun z EasyRun 24 Nonstop

23–24 wrześ­nia rozpoczy­na się 4 edy­c­ja biegu 24-godzin­nego. Uczest­ni­cy wal­czą o to, że pokon­ać jak najdłuższy dys­tans w najlep­szym cza­sie. Pod­czas biegu moż­na robić sobie prz­er­wy, moż­na się posi­lać, nawad­ni­ać, prz­er­wy zależą indy­wid­u­al­nie od każdego zawod­ni­ka. Zaprasza­my do zapisów:

ZAPISY 

Widz­imy się na starcie!

Sportowe pozdrowienia!

Zawody z cyklu “Umiem Pływać“
III Edycja

Przed nami kole­j­na już III edy­c­ja zawodów pływac­kich “Umiem Pły­wać”. W rywal­iza­cji staną dzieci i młodzież ze szkół pod­sta­wowych. Zawody już trady­cyjnie rozpoczną się o godz. 09:00 i potr­wa­ją do około 13:00. 

Chęt­nych do kibi­cow­a­nia zaprasza­my na wid­own­ię, która zna­j­du­ję się I piętrze obiek­tu przy Zamkowej. 

 

VIII Bieg bez Barier dla osób z niepełnosprawnościami

Czeka Was inten­sy­wny week­end z OSiR. 27 maja zaprasza­my rodziny z dzieć­mi na Sta­dion OSiR. Bieg dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi star­tu­je o godz. 11:00. Nie zabraknie atrakcji — mal­owanie twarzy, ani­mac­je oraz bieg sam w sobie! 

Dart powraca na OSiR

Maj i czer­wiec to miesiące poświę­cone rodzinie. W tym cza­sie obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Rodzin, Dzień Mat­ki, Dzień Dziec­ka i Dzień Ojca. Z tej okazji zaprasza­my na Rodzinne Zawody w Darta. 
Kiedy? 27.05.2023 r. o godz. 15.00
Gdzie? Kręgiel­nia OSiR ul. Zamkowa 4
Lim­it — 15 drużyn (min­i­mum 2 osobowe zespoły (dorosły + dziecko), maksy­mal­nie 3 osobowe zespoły (dorosły + 2 dzieci)
Nagrody: dyplom + nagrody rzeczowe
Poczęs­tunek: kiełbas­ka z gril­la dla każdego
Wpisowe: 10,00 zł 
Obow­iązu­ją zapisy:
- oso­biś­cie na H20stróg w punkcie Informacji
- mailowo: sport@osirraciborz.pl
 
ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

X Edycja Turnieja Siatkarskiego “Gramy dla Mamy”

27 maja zaprasza­my wszys­tkie chętne dzieci z opieku­na­mi na halę wid­owiskowo-sportową przy ul. Łąkowej w godz­i­nach poran­nych na turniej siatkars­kich singli i dwó­jek. Obow­iązu­ją zapisy mailowe: klubsiatkarskiraciborz@gmail.com


Zaprasza­my!

Mapa Biegu Młodzieżowego, Nordic Walking oraz Biegu OPEN (5km)

Z mapa­mi biegów młodzieżowego, Nordic Walk­ing oraz Biegu Open nic się zmieniło w porów­na­niu do lat poprzed­nich. Po wybieg­nię­ciu ze Sta­dionu bieg­niemy do uli­cy Brzo­zowej, obie­gamy Osodek Sportu/Zamek i wracamy na Sta­dion. Bieg Młodzieżowy to jed­na pęt­la, z kolei Bieg OPEN oraz Nordic Walk­ing to dwie pętle wspom­ni­anej trasy. 

XV Bieg bez Granic 2023, 3 maja

Mapa Biegu Głównego (10 km)

Drodzy Bie­gacze! W związku z tym, że w Raci­borzu mamy obec­nie remont dwor­ca kole­jowego, zmi­ana trasa była w tym roku koniecznością. 

Po obieg­nię­ciu Placu Dłu­gosza, będziemy kierować się ulicą Opawską, z niej skręcimy w ulicę pomiędzy psim wybiegiem a super mar­ketem E. Leclerc, stamtąd pobieg­niemy Warsza­wską aż do ron­da i nawrócimy na ul. Opawskę. Z Opawskiej skręcimy w ulicę Eichen­dorf­fa, prze­bieg­niemy pod wiaduk­tem i ul. 1 maja będziemy się kierować w stronę ul. Piaskowej. Z ul. Piaskowej uciekamy w ścieżkę rowerową i bieg­niemy wzdłuż Odry aż do mety przy ul. Zamkowej 4. 

Partnerzy Biegu

Ogrom­nie się cieszymy, że do naszego wydarzenia dołączyły:

Well Fit­ness — dobrze wszys­tkim znane miejsce na mapie Raci­borza. To dzię­ki nim będziemy mieć pro­fesjon­al­ną roz­grzewkę przed bie­ga­mi 3 maja.

Kole­jnym part­nerem została fir­ma Pro­jekt Zdrowie Racibórz. Bie­gacze jak i kibice będą mogli sko­rzys­tać z kon­sul­tacji Pani Dietetyk.

I niezmi­en­nie o nawod­nie­nie bie­gaczy będą dbały nasze Wodocią­gi Raci­borskie. W tym roku z powodu remon­tu dwor­ca będziemy mieć nieco zmienioną trasę ale o szczegółach dowiecie się wkrótce. 

Ostat­nim, ale równie ważnym part­nerem jest Browar Zamkowy Racibórz. Pro­duk­ty Browaru będą wspier­ać bie­gaczy swoi­mi napo­ja­mi bezalkoholowymi. 

Utrudnienia w ruchu 3 maja 2023

Infor­mu­je­my, że 3 maja odbędzie się nasz coroczny Bieg bez Granic. W tym roku to już XV edy­c­ja. W związku z biegiem nastapi cza­sowe zamknię­cie ulic. Bieg będzie się odby­wał uli­ca­mi Armii Kra­jowej, Chopina, Dąbrowskiego, Stal­macha, Miar­ki, Wojs­ka Pol­skiego, dookoła Placu Dłu­gosza, Basz­tową, Drzy­mały, Opawską, Warsza­wską, Eichen­dorf­fa, 1 maja, Piaskową. Będziemy na bieżą­co udraż­ni­ać poszczegól­nr ulice, żeby ruch był wstrzy­many możli­wie jak najkrócej. Bard­zo prosimy o wyrozumiałość.

Patronat Prezydenta MIASTA RACIBÓRZ

Ogrom­nie się cieszymy, że Prezy­dent Mias­ta Racibórz — P. Dar­iusz Polowy objął patronat nad XV Biegiem bez Granic, który odbędzie się 3 maja. 

Oprócz Biegu Głównego na 10 km, mamy jeszcze trzy bie­gi towarzyszące: Bieg Młodzieżowy 2,5 km, Bieg OPEN oraz Nordic Walk­ing 5 km.

Link do zapisów zna­jdziecie tutaj 

23 kwietnia Turniej Aut Zdalnie Sterowanych

Serdecznie zaprasza­my do zapisów na Turniej Aut Zdal­nie Sterowanych, który odbędzie się 23 kwiet­nia na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. 

Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy posi­adać swój włas­ny samochód na sterowanie. Nagrody na wydarze­nie ufun­dowało FUNZEUM! Prowadz­imy zapisy przez for­mu­la­rz google: turniej aut zdal­nie sterowanych oraz : sport@osirraciborz.pl / imprezy@osirraciborz.pl  

Reg­u­lamin

Zaprasza­my!

Weź udział w Biegu z książką 13 maja

W imie­niu Miejskiej i Powia­towej Bib­liote­ki Pub­licznej chcieliśmy Was zaprosić na
I edy­cję Biegu z książką, która odbędzie się 13 maja na sta­dion­ie miejskim OSiR przy ul. Zamkowej 4. Bieg orga­ni­zowany jest z okazji 75-lecia ist­nienia Bib­liote­ki w naszym mieś­cie, i chodzi w nim o to, aby uczest­ni­cy pod­czas biegu trzy­mali książkę w ręku! Szczegóły biegu oraz wszys­tkie infor­ma­c­je zna­jdziecie na stron­ie www.biblrac.pl .  Zapraszamy!

XV Bieg bez granic!
Zapisy rozpoczęte!

Dobrze nie opadł kurz po XI Biegu Twardziela, a już rozpoczy­na­mu zapisy do XV Biegu Bez Granic. Jak co roku widz­imy się na star­cie biegu głównego 3 maja 2023 r. o 16:00. Trasa była atestowana w 2018 roku. Oprócz biegu głównego na 10 km, mamy bie­gi towarzyszące. O 14:30 rozpoczy­namy Bieg Młodzieżowy na 2,5 km, oraz Bieg Open i Nordic Walk­ing na 5 km. Link do zapisów zna­j­du­je się poniżej:

https://zapisy.personalbest.pl/xv-bieg-bez-granic-v8987

Zaprasza­my! 

Kic kic, gdzie zajączek pochował jajeczka?

Chcieliśmy zaprosić Państ­wa razem z dzieć­mi na Ogródek Jor­danows­ki w sobotę 1 kwiet­nia o godz. 13:00. Weź swój koszy­czek i razem z Zajączkiem Ażurkiem poz­bier­aj jajecz­ka. Czeka­ją na Was słod­kie niespodzianki!

Turniej Półfinałowy o awans do I Ligi Koszykówki

24–26 mar­ca 2023 — ZAPAMIĘTAJ TĘ DATĘ! 

His­to­ryczny turniej dla Klubu RKK AZS Racibórz. Dziew­czyny powal­czą o finałowy turniej dają­cy awans do I Ligi Koszyków­ki. Koszykar­ki będą miały okazję pokazać się przed włas­ną pub­licznoś­cią i na swoim tere­nie pod­jąć zespoły z Ostrowa, Tarnowa i Łomi­anek. Pier­wszy mecz w piątek — 24 mar­ca o godz. 16:30. Nie może Was zabraknąć na try­bunach! Dla RKK AZS Racibórz turniej rozpocznie się również w piątek 24 mar­ca o 19:00. 

Wesprzyjmy nasze NADZIEJE w drodze po marzenia!

II edycja zawodów z cyklu “Umiem Pływać

Zaprasza­my na II edy­cję zawodów z cyk­lu “Umiem Pły­wać” 25.03.2023 r. Zawody to nic innego jak Mis­tr­zost­wa Raci­borza szkół pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Orga­ni­za­tora­mi imprezy są Szkoła Pod­sta­wowa nr 15 z Odd­zi­ała­mi Sportowy­mi w Raci­borzu wraz z Ośrod­kiem Sportu i Rekreacji. Kat­e­gorie wiekowe to klasy I‑III oraz IV — VIII. 

Ter­min zgłoszenia do zawodów upły­wa 22.03.2023 r. do godz. 14:00. 

Zgłoszeń dokonu­ją szkoły pod­sta­wowe Raci­borza, przed­staw­iciele szkółek pływac­kich, zain­tere­sowani rodz­ice na adres email: Klasy I‑III — adres mailowy p. G. Kło­da — klodis10@gmail.com , klasy IV — VIII — adres mailowy E. Rudzkiej — ewarudzkabalys@gmail.com

Pod­czas zawodów, czyli 25.03.2023 r. Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg będzie nieczyn­na do 13:00. Czekamy na Was w najbliższą sobotę!

Kurs Ratownika Wodnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpra­cy z WOPR Racibórz orga­nizu­je kurs na ratown­i­ka wod­nego. Zaprasza­my na spotkanie orga­ni­za­cyjne w dniu 12 kwiet­nia o godz. 19:00 w sali kon­fer­en­cyjnej na I piętrze w budynku kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg. 

Ist­nieje możli­wość dofi­nan­sowa­nia kur­su. Warunk­iem jest zatrud­nie­nie na pod­staw­ie umowy o pracę. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać tele­fon­icznie w Kadrach Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu pod numerem 32 415 37 17. 

W dniach 11–12 marca basen nieczynny

Przy­pom­i­namy, że w dniu 11–12 mar­ca Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg będzie zamknię­ta. Powo­dem zamknię­cia są roz­gry­wane na naszym obiek­cie Mis­tr­zost­wa Szkół Sportowych w Pływaniu.

Za utrud­nienia przepraszamy!

Lekkoatletyka dla każdego

Rusza ogólnopol­s­ki pro­gram Lekkoatle­ty­ka dla każdego! Są to dar­mowe zaję­cia dla dzieci ze szkół pod­sta­wowych klasy 1–4. W pro­gramie zaję­cia ogólnorozwojowe. 

Zaję­cia poprowadzi wielokrot­na Mis­trzyni Pol­s­ki w biegu przez płot­ki p. Katarzy­na Hyjek — Mły­nar­czyk. Serdecznie zaprasza­my do zapisów: tel. 605 144 333 

Zakończenie HLPN — Baraż o 1 ligę 

Zaprasza­my  w sobotę 4 mar­ca 2023 r. od godz. 19:00 na zakończe­nie Halowej Ligi Pił­ki Nożnej. Czeka­ją nas emoc­je, ponieważ odbędzie się baraż o I ligę. 

 

Serdecznie zaprasza­my do kibicowania!

Mapa XI Biegu Twardziela 12.03.2023 r.

W tym roku w porozu­mie­niu z Arbore­tum Bramy Morawskiej zde­cy­dowal­iśmy się na małą zmi­anę trasy. Z trasy został wyrzu­cony pod­bieg 7 górek. Część z Was może nie być tym fak­tem zach­wycona, ale cel tego zabiegu jest bard­zo szczyt­ny — a mianowicie chce­my chronić zaso­by lasu możli­wie jak najlepiej. Po dokład­nym przedysku­towa­niu trasy z władza­mi Arbore­tum, to była jedy­na i słusz­na decyz­ja. W intere­sie nas wszys­t­kich jest dbałość o las, i zachowanie go w jak najbardziej nat­u­ral­nym stanie, a my jesteśmy tam tylko gość­mi — warto o tym pamiętać!


Do zobaczenia 12 mar­ca o 11:00 na star­cie biegu!

Zapisy na Wakacje w Pleśnej

Zaprasza­my od dzisi­aj do zapisów na Wakac­je w Pleśnej!!! W tym roku również zaczy­namy od tur­nusów bez wyży­wienia. Rez­erwac­je na doby odby­wa­ją się w terminie:

08.06.2023 r. — 24.06.2023 r. tutaj ceny pozosta­ją takie jak w zeszłym roku: 

100,00 zł — domek kon­ten­erowy (4 os.) / doba

60,00 zł — wyna­jem namio­tu (4 os.) / doba

15,00 — miejsce na polu namiotowym (1 os.) / doba

Tur­nusy tygod­niowe z wyży­wie­niem: 24.06.2023 r. — 08.07.2023 r. i 22.07.2023 r. — 26.08.2023 r.

1050,00 zł — domek kontenerowy

630,00 zł — wyna­jem namiotu 

210,00 zł — miejsce na polu namiotowym

Posił­ki: 50,00 zł —  śni­adanie + obi­adoko­lac­ja os. dorosła (od 12 roku życia);

30,00 zł dzieci od 3 do 12 lat. 

Po doko­na­niu rez­erwacji należy opłacić pobyt, po czym następu­je pod­pisanie umowy. 

Dane do przelewu: Ośrodek Sportu i Rekreacji

47–400 Racibórz

ul. Zamkowa 4

Numer kon­ta bankowego: 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: nazwisko i imię Naby­w­cy, ter­min poby­tu. W celu rez­erwacji prosimy o kon­takt na nr tel 32 415 37 17. 

Kar­ta zgłoszenia

X Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych

W związku z tym, że może­my powró­cić do roz­gry­wa­nia turniejów, zaprasza­my wszys­t­kich do wzię­cia udzi­ału w X‑tej edy­cji Turnieju Siatkarskiego Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz. 

Pier­wszeńst­wo udzi­ału w turnieju mają uczest­ni­cy poprzed­niej edy­cji. Zgłoszenia do turnieju przyj­mowane są do 05.03.2023 r. pod nr tel 32 415 37 17 lub mailowo imprezy@osirraciborz.pl

Reg­u­lamin

 

 

Turniej Aut Zdalnie Sterowanych

Zaprasza­my Państ­wa na Turniej Aut Zdal­nie Sterowanych, który odbędzie się 23 kwiet­nia 2023
o godz. 11:00 na hali wid­owiskowo-sportowej. Chęt­ni do wzię­cia udzi­ału mogą zapisać się pod linkiem: 

Zapisy na turniej aut zdal­nie sterowanych 

lub pod nr tel 32 415 37 17. 

Bard­zo miło nam poin­for­mować, że funda­torem nagród jest FUNZEUM — Muzeum Światła i Koloru w Gliwicach. 

 

Harmonogram Halowej Ligi Piłki Nożnej
19.02.2023 r.

Ter­mi­narz 19.02.2023 r. (niedziela):

15.00     Bad Boys Browar Zamkowy Racibórz – Boxy-Group             II (M 9–16)         

16.00     Jane­ta Lubo­mia – Instal DWT                                                     II (M 9–16)

17.00     PRD Kuhn – Stopiw Garage                                                       I (M 3–4)                                          

18.00     Piękny Trawnik – Marek & Dar­iusz Met­all­bau GmbH            I (M 1–2)                                                         

19.00     Galak­tikos – Har­pa­gany Part­ner Secu­ri­ty Au                            I (M 5–6)                           

20.00     MK Loft – AmeWi-Bruk                                                             II (M 1–8)                                         

21.00     Arka Jar­ka – HimelJob Pra­ca w Aus­trii                                     II (M 9–16)

Harmonogram Halowej Ligi Piłki Nożnej
18.02.2023 r.

Ter­mi­narz 18.02.2023 r.:

17.00     EterK­ilo­me­ter – Con­crete DM                                                     II (M 9–16)

18.00     Ada Salon Fryz­jer­s­ki – SOLIDUM-Usłu­gi Brukarskie            I (M 7–8)                           

19.00     Trza Siec – Ulu­lani FC                                                                 II (M 1–8)                          

20.00     LKS Zielone Żubry – K‑Instal                                                    II (M 1–8)                                         

21.00     FC Łapan­ka – Pal­bud                                                                   II (M 1–8)

Serdecznie zaprasza­my do kibicowania!

Walentynki na kręgielni

Zaprasza­my do dołączenia do nas pod­czas Walen­tynek na kręgiel­ni. Widz­imy się 14 lutego o godz. 18:00. W programie:

gra w krę­gle i w dar­ta, roman­ty­czne piosen­ki, nau­ka tań­ca bacha­ta, piz­za na parę i słod­ki poczęstunek

Cena od pary wynosi 100,00 zł. Płat­ność moż­na uiszczać przelewem na nr kon­ta ING Banku Śląskiego 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421, w tytule należy podać “Walen­tyn­ki na kręgiel­ni” oraz nazwiska osób uczest­niczą­cych w wydarze­niu. Opłatę moż­na również zro­bić w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4. W razie pytań zaprasza­my do kon­tak­tu pod nr tel 32 415 37 17 lub mailowego sport@osirraciborz.pl

Nowy harmonogram Halowej Ligi Piłki Nożnej

Aktu­al­ny har­mono­gram mogą Państ­wo znaleźć w naszym kalen­darzu. Zna­j­du­je się tam dokład­na rozpiska nad­chodzą­cych spotkań. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z tabelą Halowej Ligi Pił­ki Nożnej, oraz do kibicowania. 

Wszys­tkie spotka­nia odby­wa­ją się na Hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. 

Nauka jazdy na łyżwach — przedłużona do 11 lutego

To dzię­ki Wam chęt­ni na naukę jazdy na łyżwach będą mogli pod­szkolić swo­je umiejęt­noś­ci na dwóch kole­jnych lekc­jach: 4 i 11 lutego. Pan Piotr Dastig, który jest naszym instruk­torem, będzie czekał na Was na tafli juz trady­cyjnie od godz. 10:00 do 12:00. 

Bard­zo się cieszymy z takiego pozy­ty­wnego odzewu! Na Waszą prośbę zaję­cia zostały przedłużone.

Do zobaczenia już w najbliższą sobotę!

Nowy cennik wszystkich obiektów

W związku ze zmi­ana­mi jakie przyniósł nam poprzed­ni rok, byliśmy zmuszeni do zmi­any cen­ni­ka. Nowy cen­nik obow­iązu­je od dnia dzisiejszego — czyli od 1 lutego 2023. Prosimy o zapoz­nanie się ze zmi­ana­mi w poszczegól­nych obiek­tach. Robimy co może­my, żeby umożli­wić Państ­wu korzys­tanie z naszych obiek­tów na dobrych warunkach.

Cen­nik zna­jdą Państ­wo poniżej:

 Cennik obowiązujący od 1.02.2023 r.   

Zapisy na XI Bieg Twardziela rozpoczęte!

Mamy przy­jem­ność ogłosić, że zapisy na XI edy­cję Biegu Twardziela zostały otwarte! W tym roku, już trady­cyjnie widz­imy się na star­cie 12.03.2023 r. w Arbore­tum Bramy Morawskiej o godz. 11:00. Dys­tans biegu pozosta­je ten sam — 7,3 km, a o kole­jnoś­ci decy­du­je uzyskany czas brut­to.  Wysokość opłaty star­towej, podob­nie jak w roku poprzed­nim, wynosi 50,00 zł.

Reg­u­lamin dostęp­ny jest na plat­formie do zapisów: 

https://dostartu.pl/statute_files/8533_pl.pdf 

Link do zapisów poniżej:

Amatorski Otwarty Turniej Łucznictwa połączony z warsztatami

24 sty­cz­nia 2023 odbędą się warsz­taty łucznicze prowad­zone przed doświad­c­zonych instruk­torów: Kaz­imierza Kocik — Tren­era I Klasy Kadry Nar­o­dowej, oraz przed Janusza Rydzak — Tren­era III Klasy. Zachę­camy do udzi­ału rodziny z dzieć­mi. Zaję­cia dedykowane są dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, a udzi­ał w nich jest całkowicie bezpłat­ny. Całość odbędzie się na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 w godz. od 10:00 — 13:00. 

Zapisy odby­wa­ją się pod numerem 32 415 37 17. 

ZIMA w MIEŚCIE 2023 ( tydzień) — zapisy otwarte

W drugim tygod­niu ferii, podob­nie jak w pier­wszym, mamy trzy akty­wne dni: poniedzi­ałek spędza­my na Kempin­gu Obo­ra, środę spędza­my na H2Ostróg i na kręgiel­ni, piątek spędza­my na grze miejskiej po uli­cach Raci­borza, zahacza­jąc między inny­mi o Ogródek Jor­danows­ki i lodowisko. Zapisy na każdy dzień ferii są otwarte do jed­nego dnia przed daną akty­wnoś­cią. We wtorek 24.01.2023 r. mamy ciekawą akty­wność na hali wid­owiskowo-sportowej, którą jest Otwarty Ama­tors­ki Turniej Łucznict­wa połąc­zony z warsz­tata­mi i nauką tego sportu. Akty­wność dedykowana jest dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Udzi­ał dla wszys­t­kich chęt­nych osób jest dar­mowy. Zaję­cia będą prowad­zone przez Kaz­imierza Kocik — Tren­era I Klasy Kadry Nar­o­dowej oraz przez Janusza Rydzak — Tren­era III Klasy. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą i do dołączenia do nas. 

ZIMA w MIEŚCIE 2023 (I tydzień) — zapisy otwarte

16.01.2023 r. rozpoczy­na­ją się tegoroczne ferie zimowe. Jed­nak już 15.01.2023 r. chcieliśmy zaprosić Państ­wa dzieci do dołączenia do turnieju aut zdal­nie sterowanych, który będzie roz­gry­wany na hali przy ul. Łąkowej 31. Pro­gram Zimy w mieś­cie charak­teryzu­je się dwoma zupełnie inny­mi tygod­ni­a­mi. Pier­wszy tydzień, a konkret­niej: poniedzi­ałek, śro­da i piątek spędza­my na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Od 08:00 — 10:00 w każdym z tych dni gwaran­tu­je­my akty­wny poranek, później będą warsz­taty połąc­zone z odpoczynkiem, a na końcu czas wol­ny na hali dla uczest­ników. Każde dziecko musi ze sobą mieć przy­go­towaną zgodę rodziców. 

LEKCJE JAZDY NA ŁYŻWACH!

Zaprasza­my na naukę jazdy na łyżwach w każdą sobotę sty­cz­nia (7, 14, 21, 28) od godz. 10:00 do 12:00.

Nau­ka będzie się odby­wać pod okiem doświad­c­zonego instruk­to­ra, po Waszej stron­ie jest wypoży­cze­nie łyżew / lub przeyniesie­nie swoich. Najm­niejszy rozmi­ar łyżew to 29.

Zapisy zbier­amy pod nr tel 32 415 37 17

 

Serdecznie zaprasza­my!

Turniej Siatkonogi kat. + 16

14 sty­cz­nia na hali wid­ow­isowo-sportowej roze­grany zostanie turniej siatkono­gi. Turniej zaczy­namy o godz. 09:00. Zapisy przyj­mu­je­my pod nr tel 518 211 386 bądź na maila: imprezy@osirraciborz.pl / sport@osirraciborz.pl

Żeby wziąć udzi­ał w turnieju trze­ba zapłacić wpisowe 60,00 zł. 

Przy­pom­n­imy tylko, że jest to dru­ga edy­c­ja imprezy, mamy nadzieję, że w tym roku pobi­je­my reko­rd zeszłorocznej frek­wencji, także zachę­camy do wzię­cia udzi­ału wszys­t­kich chętnych. 

Zapraszamy ponownie na mecze HLPN — pierwsze mecze w Nowym Roku już 7 stycznia!

Week­end VI

 

Sob­o­ta            07.01.2023

17.00   Arka Jar­ka – Boxy-Group                                                     IIA

18.00   LKS Zielone Żubry – Instal DWT IIA

19.00   Ada Salon Fryz­jer­s­ki – Stopiw Garage                                I

20.00   K‑Instal – Trza Siec IIB

21.00   HimelJob Pra­ca w Aus­trii – Jane­ta Lubo­mia IIB

 Niedziela        08.01.2023

15.00   Con­crete DM – Bad Boys Browar Zamkowy Racibórz       IIB

16.00   MK Loft – Pal­bud IIB

17.00   AmeWi-Bruk – FC Łapan­ka IIA

18.00   PRD Kuhn — Galak­tikos I

19.00   Har­pa­gany Part­ner Secu­ri­ty Au – Piękny Trawnik              I

20.00   SOLIDUM-Usłu­gi Brukarskie – Marek & Dar­iusz Met­all­bau GmbH I

21.00   EterK­ilo­me­ter – Ulu­lani FC IIA

Turniej ZBIJAK CUP 

Turniej Zbi­jak CUP dedykowany jest dla uczniów klas 3 oraz 4 szkół pod­sta­wowych. Zawody odbędą się na hali wid­owiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel 511 696 909 do 16.12.2022 r. 

Ważnym punk­tem turnieju jest to, że każ­da szkoła ma możli­wość wys­taw­ienia dowol­nej iloś­ci 8‑osobowych zespołów z podzi­ałem na klasy. Dlat­ego zachę­camy do wyko­rzys­ta­nia maksy­mal­nie zasobów poszczegól­nych klas. 

Turniej Kręglarski im. Krzysztofa Wróblewskiego

18 grud­nia 2022 r. o godz. 15:00 zaprasza­my na turniej kręglars­ki im. Krzyszto­fa Wróblewskiego. 

Krzysiek Wróblews­ki od lat był związany z raci­borskim środowiskiem kręglarskim, uczest­nicząc
 w Mis­tr­zost­wach, gra­jąc zarówno w lidze pol­skiej, jak i czeskiej. Kręgiel­nia była jego oczkiem
w głowie, to on dbał o jej praw­idłowe funkcjonowanie i swoim zapałem i miłoś­cią do kręgli zarażał innych do grania. 

Miłośników kręgli zaprasza­my na kręgiel­nię przy ul. Zamowej 4 w Raci­borzu. Zapew­ni­amy posiłek oraz dobrą zabawę. 

VIII i zarazem finałowa Runda Amatorskiej Ligi Darta

8 run­da Ama­torskiej Ligi Dar­ta odbędzie się 17.12.2022 r. o godz. 17:00 w Powia­towym Cen­trum Sportu przy ul. Klasz­tornej w Raci­borzu. Zawody odbędą się na tar­czach siza­lowych. Wszys­t­kich miłośników tego sportu zaprasza­my do zapisów i wspól­nej zabawy. 

Dobra atmos­fera gwaran­towana, a ilość miejsc jest ograniczona. 

 

Kon­takt: 693 368 377

Bieg Mikołajkowy 2022 przed nami!

Ho ho ho w tym roku Mikołaj ma bard­zo dużo pra­cy. Ale obiecał, że jutro odwiedzi nas pod­czas biegu mikoła­jkowego. Macie już gotowe atry­bu­ty Św. Mikoła­ja? Przy­pom­i­namy, że aby wziąć udzi­ał w biegu, należy przyjść na sta­dion miejs­ki 4 grud­nia, tuż przed godz. 11:00, zapisać się do udzi­ału w biegu, posi­adać atry­but św. Mikoła­ja — mogą to być czap­ka św. Mikoła­ja, wór z prezen­ta­mi, rogi renifera itd. Równole­gle prowad­zona jest zbiór­ka karm bezzbożowych, kocy, zabawek dla zwierząt ze schro­niska przy ul. Komu­nal­nej 9 w Raci­borzu. Wesprzyjmy razem tak szczyt­ny cel! Zapisy do biegu prowadz­imy już wcześniej, zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt pod nr tel 324153717!

Ze sportowym pozdrowieniem, 

OSiR

Igrzyska Zimowej Akademii Sportu 2 grudnia Hala widowiskowo-sportowa

Już 2 grud­nia 2022 przy­wita­my dzieci ze szkół pod­sta­wowych na hali wid­owiskowo-sportowej, gdzie będą miały okaz­je spróbować swoich sił w sportach zimowych. Part­nerem gen­er­al­nym akcji jest Min­is­terst­wo Sportu i Turysty­ki, Mias­to Racibórz, Czarny Groń, i fir­ma Martes. Bard­zo się cieszymy, że tym przed­sięwz­ię­ciem rozpoczniemy mara­ton wydarzeniowy z okazji dnia św. Mikoła­ja.  

Przy­pom­ni­jmy tylko: 

3 grud­nia — czekamy na Was na H2Ostróg już od godz. 15:00 (spotkanie ze św. Mikoła­jem, zaję­cia z syrenką, wyś­cig renifer­ów i wiele wiele innych. 

4 grud­nia — Bieg Mikołajkowy

6 grud­nia — Siatkars­ki Turniej Mikołajkowy

X Bieg Twardziela 27.02.2022 r.

Rusza­my z zapisa­mi na X Bieg Twardziela. Dzisi­aj równo o 15.00 rozpocznie się rejes­trac­ja dla osób, które chcą wziąć udzi­ał w raci­borskim biegu. Dołącz do wydarzenia na fb.

Mistrzostwa w pływaniu 22.01.2022 r.

W najbliższą sobotę 22 stcz­nia 2022 r. pły­wal­nia będzie nieczyn­na do godz. 14. H2Ostróg będzie goś­cił pły­waków ze szkół pod­sta­wowych, którzy będą wal­czyć o jak najlep­sze cza­sy w Mis­tr­zost­wach Raci­borza Uczniów Szkół Pod­sta­wowych “Chcę pływać”. 

Wyniki turnieju gry w kręgle 21.01.22 r.

Trasa Biegu Twardziela 21.01.2022 r.

Przed­staw­iamy trasę X Biegu Twardziela. Cała trasa 7,3 km. Czy będzie ciężko?! Na pewno! Czy warto?! Zde­cy­dowanie! Zaprasza­my do zapisy­wa­nia się i opła­ca­nia biegu. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona więc nie ma co zwlekać z zapisa­mi. Uwa­ga !!! Przy­pom­i­namy, że oso­by które zapiszą się na plat­formie a nie uiszczą opłaty to w dniu biegu OPŁATA WYNOSI 100 ZŁ !!!

H2O ostróg czynna od 13.00!!!

Chcieliśmy poin­for­mować, że pły­wal­nia kry­ta będzie dzisi­aj czyn­na już od godziny 13.00. Serdecznie poz­draw­iamy i zaprasza­my wszys­t­kich chętnych!

Zima w mieście!!!

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich rodz­iców i dzieci do zapoz­na­nia się z ofer­tą OSiRu na najbliższe ferie zimowe. Wśród akty­wnoś­ci m. in min­iolimpia­da w dar­ta, piłkarzy­ki i krę­gle, turniej siatkono­gi, turniej koszyków­ki i wiele wiele innych. Oprócz tego przez cały okres ferii w określonych godz­i­nach będzie moż­na korzys­tać bezpłat­nie z kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg, tenisa stołowego na hali wid­owiskowo-sportowej, oraz z kręgiel­ni przy ul. Zamkowej 4. A może by tak połączyć sport z kul­turą i edukacją? Sprawdź­cie również ofer­ty Raci­borskiego Cen­trum Kul­tu­ry, Miejskiej i Powia­towej Bib­liote­ki Pub­licznej w Raci­borzu, Muzeum w Raci­borzu, oraz SOWY, a gwaran­tu­je­my ciekawe doświad­czenia. Do zobaczenia

Już w krótce turniej siatkonogi!

Trwa­ją zapisy na Turniej Siatkono­gi, który odbędzie się 20.02.2022 r. na Hali Rafako. 

Na wczasy do Pleśnej!!

Na wcza­sy do Pleśnej! Jeżeli wakac­je to dla Ciebie czas ład­owa­nia baterii na łonie natu­ry z dala od zgiełku cywiliza­cji to mamy dla Ciebie ofer­tę. Wzorem roku ubiegłego udostęp­ni­amy nasz miejs­ki ośrodek wypoczynkowy w Pleśnej dla wcza­sow­iczów. Po raz kole­jny cały­mi rodz­i­na­mi, lub paczką przy­jaciół będziecie mogli doświad­czyć bło­goś­ci lasu i bliskoś­ci morza w miejs­cu, które generu­je wiele pozy­ty­wnych wspom­nień! W tym roku ofer­ta przed­staw­ia się następu­ją­co W dni­ach 11.06.2022 r. — 25.06.2022 r. ist­nieje możli­wość rez­erwacji na doby (bez wyży­wienia). domek kon­ten­erowy 100 zł (4 osobowy) wyna­jem namio­tu 60 zł (4 osobowy) pole namiotowe 15 zł/osoba W dni­ach 25.06.2022 r. — 09.07.2022 r. 06.08.2022 r. — 03.09.2022 r. Odby­wać się będą tygod­niowe tur­nusy z wyży­wie­niem (od sobo­ty do sobo­ty). domek kon­ten­erowy 980 zł (4 osobowy) wyna­jem namio­tu 595 zł (4 osobowy) pole namiotowe 175 zł/osoba posił­ki: śni­ada­nia + obi­adoko­lac­ja w cenie — 40 zł dzieci od 3 do 12 lat — 25 zł Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na osir-raciborz.pl Zapisy pod numerem tele­fonu 32 415 37 17

XIV Bieg bez granic

Moi Drodzy, 

Już ruszyliśmy z zapisa­mi na XIV edy­cję kul­towego Biegu bez Granic. Bard­zo się cieszymy, że po trzech lat­ach na ulice Raci­borza gdzie nie tylko kibice, ludzie związani z biegiem będą mogli podzi­wiać i kibi­cow­ać bie­gac­zom. Także mieszkań­cy będą mieli nieby­wałą okazję przeży­cia z bie­gacza­mi całego biegu. Pon­ad­to, oprócz biegu główne­gi roz­cią­ga­jącego się na trasie 10 km, będą odby­wały się bie­gi towarzyszące: bieg młodzieżowy, bieg OPEN, dla kobi­et i mężczyzn inordic walk­ing. Bie­gi towarzyszące będą miały miejsce star­tu w tym samym miejs­cu co bieg główny — Sta­dion Miejs­ki OSiR, jed­nak cała trasa biegów nie będzie prze­b­ie­gała uli­ca­mi Raci­borza, tylko będzie się sku­pi­ała na tere­nie wokół Sta­dionu. Bieg Młodzieżowy obe­j­mu­je dys­tans 2,5 km, bie­gi OPEN kobi­et i mężczyzn oraz nordic walk­ing to już dys­tans o dłu­goś­ci 5 km.

Jesteśmy pewni, że każdy zna­jdzie coś dla siebie.

Mapy biegów obok.

 

 

 

Turniej kręglarski w Opavie

odbyło się czwarte dzi­ałanie — Turniej Kręglars­ki w ramach pro­jek­tu pn. Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY. Tym razem turniej roze­grany został w Kužel­na TJOpa­va. Czescy part­nerzy pro­jek­tu pełnią­cy pod­czas tego turnieju funkcję gospo­darzy zad­bali o dobrą atmos­ferę oraz smaczny cater­ing. Pomi­mo nie sprzy­ja­jącej pogody wszyscy byli bard­zo zad­owoleni ze spaceru wzdłuż rze­ki Opa­va. Na podi­um stanęli zarówno zawod­ni­cy z Czech jak i z Pol­s­ki. Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii kobi­et: I miejsce Jolana Rybová II miejsce Krysty­na Koczwara III miejsce Adela Bracek Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii mężczyzn: I miejsce Petr Bracek II miejsce Maciej Basista III miejsce Luděk Slan­i­na Na koniec odbył się poje­dynek pol­sko — czes­kich par o minipuchar. Najlep­si okaza­li się być Joan­na Stanisz — Cebu­la oraz Valíček Tomáš. Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”. W ramach pro­jek­tu do zre­al­i­zowa­nia zostało jeszcze ostat­nie piąte pod­sumowu­jące dzi­ałanie, w ramach którego przewidziany jest spływ kajakowy. Spotkanie Pol­sko — Czes­kich zawod­ników zaplanowane jest na początku czerwca. 

Zajęcia taneczne solo Bachata i Kizomba

Od 11.04.2022 r. rusza­my z zaję­ci­a­mi taneczny­mi SOLO Bacha­ta i Kizom­ba. Kurs będzie odby­wać się co tydzień w poniedzi­ałek od godziny 18:00 do 19:30. Zaję­cia poświę­cone są nauce kroków Bachaty i Kizom­by, lecz nie zabraknie w pro­gramie tańców lati­no. Na początku nauczymy się kroków pod­sta­wowych, aby z każdy­mi zaję­ci­a­mi zdoby­wać nowe umiejęt­noś­ci. Serdecznie zaprasza­my oso­by, którę jeszcze nie tańczyły Bachaty czy Kizom­by. Intruk­tor: Joan­na Góral­s­ka Start: 11.04.2022 r. Poniedzi­ałek: 18:00–19:30 Miejsce: sala tanecz­na, Hala wid­owiskowo — sportowa, Łąkowa 31, Racibórz Poziom: pod­sta­wowy Kosz­ty: 60 zł osoba/4 zaję­cia po 1,5 h lub 20 zł osoba/1 zaję­cia po 1,5h Zapisy na zaję­cia przyj­mu­je­my: — oso­biś­cie w biurze OSiR przy ul. Zamkowej 4 (budynek pły­wal­ni H2Ostróg I piętro), — tele­fon­icznie pod nr tele­fonu 32 415 37 17, — mailowo sport@osirraciborz.pl. Serdecznie Was zaprasza­my. Licz­ba miejs­ca na zaję­cia ograniczona.

Obóz w Pleśnej dla dzieci i młodzieży

Infor­ma­c­je doty­czące obozu w Pleśnej. Szanowni Państ­wo, w uzu­pełnie­niu przed­staw­ionej przez nas ofer­ty poby­tu w Pleśnej dla rodzin i turys­tów indy­wid­u­al­nych (o której pisal­iśmy tutaj — https://osir-raciborz.pl/828-plesna-2022-zapisy-juz-otwarte), infor­mu­je­my o dwóch tur­nusach obozu rekrea­cyjno-sportowego, które zostaną zor­ga­ni­zowane na tere­nie naszego obo­zowiska przez Europe­jskie Cen­trum Ksz­tałce­nia. Ter­miny obozów: 11–23 lip­ca i 25 lip­ca – 6 sierp­nia br. Nabór na obozy odby­wa się tylko i wyłącznie przez stronę inter­ne­tową: www.oboz.zwiadowcy.pl. Dodatkowe infor­ma­c­je udzielane są także tele­fon­icznie przez orga­ni­za­to­ra obozu: 666 733 515 lub 502 509 255. Europe­jskie Cen­trum Ksz­tałce­nia to doświad­c­zony orga­ni­za­tor turysty­ki posi­ada­ją­cy wpis do Rejestru Orga­ni­za­torów i Pośred­ników Turysty­cznych Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego, pod numerem 802. Orga­ni­za­tor jest uprawniony do prowadzenia imprez turysty­cznych w Polsce i posi­a­da gwarancję ubez­pieczeniową AXA Direct w Warszawie.

Turniej aut zdalnie sterowanych

Zapisz­cie sobie datę 24 kwiet­nia w kalen­darzu! W niedzielę o godz. 16:00 spo­tykamy się na hali wid­owiskowo-sportowej w Raci­borzu! A tam, będzie na Was czekać spec­jal­nie przy­go­towany tor do wyś­cigów aut zdal­nie sterowanych. Pod­czas wydarzenia młod­sze dzieci będą mogły korzys­tać ze stre­fy gier i zabaw w wydzielonej przestrzeni. Rodz­ice w tym cza­sie będą mieć możli­wość obserwacji swoich pociech przy smacznej kaw­ie i herba­cie. W zależnoś­ci od iloś­ci uczest­ników stworzymy kat­e­gorie wiekowe, o czym poin­for­mu­je­my na kil­ka dni przed rozpoczę­ciem zma­gań. W zawodach mogą wziąć udzi­ał dzieci od 3 roku życia (w momen­cie przys­tąpi­enia do zawodów, zawod­ni­cy musza mieć ukońc­zony 3 rok życia). Gór­na grani­ca wieku wynosi 16 lat. Żeby dołączyć do zawodów, zawod­ni­cy muszą mieć przy­go­towany swój zestaw (auto + pan­el steru­ją­cy). Co musi­cie zro­bić, żeby wziąć udzi­ał w wydarze­niu?? Wystar­czy, że zadz­woni­cie pod numer tele­fonu 32 415 37 17 lub zgłosi­cie się do nas mailowo:

Godziny otwarcia!!!

Wesołych świąt wielkanocnych!!!

Rodzinny rajd rowerowy powraca!!!

Rodzin­ny Rajd Rowerowy powró­cił! Już 24 kwiet­nia widz­imy się na naszym rodzin­nym rajdzie. Trasa, którą real­izu­je­my zna­j­du­je się w prze­wod­niku rowerowym po Raci­borzu i okoli­cach. Jest to pier­wsza z czterech zaprezen­towanych tras w prze­wod­niku- tym samym najkrót­sza. Start odby­wa się z Rynku, zbiór­ka przy Kolum­nie Maryjnej o godz. 11:00. Jest to trasa 19-sto kilo­metrowa, prowadzą­ca przez Ogródek Jor­danows­ki, Arbore­tum i Zamek Pias­tows­ki. Czeka­ją na Was: poczęs­tunek, wspani­ałe wido­ki, oraz fold­er w wer­sji papierowej.

Partnerzy Turnieju aut zdalnie sterowanych

Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że part­nera­mi naszego turnieju aut zdal­nie sterowanych zostali: Kole­jkowo , Park Rozry­w­ki Twin­pigs , Jura­Park w Krasiejowie. Są oni również funda­tora­mi nagród dla uczest­ników! Serdecznie zaprasza­my dzieci i młodzież do zapisów!! 

Zapisy zakończone!!!

Moi Drodzy, dzięku­je­my za zau­fanie. Ofic­jal­nie zamykamy zapisy na nasz niedziel­ny rajd rowerowy — 24 kwiet­nia. Dla tych, którzy nie zdążyli się zapisać, zachę­camy do udzi­ału w naszym kole­jnym rajdzie już 8 maja. Tam, będziemy real­i­zować trasę numer 2 z prze­wod­ni­ka rowerowego, prowadzącą do Rez­er­watu Łężc­zok. Bard­zo się cieszymy, że będziemy mogli pokazać Państ­wu skar­by Raci­borza i okolic. Również na dole strony mogą Państ­wo znaleźć reg­u­lamin, z którym warto się zapoz­nać, w celu rozwia­nia wszys­t­kich wąt­pli­woś­ci związanych z Raj­dem. Widz­imy się już w niedzielę! Ze sportowym pozdrowie­niem, OSiR Racibórz

Pleśna 2022 — ważne informacje o zapisach

W związku z orga­ni­za­cją w tym roku wypoczynku w Pleśnej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu przekazu­je­my pod­sta­wowe infor­ma­c­je doty­czące sposobu rez­erwacji oraz płat­noś­ci. Rez­erwac­ja możli­wa jest tele­fon­icznie (32/415–37-17) lub oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt infor­ma­cji). Po doko­na­niu rez­erwacji w ter­minie do 2 dni roboczych należy: wypełnić Kartę Zgłoszeniową dostęp­ną na stron­ie www.osir-raciborz.pl i przesłać mailem lub przekazać oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt infor­ma­cji) b. dokon­ać wpłaty przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09105013281000000400032421, poda­jąc w tytule płat­noś­ci: nazwisko i imię Naby­w­cy, ter­min poby­tu Przykład: Kowal­s­ki Jan, 25.06. — 02.07. Ist­nieje również możli­wość doko­na­nia płat­noś­ci oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt infor­ma­cji). Do pod­pisa­nia umowy niezbędne jest również dostar­cze­nie pod­pisanych przez każdego z pełno­let­nich uczest­ników obozu klauzuli infor­ma­cyjnej. Po doko­na­niu wszys­t­kich czyn­noś­ci zostanie pod­pisana umowa, która będzie pod­stawą do wejś­cia na teren obozu w wyz­nac­zonym ter­minie. Kosz­ty noclegu: 1) Barak: 140 zł x 7 dni = 980 zł 2) Namiot typu becz­ka: 85 zł x 7 dni = 595 zł 3) Pole namiotowe: 25 zł/os x 7 dni = 175 zł Kosz­ty wyży­wienia: 1) oso­by urod­zone w 2020 r. i później — bezpłat­nie , 2) oso­by urod­zone pomiędzy 2010, a 2019 rok­iem — 25 zł, 3) oso­by urod­zone przed 2010 r. — 40 zł.

To jest nagłówek

Pra­ca szu­ka człowieka! Szukasz pra­cy na czas wakacji? Zapoz­naj się z naszą ofer­tą. Poszuku­je­my ratown­ików wod­nych na Basen Obo­ra oraz H2Ostróg. Prosimy zapoz­nać się ze szczegóła­mi pod numerem tele­fonu 32 415 37 17, bądź mailowo kadry@osirraciborz.pl . Poszuku­je­my również kas­jera bądź kas­jerkę na Basen Obo­ra przy ul. Markow­ick­iej 1. Pra­ca pole­gała­by na pod­ję­ciu współpra­cy od 10 czer­w­ca do koń­ca wakacji. Po więcej infor­ma­cji należy się skon­tak­tować na podany wyżej numer tele­fonu bądź na maila. Chęt­nych zapraszamy!

VII raciborski bieg bez barier

W najbliższą niedzielę 22 maja 2022 roku odbędzie się już VII z kolei Bieg bez bari­er dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi i ich opiekunów. Bieg nosi nazwę im. Jur­ka Wiśniewskiego. Śp. Jurek Wiśniews­ki — dobrze znana postać w raci­borskim środowisku osób niepełnosprawnych. Był pomysło­daw­cą biegu. Tegorocz­na edy­c­ja będzie siód­mą z kolei. Wcześniejsze edy­c­je współor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie na rzecz Inte­gracji Podaj Rękę — które Pan Jurek kierował przez wiele lat.

2021r.

Godziny otwarcia obiektów

Uprze­jmie infor­mu­je­my o godz­i­nach otwar­cia naszych obiek­tów 1 i 6 stycznia. 

Wesołych świąt!!!

To jest nagłówek

Uprze­jmie infor­mu­je­my o godz­i­nach pra­cy w okre­sie świątecznym:
Godziny otwar­cia pozostałych obiek­tów OSir pozosta­ją bez zmi­an.
Serdecznie zachę­camy do akty­wnoś­ci fizy­cznej w cza­sie świąt. 

Lodowisko na rynku otwarte!!!

Serdecznie zaprasza­my do wspól­nej zabawy na lodowisku od poniedzi­ałku do niedzieli od 10.00 do 20.00. Prz­er­wa tech­nicz­na odby­wa się codzi­en­nie w godz. 15.00 — 16.00. WEJŚCIE NA LODOWISKO JEST BEZPŁATNE. Na lodowisku moż­na nie tylko jeźdz­ić, ale także wypoży­czyć łyżwy, wypoży­czyć kask oraz jeździk do nau­ki jazdy. Na miejs­cu zna­j­du­je się również punkt ostrzenia łyżew. Sprzęt wypoży­czany na lodowisku jest dezyn­fekowany po każdym uży­ciu. Na lodzie jed­no­ra­zowo może prze­by­wać 120 osób. Jazdę na łyżwach umili specjlanie dobrana muzy­ka i kolorowe oświ­etle­nie lodowiska. Ist­nieje możli­wość rez­erwacji dla grup zorganizowanych.

Bieg mikołajkowy

Ho ! HO ! HO ! Pobieg­nij ze Świę­tym Mikoła­jem i pomóż pieskom ze schro­niska. Sta­dion Miejs­ki OSiR przy ul. Zamkowej będzie główną areną Biegu Mikoła­jkowego oraz Nordic Walk­ing, który odbędzie się w niedzielę, 5 grud­nia. Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych do akty­wnego spędzenia cza­su wol­nego wraz ze Świę­tym Mikoła­jem od godz. 11:00. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Mias­to Racibórz, OSiR Racibórz, a Part­nerem biegu jest Sklep Zoo­log­iczny ZOO-MAR w Raci­borzu. Każdy z uczest­ników będzie miał do poko­na­nia od 2 do 10 okrążeń o dłu­goś­ci 400 metrów (od 800 metrów – 4 km). ***Uczest­ni­cy Nordic Walk­ing muszą posi­adać gumowe nakład­ki zabez­piecza­jące groty kijów*** Uczest­nik biegu lub marszu Nordic Walk­ing sam liczy ilość poko­nanych okrążeń zgod­nie z zasada­mi Fair Play i „zasada­mi Św. Mikoła­ja”. Biuro zawodów na sta­dion­ie OSiR będzie czynne w dniu imprezy od godz. 10:00 do godz. 10:45. Wszyscy star­tu­ją­cy otrzy­ma­ją na mecie słod­ką niespodziankę od Św. Mikoła­ja oraz gorą­ca herbatę. Udzi­ał w biegu jest bezpłat­ny. Jed­nym z warunk­ów udzi­ału w biegu jest posi­adanie atry­bu­tu św. Mikoła­ja (cza­pecz­ki, brody, dzwon­ki, san­ki, rogi renifera itp.) oraz pod­pisane oświad­cze­nie o zdol­noś­ci do udzi­ału w biegu rekrea­cyjnym lub Nordic Walk­ing przez zawod­ni­ka lub opieku­na prawnego w przy­pad­ku oso­by niepełno­let­niej. W tym roku orga­ni­za­torzy wspól­nie ze Swię­tym Mikoła­jem będą dodatkowo wspier­ać schro­nisko dla psów w Raci­borzu. Dlat­ego prosi się uczest­ników, żeby przynieśli ze sobą kar­mę dla psów, smy­cze i inne psie akce­so­ria, które final­nie zostaną przekazane dla schro­niska.
(akc­ja nie jest obow­iązkowa by wziąć udzi­ał w biegu).

Turniej darta

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza do udzi­ału w turnieju Dar­ta 501 Dou­ble Out. Zawody odbędą się 4 grud­nia (sob­o­ta) na kręgiel­ni OSiR. Początek zaplanowano na godz. 17:00. Opła­ta star­towa wynosi 20 zł (w trak­cie rywal­iza­cji zawod­ni­cy nie opła­ca­ją swoich gier). Dla najlep­szych w kat­e­gorii Kobi­et oraz Mężczyzn przewidziano puchary oraz nagrody. Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie pod nr tel. 693–368-377 — opła­ta w dniu zawodów. 

Święto Dyni 31.10.2020 r. 

Świę­to Dyni dla najmłod­szych i nie tylko !!! Oprócz wspani­ałej zabawy na kregiel­ni spot­ka Was wiele dodatkowych atrakcji, konkursów — min. konkurs na najs­traszniejszy strój, naj­ciekawszy psikus — wszyscy uczest­ni­cy otrzy­ma­ją napo­je słod­kie poczęs­tun­ki i dyniowe przekąs­ki. Impreza odbędzie się na kręgiel­ni OSiR 31 październi­ka (niedziela), od godz. 17:00 (czas trwa­nia ok 2h chy­ba że impreza się rozkrę­ci to posiedz­imy dłużej) Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie — 32/415–37-17 lub oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg. Opła­ta wynosi 20zł/os Do udzi­ału zaprasza­my dzieci od 4 lat do .… Szczegóły pod nr 609 384 997. Serdecznie zapraszamy 

Otwarcie krytej pływalni H2O ostróg

Już w sobotę 16.10.2021 r. o godzinie 10:00 ponowne otwar­cie Kry­tej Pły­wal­ni H20stróg. Dostęp­ne będą również wszys­tkie stre­fy: jacuzzi, sauna, gro­ta śnież­na, rwą­ca rze­ka, zjeżdżal­nie. Godziny otwar­cia Aqua­parku H20stróg: Poniedzi­ałek — Piątek od 6:00 do 22:00 Sob­o­ta — Niedziela od 10:00 do 22:00 Serdecznie zaprasza­my i czekamy już na Was na H20stróg ! 

Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy — Preshranicni Turnaj Barovych Her GraMY

W dniu 17.10.2021 r. odbyły się warsz­taty z gier barowych w ramach Trans­granicznego Turnieju Gier Barowych GraMY

Dzięku­je­my Kužel­na TJ Opa­va za przy­by­cie na warsz­taty i czekamy na spotkanie w listopadzie.

Po warsz­tat­ach zor­ga­ni­zowano konkurs gry w dar­ta, piłkarzy­ki stołowe i w krę­gle klasy­czne. Najwięk­sze emoc­je wzbudz­iły poje­dyn­ki w piłkarzy­ki, gdzie zmierzyły się ze sobą pol­sko — czeskie drużyny.

Niewąt­pli­wy­mi mis­trza­mi gry w krę­gle okaza­li się Czesi, zaj­mu­jąc wszys­tkie trzy miejsca:

I miejsce Pavel Martinec

II miejsce Jahn Milan

III miejsce Jan Strnadel

W roz­gry­w­ce Pol­sko — Czeskiej nasi przy­ja­ciele Kužel­na TJ Opa­va po raz kole­jny pokaza­li klasę wygry­wa­jąc zawody w kręglach klasycznych.

Nie co inaczej rozłożyły się siły w grze w dar­ta. Dwóch Polaków rozdzielił reprezen­tant z Czech.

I miejsce Tomáš Ryba

II miejsce Piotr Jeziorski

III miejsce Hania Musioł

W piłkarzykach stołowych podi­um należało do zawod­ników z Pol­s­ki (dwóch uczest­ników z korzeni­a­mi czeskimi) .

I miejsce Tomasz Bielińs­ki i Piotr Jeziorski

II miejsce Jacek Bieńkows­ki i Krzysztof Jeremicz

III miejsce Pavel Jeziors­ki i Pavli­na Kozáková

Wszys­tkim zwycięz­com grat­u­lu­je­my. A uczest­nikom warsz­tatów dzięku­je­my za miłą zabawę i za przyję­cie zaproszenia do wspól­nej inte­gracji i poz­na­nia nowych dyscy­plin sportowych.

Dzięku­je­my Sile­sia Eurore­gion oraz Urzad Mias­ta Racibórz za pomoc przy real­iza­cję projektu.

A to wszys­tko udało się nam współ­fi­nan­sować ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”.

 

Zmiana godzin otwarcia ogródka Jordanowskiego

Od piątku, 1 październi­ka 2021 r. zmieni­a­ją się godziny otwar­cia Ogród­ka Jor­danowskiego przy uli­cy Stal­macha w Raci­borzu. W okre­sie zimowym, aż do 31 mar­ca ogródek czyn­ny będzie od 9.00 do 18.00 od poniedzi­ałku do niedzieli. Zaprasza­my na jesi­enne zabawy i wypoczynek w ogródku. 

Bieg — Cukiereczki na start

Serdecznie zaprasza­my na bieg pt.: “Cukiereczni na Start”, który odbędzie się 26września 2021 r. na sta­diOn­ie OSiR o godz. 10.00. Akc­ja “Cukierecz­ki na Start” opróćz pro­mocji zdrowego try­bu życia będzie pro­mowała zwykłą ludzką pomoc. Pod­czas wydarzenia będzie orga­ni­zowana zbiór­ka pieniędzy dla Władysława Klapy. Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie pod numerem tel. : 32/415–37-17, oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H20stróg lub w dniu biegu jeżeli nie zostanie osiąg­nię­ty lim­it miejsc. Opła­ta za udzi­ał w biegu wynosi 10 zł. Szczegóły w załąc­zonym plakacie. 

Zapisy na sezon 2021/2022

Rez­erwac­je hali kor­towej OSiR na sezon 2021/2022 Do 14.09.2021 — przedłuże­nie stałych rez­erwacji z sezonu 2020/2021 (stan na marzec 2021) — 1 godz. na os. 15.09 — 16.09.2021 nowe rez­erwac­je stałe — 1 godz. na os. Od 17.09.2021 pozostałe rez­erwac­je — bez lim­i­tu Ist­nieje możli­wość wyna­ję­cia kor­tu po godz. 22:00. Chęt­nych zaprasza­my do kon­tak­tu pod numerem tel. 32/415–37-17 od 15.09.2021 r. 

Uwaga!!!

Ze wzglę­du na planowane prace mod­ern­iza­cyjne sieci wodocią­gowej w dni­ach 09.09 — 10.09.2021 r. w godz­i­nach od 7.00 do 15.00 Skate Park pozosta­je wyłąc­zony z użytkowa­nia. Za utrud­nienia przepraszamy. 

Bieg wokół komina

Serdecznie zaprasza­my na wydarze­nie orga­ni­zowane w ramach Indus­tri­ady 2021 — Szlak Zabytów Tehc­ni­ki — pn. “Bieg wokół kom­i­na”, która odbędzie się 11.09.2021 r. Star­tu­je­my o godz. 12:00 z dziedz­iń­ca Zamku Pias­towskiego, a do poko­na­nia mamy dys­tans ok 2,5 km. Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie 32/415–37-17, oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg lub w dniu biegu jeżeli nie zostanie osiąg­nię­ty lim­it miejsc. Opła­ta za udzi­ał w biegu wynosi 5 zł. Szczegóły w załąc­zonym regulaminie

Dni raciborza

Dzięku­je­my za wspól­ną zabawę

Bieg tropem wilczym w Arboretum Bramy Morawskiej

Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Raci­borskim Cen­trum Kul­tu­ry oraz Arbore­tum Bramy Morawskiej zaprasza­ją do rejes­tracji na IX edy­cję Biegu Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych TROPEM WILCZYM. Są jeszcze wolne miejs­ca. W tym roku bieg­niemy 15 sierp­nia, a raci­bors­ka edy­c­ja orga­ni­zowana jest w Arbore­tum Bramy Morawskiej na dys­tan­sie 1963 metrów, start o godzinie 11.00. Szczegóły, reg­u­lamin i zapisy na stron­ie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php… Bieg Tropem Wilczym w Raci­borzu jest częś­cią obchodów miejs­kich obchodów Świę­ta Wojs­ka Pol­skiego oraz Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Pan­ny, czyli Mat­ki Boskiej Ziel­nej. Z tej okazji odpraw­iona zostanie msza świę­ta na polanie wypoczynkowej przy Zaczarowanym Ogrodzie zakońc­zona trady­cyjnym święce­niem ziół, będą zabawy dla najmłod­szych w Leśnym Kąciku Malucha, czy zawody bicia reko­rdów na ścieżce zdrowia dla dzieci. Całość zwieńczy Muzy­ka w Zaczarowanym Ogrodzie, trady­cyjnie o godzinie 17.00, tym razem w wyko­na­niu Raci­borskiego Kwin­te­tu Dętego. Doda­jmy, że sam bieg dla Raci­borza jest w tym roku wyjątkowy, ponieważ na naszym cmen­tarzu „Jeruza­lem” Biuro Poszuki­wań i Iden­ty­fikacji IPN w dni­ach 21 VI — 2 VII br. na przeprowadz­iło dru­gi etap prac poszuki­waw­czych, którego było odnalezie­nie szczątków ofi­ar komu­niz­mu, stra­conych i zmarłych w raci­borskim więzie­niu w lat­ach 1947–1952. W typowanych miejs­cach odnaleziono szcząt­ki 6 osób. Kon­tekst arche­o­log­iczny i anal­iza antropo­log­icz­na wykaza­ły, że mogą to być straceni i zmar­li w lat­ach 1947–1952 w raci­borskim więzie­niu poszuki­wani. Szcząt­ki zostaną pod­dane dal­szym badan­iom, w tym iden­ty­fikacji gene­ty­cznej. To tylko część ofi­ar, które nie przeżyły raci­borskiego więzienia i smut­ny frag­ment his­torii naszego mias­ta, o którym należy pamiętać.

Justyna Święty — Ersetic — przywitanie multimedalistki

Po wielkim sukce­sie zaprasza­my na wielkie przy­wi­tanie naszej gwiazdy Justyny Świę­ty — Erset­ic. Już jutro na sta­dion­ie przy ul. Zamkowej będziemy wspól­nie wyczeki­wać przy­by­cia naszej super dziew­czyny ???????????? Tego nie moż­na prze­gapić !!! Zaczy­namy od godz. 17:00

RAMBIT

W najbliższą środę o godz. 10.00 zaprasza­my dzieci w wieku szkol­nym na roz­gry­w­ki sprawnoś­ciowe do Are­ny Rafako Zaję­cia odby­wa­ją się w ramach akcji “Lato w mieś­cie”, współ­fi­nan­sowanej przez Prezy­den­ta Miasta.

Godziny otwarcia basenu obora

Przy­pom­i­namy, że basen Obo­ra od 1 sierp­nia otwarty będzie codzi­en­nie w godz. 9:00–19:00

Turniej Badmintona

Serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów szkół pod­sta­wowych na turniej Bad­mintona do Are­ny Rafako, który odbędzie się 20.07.2021 r. o godz. 10.00.

Impreza pn. Vanessa na Lato — przełożona

W związku z niepewną sytu­acją pogodową jutrze­jsze wydarze­nie zaplanowane na Base­nie OBORA, pn. “Vanes­sa na lato” zosta­je przełożone na inny ter­min. O nowym ter­minie imprezy poin­for­mu­je­my niebawem.

Spływ kajakowy 11.07 22

Rozpoczy­namy cykl spły­wów kajakowych, orga­ni­zowanych w ramach akcji “Lato w mieś­cie” Pier­wszy odbędzie się na trasie Racibórz-Grze­gor­zow­ice już w najbliższą niedzielę o godz. 11:00. Więcej szczegółów: — zbiór­ka o godz. 10:45 (kanał Ulga — Pło­nia); — koszt: 50 zł/kajak dwu­osobowy; — zapisy w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg oso­biś­cie lub tele­fon­icznie 32 415 37 17; — orga­ni­za­tor zapew­nia: zabez­piecze­nie ratown­icze, kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe, pokrow­ce wodoszczelne na sprzęt elek­tron­iczny; — powrót we włas­nym zakresie 

Zmiana godzin pracy Areny Rafako

W okre­sie waka­cyjnym zmi­an­ie ule­ga­ją godziny pra­cy obiek­tu Are­na Rafako — do koń­ca sierp­nia — w week­endy będzie czyn­na w godz. 10:00 — 22:00.

Extreme city w Raciborzu!

Extreme City ponown­ie w Raci­borzu Cieszące się bard­zo dużą pop­u­larnoś­cią warsz­taty Extreme City odbędą się po raz kole­jny na skateparku przy OSiR w Raci­borzu. Pier­wsze spotkanie już 1 lip­ca. Dodatkowo, wspól­nie z raci­borską policją zostaną przeprowad­zone zaję­cia pn. „Bez­pieczne Wakac­je”. Wszyscy chęt­ni mogą sko­rzys­tać z nau­ki jazdy na rolkach, desko­rolce oraz hula­jn­odze pod okiem instruk­torów. Zaję­cia odby­wać będą się cyk­licznie od godz. 11:00 – 14:00, w ter­mi­nach: — 1 lip­ca — 15 lip­ca — 29 lip­ca — 12 sierp­nia — 26 sierp­nia Wstęp jest bezpłat­ny — wydarze­nie zor­ga­ni­zowane jest w ramach akcji Lato w Mieście.

Gitarzysko!!

W najbliższy piątek o godz. 20.00 zaprasza­my nad Odrę (oko­lice mostu, przy pom­niku Mat­ki Pol­ki) do wspól­nej zapawy przy ognisku z gitara­mi (i inny­mi instru­men­ta­mi) i śpiewm. W ten sposób chce­my rozpocząć Fes­ti­w­al Górnej Odry i przy­witać zbier­a­jące się nad rzeką “pły­wadła”. Wstęp wol­ny, nez ograniczeń wiekowych

Oświadczenie OSiR Racibórz w związku z przedłużającymi się pracami w H2Ostróg

Wyko­rzys­tu­je­my wszelkie dostęp­ne narzędzia umożli­wia­jące egzekucję zobow­iązań wykon­aw­cy. Są to dzi­ała­nia prawne wynika­jące z umowy jak i odpowied­nich przepisów prawnych – mówi dyrek­tor OSiR Paweł Król. 31 grud­nia 2020 roku ogłos­zony został prze­targ na kom­plek­sową mod­ern­iza­cję i doposaże­nie kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg w Raci­borzu wraz z wyko­naniem doku­men­tacji pro­jek­towej. W trak­cie trwa­nia prze­tar­gu zamaw­ia­ją­cy udzielił odpowiedzi na wszys­tkie postaw­ione pyta­nia. Obiekt był również udostęp­niony do przeprowadzenia wiz­ji lokalnej przed złoże­niem ofert. W postępowa­niu prze­tar­gowym najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła fir­ma MWM Spół­ka z o.o. Sp. K. z Gli­wic, z którą w dniu 18.02.2021 r. pod­pisano umowę na real­iza­cję zada­nia. W umowie tej wykon­aw­ca zobow­iązał się zakończyć prace do 30 kwiet­nia bieżącego roku. Dodatkowo prace miały być tak sko­or­dynowane aby umożli­wić uru­chomie­nie Kry­tej Pły­wal­ni do 31 marca.

Godziny otwarcia — Kąpielisko OBORA

GODZINY OTWARCIA: do 25 czer­w­ca 14:00 — 20:00 od 26 czer­w­ca do 31 lip­ca 9:00 — 20:00 od 1 sierp­nia do 31 sierp­nia 9:00 — 19:00

Rajd kajakowo-rowerowy

W ramach Fes­ti­walu Górnej Odry Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Rajd kajakowo-rowerowy Kiedy: 26 czer­w­ca (sob­o­ta) godz. 11.30 Gdzie: Przys­tań kajakowa (miejsce star­tu może ulec zmi­an­ie ze wzglę­du na sytu­ację hydro­log­iczną i związany z tym poziom wody w Odrze) Dys­tans: ok. 10 km spływ kajakiem, ok. 13 km jaz­da row­erem, Trasa: Racibórz-Grze­gor­zow­ice-Racibórz Opła­ta star­towa: 60 zł / kajak dwu­osobowy Zapisy: do 24.06.2021 do godziny 14.00 w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg oso­biś­cie lub tele­fon­icznie 32 415 37 17. Ilość miejsc ogranic­zona! Na mecie każdy uczest­nik otrzy­ma kiełbasę z gril­la. Orga­ni­za­tor zapew­nia trans­port row­erów do Grze­gor­zow­ic – na metę spływu.W ramach Fes­ti­walu Górnej Odry Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Rajd kajakowo-rowerowy Kiedy: 26 czer­w­ca (sob­o­ta) godz. 11.30 Gdzie: Przys­tań kajakowa (miejsce star­tu może ulec zmi­an­ie ze wzglę­du na sytu­ację hydro­log­iczną i związany z tym poziom wody w Odrze) Dys­tans: ok. 10 km spływ kajakiem, ok. 13 km jaz­da row­erem, Trasa: Racibórz-Grze­gor­zow­ice-Racibórz Opła­ta star­towa: 60 zł / kajak dwu­osobowy Zapisy: do 24.06.2021 do godziny 14.00 w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg oso­biś­cie lub tele­fon­icznie 32 415 37 17. W ramach Fes­ti­walu Górnej Odry Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Rajd kajakowo-rowerowy Kiedy: 26 czer­w­ca (sob­o­ta) godz. 11.30 Gdzie: Przys­tań kajakowa (miejsce star­tu może ulec zmi­an­ie ze wzglę­du na sytu­ację hydro­log­iczną i związany z tym poziom wody w Odrze) Dys­tans: ok. 10 km spływ kajakiem, ok. 13 km jaz­da row­erem, Trasa: Racibórz-Grze­gor­zow­ice-Racibórz Opła­ta star­towa: 60 zł / kajak dwu­osobowy Zapisy: do 24.06.2021 do godziny 14.00 w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg oso­biś­cie lub tele­fon­icznie 32 415 37 17. Ilość miejsc ogranic­zona! Na mecie każdy uczest­nik otrzy­ma kiełbasę z gril­la. Orga­ni­za­tor zapew­nia trans­port row­erów do Grze­gor­zow­ic – na metę spły­wu. Ilość miejsc ogranic­zona! Na mecie każdy uczest­nik otrzy­ma kiełbasę z gril­la. Orga­ni­za­tor zapew­nia trans­port row­erów do Grze­gor­zow­ic – na metę spływu.

Aloha Obora!

Już w najbliższą sobotę zaprasza­my na imprezę w hawa­js­kich kli­mat­ach, inau­gu­ru­jącą tegoroczny sezon let­nich kąpieli na base­nie w Oborze. Start godz. 10.00 O dobrą zabawę zad­ba­ją: Sto­warzysze­nie Artysty­czno- Społeczne “Pra­cow­n­ia Przyszłoś­ci” Fit­ness World- Racibórz, Eichen­dorf­fa Be Fit Fit­ness Roo

Dogtrekking w Raciborzu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu oraz Sklep zoo­log­iczny ZOO–MAR zaprasza­ją na: DOGTREKKING w Raci­borzu, czyli pier­wsze zawody w bie­ga­niu z psa­mi. Już 03 lip­ca (sob­o­ta) spo­tykamy się na ul. Zamkowej 4 (za kor­ta­mi do tenisa ziem­nego). Pod­czas imprezy wys­tar­tu­ją dwa bie­gi: 14:00 — „Marsz chary­taty­wny” – dys­tans ok. 2 km, lim­it cza­sowy: 60 min. – for­ma rekrea­cyj­na bez pomi­aru cza­su. Za każdego uczest­ni­ka, który pokona trasę, fir­ma ZOO-MAR przekaże 1 kg karmy na rzecz raci­borskiego schro­niska. 15:00 — „Zawody Dogtrekking” – dys­tans ok. 5 km, lim­it cza­sowy 90 min. – ręczny pomi­ar cza­su, każdy uczest­nik otrzy­ma prezent ufun­dowany przez fir­mę ZOO-MAR. W imprezie mogą wziąć udzi­ał pełno­let­ni właś­ci­ciele psów wszelkiej rasy (oso­by nielet­nie mogą wys­tar­tować z opiekunem pełno­let­nim, który musi się zare­je­strować). Na wydarze­nie obow­iązu­ją zapisy, które moż­na dokon­ać tele­fon­icznie 32 415 37 17 lub oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg. Wszys­tkie psy biorące udzi­ał w Dogtrekkingu muszą posi­adać aktu­alne zaświad­cze­nie o szczepi­e­niu prze­ciw wściek­liźnie – właś­ci­ciel jest zobow­iązany mieć zaświad­cze­nie przy sobie w dniu imprezy.

RACIBÓRZ KOCHA ROWER — festiwal rowerowy

W najbliższą sobotę na Placu Dominikańskim odbędzie się III edy­c­ja imprezy pn. “Racibórz kocha row­er”. Start godz. 10.00 W pro­gramie m.in.: • Tor pumptrack • Miasteczko ruchu dro­gowego • ROWER TO POWER – W ROWERZE JEST MOC – zbiór­ka niepotrzeb­nych i nieuży­wanych row­erów, które po napraw­ie przez wychowanków Zakładu Popraw­czego trafią do potrze­bu­ją­cych • Znakowanie row­erów – syn­te­ty­czne Dna • Young Nin­ja Force — kids • Stoisko even­tu ROWERON 2021: — odbiór paki­etów star­towych dla zare­je­strowanych uczest­ników RowerON — okolicznoś­ciowe wydru­ki zdjęć row­erzys­tów — super gadże­ty! • stoisko pro­mu­jące raci­borzankę dostar­czaną przez Wodocią­gi Raci­borskie Sp. z o.o. • gry i zabawy sportowe z nagro­da­mi i wiele innych atrakcji godz. 19.00 Start Raci­borskiej Noc­ki Rowerowej Meta: ognisko na OSiRZe u. Zamkowa 

Zmiana cennika na obiektach OSiRu

Infor­mu­je­my, iż od 28.05.2021 r. następu­je zmi­ana cen­ni­ka na obiek­tach OSiR

Zawody wędkarskie 27.06.2021

Serdecznie zaprasza­my miłośników węd­karst­wa do udzi­ału w naszych zawodach. 27 czer­w­ca (niedziela) o godzinie 8:00 rozpoczy­namy rywal­iza­cję na stawach przy ul. Markow­ick­iej (Obo­ra) — nasze zawody mają zachę­cić was do węd­kowa­nia dlat­ego nie musi­cie posi­adać kart węd­kars­kich tylko zabiera­cie rodz­iców, sprzęt węd­kars­ki i mel­du­je­cie się rano nad wodą. Udzi­ał w zawodach jest bezpłat­ny. Ilość miejsc ogranic­zona — zapisy pod nr tel.: 32/415–37-17 lub oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg

Otwarcie Krytej Pływalni H2Ostróg zostaje przesunięte ze względu na trwające prace modernizacyjne systemu uzdatniania wody

Otwar­cie Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg zosta­je prze­sunięte ze wzglę­du na trwa­jące prace mod­ern­iza­cyjne sys­te­mu uzdat­ni­a­nia wody. 24 maja bieżącego roku upłynął ter­min zakończenia mod­ern­iza­cji. Nieste­ty na chwilę obec­ną wciąż trwa­ją prace remon­towe. W związku z opóźnie­niem ze strony wykon­aw­cy zmuszeni jesteśmy prze­sunąć otwar­cie basenu do momen­tu zgłoszenia gotowoś­ci do odbioru, a tym samym zapewnienia bez­pieczeńst­wa klien­tów. O wszel­kich infor­ma­c­jach doty­czą­cych ponownego otwar­cia basenu będziemy infor­mować na naszej stron­ie inter­ne­towej: www.aquapark.raciborz.pl, jak również za pośred­nictwem Facebooka.

To jest nagłówek

Serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Rodzin­nym rajdzie rowerowym, orga­ni­zowanym w ramach miejs­kich obchodów Dnia Dziec­ka pn. TY-DZIEŃ DZIECKA. Rajd odbędzie się 5 czer­w­ca (sob­o­ta) o godz. 14.00 i wys­tar­tu­je z przys­tani kajakowej. Do udzi­ału zaprasza­my całe redziny (min. dwie spokrewnione ze sobą oso­by, z których co najm­niej jed­na jest pełno­let­nia — kap­i­tan drużyny). Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy zgłosić się tele­fon­icznie 32 415 37 17 lub oso­biś­cie do punk­tu infor­ma­cji H2Ostróg. Udzi­ał w rajdzie jest bezpłat­ny. Każdy uczest­nik raj­du otrzy­ma pamiątkowy dyplom, a dla najmłod­szych na mecie czekać będą zabawy i konkurenc­je, w których wygrać będzie moż­na drob­ne nagrody i gadże­ty. Więcej infor­ma­cji na plaka­cie i w reg­u­laminie imprezy.

VI Bieg Bez Barier

Trasę będzie moż­na pokon­ać biegiem, marszem nordic walk­ing, wózkiem czy marszo­biegiem. Wszyscy zawod­ni­cy po ukończe­niu biegu dostaną pamiątkowy medal. 23 maja na sta­dion­ie OSiR w Raci­borzu odbędzie się VI Raci­bors­ki Bieg bez Bari­er dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów im. Jur­ka Wiśniewskiego. Trasę będzie moż­na pokon­ać biegiem, marszem nordic walk­ing, wózkiem czy marszo­biegiem. Bie­gacza i miłośni­cy nordic walk­ing będą mieli do poko­na­nia min­i­mum pięć okrążeń sta­dionu, oso­by na wózkach i dzieci – 400 m. Kore­spon­den­cyjnie odby­wać się będzie pół­mara­ton na wózkach – zawod­ni­cy powin­ni udoku­men­tować jazdę zdję­ciem z zegar­ka lub innej aplikacji. W związku z sytu­acją epi­demiczną uczest­ni­cy będą star­tować w wybranym przez siebie momen­cie pomiędzy godz. 10:00 a 15:00. Wszyscy zawod­ni­cy po ukończe­niu biegu dostaną pamiątkowy medal. Rejes­trac­ja zgłoszeń odby­wa się poprzez podanie imienia i nazwiska na adres biegbezbarier@o2.pl lub na na nr 734091 511 do 2 maja. Lim­it: 100 zawod­ników. Reg­u­lamin na stron­ie Face­book: Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji „Podaj Rękę”.

Spływ Kajakowy Rzeką Rudą

Zaprasza­my na spływ kajakowy rzeką Rudą, który pięknie mean­dru­je na odcinku zaczy­na­ją­cym się poniżej zapory czołowej na Jeziorze Ryb­nickim. Rze­ka prowadzi pośród łąk i lasów i przepły­wa pod trasą kole­j­ki wąsko­torowej w Rudach. Spływ odbędzie się 9 maja (niedziela) o godz. 11:00 na trasie Ryb­nik Stodoły – Rudy (ok. 10 km, czas spły­wu w przy­bliże­niu 2,5 h). Stopień trud­noś­ci: łat­wa. Miejsce zbiór­ki: Ryb­nik Stodoły, skrzyżowanie ulic Stalowej i Cisowej, za mostkiem nad rzeką Ruda. Meta: Rudy, most na Drodze Wojew­ódzkiej nr 919. Koszt: 50 zł/kajak. W cenie spły­wu zabez­piecze­nie ratown­icze i sprzęt kajakowy. Zapisy/płatności w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg. Rez­erwacji moż­na dokon­ać tele­fon­icznie pod nr 32 415 37 17 lub oso­biś­cie. Opłatę należy uiś­cić do dwóch dni od złoże­nie rez­erwacji. Dojazd i powrót ze spły­wu – we włas­nym zakre­sie. Na miejs­cu zbiór­ki spły­wu wszyscy uczest­ni­cy muszą posi­adać maseczkę ochron­ną zakry­wa­jącą usta i nos.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo.