Już za tydzień rozpoczy­namy akcję Zima w mieś­cie. Pier­wszy tydzień, a konkret­nie poniedzi­ałek, śro­da i piątek będą odby­wały się na hali wid­owiskowo-sportowej, gdzie od rana do popołud­nia będziemy akty­wnie spędzać czas ucząc się gier zespołowych. Każde z dzieci będzie zobow­iązane do dostar­czenia nam zgody rodz­iców na uczest­nict­wo w zaję­ci­ach. Zapisów moż­na dokon­ać pod nr tel 32 415 37 17.
Plan zajęć:
16.01 Hala widowiskowo-sportowa:
Zbiór­ka na hali wid­owiskowo-sportowej: 07:30 – 08:00
08:00 – 10:00 Akty­wny poranek – zaję­cia sportowe na hali widowiskowo-sportowej
11:00 – 13:00 Warsz­taty kuli­narne – warsz­taty pole­ga­jące na doskonale­niu umiejęt­noś­ci potrzeb­nych w kuchni.
14:00 – 15:30 Czas wol­ny na hali (tenis stołowy, zabawy)
18.01 Hala widowiskowo-sportowa:
Zbiór­ka na hali wid­owiskowo-sportowej: 07:30 – 08:00
08:00 – 10:00 Akty­wny poranek – zaję­cia sportowe na hali widowiskowo-sportowej
11:00 – 13:00 Oglą­danie bajek
14:00 – 15:30 Czas wol­ny na hali (tenis stołowy, zabawy)
20.01 Hala widowiskowo-sportowa:
Zbiór­ka na hali wid­owiskowo-sportowej: 07:30 – 08:00
08:00 – 10:00 Akty­wny poranek – zaję­cia sportowe na hali widowiskowo-sportowej
11:00 – 13:00 Warsz­taty plas­ty­czne – warsz­taty pole­ga­jące na ksz­tał­towa­niu plas­ty­cznych i man­u­al­nych umiejęt­noś­ci dzieci. Mate­ri­ały będą dostar­c­zone przez OSiR.
14:00 – 15:30 Czas wol­ny na hali (tenis stołowy, zabawy)

Zaprasza­my!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content