Budowa miejskiego placu zabaw przy uli­cy Stal­macha nastąpiła w 2020 r. Jest to ogóln­o­dostęp­ny plac zabaw z ciekawy­mi atrakc­ja­mi dla najmłod­szych. Może­cie tam znaleźć mini park linowy, tram­poliny, zjeżdżal­nie, piaskown­icę i toaletę. Na tere­nie Ogród­ka zna­j­du­je się również poidełko,  z którego moż­na korzys­tać w lecie. Godziny otwar­cia placu zmieni­a­ją się w zależnoś­ci od pory roku. Impreza­mi, które dzieją się cyk­licznie na Ogród­ku Jor­danowskim są Piknik na Pow­i­tanie Wios­ny, oraz Świę­to Dyni. Serdecznie zaprasza­my rodz­iców z dzieć­mi do korzys­ta­nia z Ogródka.

Regulamin:

Ogródek Jor­danows­ki