Nasz wielo­funkcyjny sta­dion ma już pon­ad 50 lat, zakończe­nie budowy nastąpiło w 1971 roku. Jed­nak w lat­ach 2016–2018 sta­dion został całkowicie zmod­ern­i­zowany, m. in. położono ośmiotorową tar­tanową bieżnię lekkoatle­ty­czną, wymieniono murawę, stanowiska do skoków w dal i pch­nię­cia kulą również zostały pod­dane lifftin­gowi. 

Cennik:

1. Sta­dion lekkoat­letyczny:

 • udostęp­nie­nie sta­dionu w celu orga­ni­za­cji zawodów 300,00 zł/godz.
 • udostęp­nie­nie sta­dionu dla grup zor­ga­ni­zowanych w celach treningowych (max 25 osób) 
  • sta­dion (bez murawy) 150,00 zł/wejście
  • bież­nia (w cenie płot­ki i blo­ki star­towe) 80,00 zł/wejście
  • skok w dal (w cenie bel­ka treningowa) 40,00 zł/wejście
  • skok wzwyż (w cenie mat­er­ac) 50,00 zł/wejście
  • rzut­nia treningowa (w cenie dys­ki, mło­ty, kule, oszczepy) 40,00 zł/wejście
  • wejś­cie dla mieszkańców Raci­borza (bez udostęp­ni­a­nia sprzę­tu) bezpłatnie

2. Boisko trawiaste:

 • udostęp­nie­nie na mecz ligowy lub pucharu kra­jowego z wid­own­ią 1 400,00 zł/mecz
 • udostęp­nie­nie na spar­ing z wid­own­ią 800,00 zł/mecz
 • udostęp­nie­nie na tren­ing /rozgrywki grup młodzież. (maks. 2 szat­nie) 400,00 zł/mecz
  lub tren­ing (do 90 min.)

3. Inne:

 • oświ­etle­nie stadionu
  • 100 % 200 zł/godz.
  • 50 % 100 zł/godz.
 • telebim 100 zł/godz.
 • stre­fa SPA dla grup korzys­ta­ją­cych ze sta­dionu (sauna + wan­ny) 100 zł/godz.