Naszą mis­ją jest nieustanne dąże­nie do zaspoka­ja­nia potrzeb sportowo-rekrea­cyjnych mieszkańców Raci­borza oraz goś­ci odwiedza­ją­cych nasze mias­to. Naszym nadrzęd­nym celem jest pod­nosze­nie jakoś­ci naszych usług. OSiR w Raci­borzu, oprócz zarządza­nia infra­struk­turą, dba oraz real­izu­je zada­nia z zakre­su kul­tu­ry fizy­cznej i sportu. Każdy dzień jest dla nas pełnym wyzwań przed­sięwz­ię­ciem, ale robimy wszys­tko, aby zapewnić Wam różnorodne formy relak­su, wypoczynku, oraz rywal­iza­cji sportowej.
Pod naszy­mi skrzy­dła­mi zna­j­du­je się kil­ka obiek­tów rozsianych po całym mieś­cie. Cztery z nich zna­j­du­ją się przy ul. Zamkowej 4. Zan­im prze­jdą Państ­wo do opisu poszczegól­nych obiek­tów, zaprasza­my do zapoz­na­nia się z cen­nikiem. Cen­nik obow­iązu­je od 1 lutego 2023 roku. 

 

Lodowisko – w miesią­cach zimowych przy­go­towu­je­my lodowisko na raci­borskim Rynku. Z każdym rok­iem lodowisko cieszy się coraz to więk­szym zain­tere­sowaniem, co nas bard­zo cieszy.

Skate Park — jest miejscem, które przy­cią­ga młod­szą grupę odbior­ców. Na miejs­cu zas­taniecie kil­ka przeszkód, ram­pę, oraz miejsce do siedzenia. 

 

Serdecznie zaprasza­my Państ­wa do korzys­ta­nia z naszych usług.
Z poważaniem
Dyrek­tor Paweł Król