📢 **Uwa­ga! Prz­er­wa Tech­nicz­na na Kry­tym Basenie** 📢

Drodzy Klien­ci,

Infor­mu­je­my, że nasz kry­ty basen prze­chodzi prz­er­wę tech­nicz­na, która potr­wa od **22 lip­ca do 04 sierp­nia 2024r.**. W tym cza­sie będziemy przeprowadzać niezbędne prace kon­serwa­cyjne i mod­ern­iza­cyjne, aby zapewnić Wam jeszcze lep­sze warun­ki do pły­wa­nia i relaksu.

🔧 **Prace obejmują:**

- Czyszcze­nie i dezyn­fekcję basenu

- Naprawy tech­niczne i konserwacyjne

- Mod­ern­iza­cję wyposażenia

Prosimy o wyrozu­mi­ałość i przeprasza­my za wszelkie niedo­god­noś­ci. Zapew­ni­amy, że dołożymy wszel­kich starań, aby prace zakończyły się jak najszy­b­ciej, a basen był gotowy do ponownego użytku w najlep­szym możli­wym stanie.

Dzięku­je­my za zrozu­mie­nie i czekamy na Was po zakończe­niu prac! 🏊‍♂️

Z pozdrowieni­a­mi,

Zespół OSiR Racibórz

Pod­czas XVI Biegu bez Granic nagro­da­mi główny­mi w biegu na 10 km będą nagrody finan­sowe w wysokoś­ci 1000 zł dla zwyciężczyni i zwycięz­cy! Pozostałe miejs­ca na podi­um również otrzy­ma­ją nagrody finansowe!

W tym roku również zaczy­namy od tur­nusów bez wyży­wienia.
Rez­erwac­je na doby odby­wa­ją się w ter­minie: 08.06.2024 r. — 23.06.2024 r.
160,00 zł — domek kon­ten­erowy (4 os.) / doba
90,00 zł — wyna­jem namio­tu (4 os.) / doba
30,00 zł — miejsce na polu namiotowym (1 os.) / doba

Tur­nusy tygod­niowe z wyży­wie­niem, 2 posiłki:

60,00 zł — dorosła osoba

35,00 zł — dziecko do 12 roku życia.

 
I Tur­nus: 20.07 — 27.07. 2024
II Tur­nus: 27.07 — 03.08.2024
III Tur­nus: 03.08 — 10.08.2024
IV Tur­nus: 10.08 — 17.08.2024
V Tur­nus: 17.08 — 24.08.2024

Więcej infor­ma­cji pod nr tel 32 415 37 17

3 mar­ca 2024 roku trady­cyjnie odbędzie się w Raci­borzu Bieg Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych TROPEM WILCZYM. Pod­czas XII edy­cji, podob­nie jak w roku ubiegłym, bie­gacze wyruszą spod bramy Zakładu Karnego, jed­nego z naj­cięższych w cza­sach stal­i­nowskiego ter­roru, a zakończą bieg przy Pom­niku Żołnierzy Wyk­lę­tych, w miejs­cu upamięt­nienia Niezłom­nych, którzy stra­cili życie w raci­borskim więzieniu.

Zaprasza­my na odpręża­ją­cy wieczór w H2Ostróg przy dźwiękach hand­panu i kamer­tonów. Wydarze­nie poprowadzi Alek­sander Czekańs­ki — spec­jal­ista od masażu dźwiękiem. Szczegóły w aktualnościach..

Zgłoszenia na turniej przyj­mu­je­my do 29.02 włącznie. Mail do zapisów: imprezy@osirraciborz.pl Zapraszamy

Zaprasza­my na Sportowy Bal Kar­nawałowy, który odbędzie się 9 lutego w godz. od 16:00 do 19:00. Bal dedykowany jest dla dzieci w wieku od 6 — 12 lat, i obow­iązu­ją zapisy z racji tego, że ilość osób jest ogranic­zona. Zapisy przyj­mu­je­my na maila sport@osirraciborz.pl lub pod nr tele­fonu 32 415 37 17. Wydarze­nie odbędzie się…

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się ze szczegóła­mi wyciecz­ki dla dzieci w wieku od 6 — 14 lat w ramach akcji Zima w mieś­cie 2024. Koszt wyciecz­ki 60 zł, szczegóły zna­jdą Państ­wo w głównej rolce aktualności.

Serdecznie zaprasza­my na sportowy spac­er z Mikoła­jem. Tech­ni­ka poko­na­nia trasy dowol­na — nordic walk­ing, spac­er, bieg, decyz­ja należy do Ciebie, jedynym warunk­iem jest posi­adanie atry­bu­tu św. Mikoła­ja. Star­tu­je­my z uli­cy Długiej, dla każdego uczest­ni­ka drob­ny poczęs­tunek, i ciepły napój. Serdecznie zaprasza­my do zapisów pod nr tel 32 415 37 17 lub w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg.

Page 1 of 91 2 3 9
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content