Wyni­ki trans­graniczneg­fo turnieju gier barowych GraMY:

Krę­gle Klasy­czne — Mężczyźni:

1. Bracek Petr — 561 pkt (reko­rd kręgielni)

2. Maciej Basista — 513 pkt

3. Val­icek Tomasz — 499 pkt

4. Kli­mańs­ki Zbig­niew — 494 pkt

Krę­gle Klasy­czne — Kobiety:

1. Krysty­na Koczwara — 289 pkt

2. Mag­dale­na Szyra — 253 pkt

3. Joan­na Stanisz — Cebu­la — 137 pkt

4. Mag­dale­na Magdziarz — 121 pkt

Klasy­fikac­ja Drużynowa:

1. OPAVA “A”

2. Opa­va “B”

3. RSKK Racibórz

4. KS START Gostyń

5. Tomaszów Mazowiecki

6. Opa­va “C”

DART:

1. Mikołaj Hansz

2. Tomasz Bieliński

3. Tomasz Kuryłowicz

Piłkarzy­ki Stołowe:

1.Artur Tokars­ki i Krzysztof Jeremicz

2.Joanna Stanisz — Cebu­la i Tomasz Bieliński

3.Tomasz Kuryłow­icz i Piotr Jeziorski

Mis­trz Turnieju: Svato­pluk Kriz

To był naprawdę dłu­u­u­u­gi week­end 💪 — ale było warto 😉

Dwud­niową imprezę pn. “Trans­graniczny Turniej Gier Barowych” współ­fi­nan­sowaną ze środ­ków UE uważamy za bard­zo udaną 😉

Bard­zo serdecznie dzięku­je­my uczest­nikom za przy­by­cie oraz stworze­nie super atmosfery.

Chcielibyśmy także podz­iękować osobom dzię­ki którym całe wydarze­nie mogło dojść do skutku… tj. Pani Darii Kar­daczyńskiej  oraz całej załodze z Eurore­gionu Sile­sia Racibórz (męczyliśmy ich pyta­ni­a­mi w sprawach pro­jek­tu — a oni zawsze nam pro­fesjon­al­nie, rzetel­nie a przede wszys­tkim po ludzku odpowiadali 😜), Joan­nie Stanisz-Cebu­li , Anecie Jur­czyk (dziołsz­ki wymyśliły całą akcję i sukcesy­wnie ją real­izu­ją 😉), Mag­dale­na Magdziarz , Krystynie Koczwarze (to one dba­ją aby te wszys­tkie papiery księ­gowe miały ręce i nogi 😁), Browar Zamkowy Racibórz , a w szczegól­noś­ci Jad­widze Rzot­ki (mieć takich sąsi­adów, to naprawdę moż­na konie kraść 😜),

Petik Braci Bracek (najlep­szy ambasador przy­jaźni PL-CZ — dłu­go nie trze­ba było go namaw­iać do pod­ję­cia współpra­cy w naszym pro­jek­cie 👍 — dodatkowo: najlep­szy: kręglarz, śpiewak karaoke, tancerz itp., itd 😉 — TJ Opa­va jest w porząd­ku 💪

A w pozostałych rolach wystąpili:

- Piotr Jeziors­ki — najlep­szy tłu­macz PL-CZ połud­niowej Pol­s­ki 👍

- Wacław Gołąb — Kuch­nia Polowa MiŚ — jak zwyk­le — smaczne i konkretne jedze­nie 👍

- Bog­dan Bart­nic­ki — mis­trzu dobrej muzy i czeskiego karaoke 👍

- Ireneusz Jaśkows­ki — 😉 — człowiek od rzeczy niemożli­wych — to co on druku­je, to głowa mała 😜

- Jerzy Kwaśny — dwa dni sędziować i jeszcze się uśmiechać 😉 — chy­ba te krę­gle naprawdę lubi 🙂

- Tomasz Kuryłow­icz — krótko… człowiek orkies­tra 👍

 

Do zobaczenia wkrótce 💪💪💪

Trans­graniczny Turniej Gier Barowych wchodzi w decy­du­jącą fazę 😉

Dziś mieliśmy okazję pokazać Racibórz kole­gom z Tomas­zowa Mazowieck­iego, Gosty­nia oraz Opavy.

 

Jutro od samego rana w naszej kręgiel­ni królować będą dyscy­pliny barowe: dart, piłkarzy­ki stołowe oraz krę­gle klasy­czne — będzie się dzi­ało 💪💪💪

Wszys­tko co piękne kiedyś się kończy. 😥 W sobotę 04.06.2022 r.  odbyło się ostat­nie dzi­ałanie pod­sumowu­jące pro­jekt pn.: Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY. 🎳🎯

Dziś wspól­ną zabawę rozpoczęliśmy spły­wem kajakowym 🚣‍♂️🤽‍♂️ do Grze­gor­zow­ic, następ­nie udal­iśmy się na kręgiel­nie na obi­ad oraz wspólne oglą­danie zdjęć.

Na koniec na pamiątkę uczest­ni­cy pro­jek­tu otrzy­mali pamiątkowy kalen­darz ze zdję­ci­a­mi z wszys­t­kich 4 dzi­ałań. Przed odjaz­dem do domu naszym czes­kich przy­jaciół zabral­iśmy na Aqua­park H2Ostróg 🏊‍♀️. Już dziś zaplanowano kole­jne spotka­nia na wspól­ną grę w krę­gle. 🎳

Dzięku­je­my Eurore­gion Sile­sia — Sto­warzysze­nie Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Urzę­dowi Mias­ta Racibórz za pomoc przy real­iza­cji pro­jek­tu. ❤️ A przede wszys­tkim dzięku­je­my nasze­mu czeskiemu part­nerowi pro­jek­tu, naszym przy­ja­ciołom Kužel­na TJ Opa­va a szczegól­nie Petik Braci Bracek, który koor­dynował ten pro­jekt po stron­ie czeskiej 😘❤️ DĚKUJU.

 

A to wszys­tko udało się nam współ­fi­nan­sować ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”.

W sobotę 02.04.2022 r. odbyło się kole­jne dzi­ałanie w ramach pro­jek­tu pn. Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY. Tym razem Turniej Kręglars­ki odbył się w #Kužel­naTJOpa­va. 🇨🇿🇪🇺🇵🇱

Bard­zo dzięku­je­my naszym part­nerom z pro­jek­tu za miłą gościnę, super zabawę oraz za spac­er po Opavie wzdłuż rze­ki Opa­va. 😉

Podz­iękowa­nia kieru­je­my również dla #Sile­si­aEu­rore­gion. Bez Waszej pomo­cy, ten pro­jekt by nie został zrealizowany.

Podi­um było Czesko — Pol­skie.  🇨🇿🇵🇱

Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii kobiet:

I miejsce Jolana Rybová

II miejsce Krysty­na Koczwara

III miejsce Adela Bracek

Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii mężczyzn:

I miejsce Petr Bracek

II miejsce Maciej Basista

III miejsce Luděk Slanina

Na koniec odbył się poje­dynek pol­sko — czes­kich par o minipuchar. Najlep­si okaza­li się być Joan­na Stanisz — Cebu­la oraz Valíček Tomáš.

Wszys­tkim zwycięz­com grat­u­lu­je­my. 👏

Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”.

Przed nami zostało jeszcze ostat­nie dzi­ałanie pod­sumowu­jące pro­jekt. Nie może­my się już doczekać naszych czes­kich przy­jaciół w czer­w­cu, pod­czas to którego dzi­ała­nia oprócz rywal­iza­cji na kręgiel­ni czeka nas spływ kajakowy. 🛶

W dniu 17.10.2021 r. odbyły się warsz­taty z gier barowych w ramach Transgranicznego

Turnieju Gier Barowych Gramy

 

Dzięku­je­my Kužel­na TJ Opa­va za przy­by­cie na warsz­taty i czekamy na spotkanie w listopadzie.

Po warsz­tat­ach zor­ga­ni­zowano konkurs gry w dar­ta, piłkarzy­ki stołowe i w krę­gle klasy­czne. Najwięk­sze emoc­je wzbudz­iły poje­dyn­ki w piłkarzy­ki, gdzie zmierzyły się ze sobą pol­sko — czeskie drużyny. 

Niewąt­pli­wy­mi mis­trza­mi gry w krę­gle okaza­li się Czesi, zaj­mu­jąc wszys­tkie trzy miejsca:

I miejsce Pavel Martinec

II miejsce Jahn Milan

III miejsce Jan Strnadel

W roz­gry­w­ce Pol­sko — Czeskiej nasi przy­ja­ciele Kužel­na TJ Opa­va po raz kole­jny pokaza­li klasę wygry­wa­jąc zawody w kręglach klasycznych.

Nie co inaczej rozłożyły się siły w grze w dar­ta. Dwóch Polaków rozdzielił reprezen­tant z Czech.

I miejsce Tomáš Ryba

II miejsce Piotr Jeziorski

III miejsce Hania Musioł

W piłkarzykach stołowych podi­um należało do zawod­ników z Pol­s­ki (dwóch uczest­ników z korzeni­a­mi czeskimi) .

I miejsce Tomasz Bielińs­ki i Piotr Jeziorski

II miejsce Jacek Bieńkows­ki i Krzysztof Jeremicz

III miejsce Pavel Jeziors­ki i Pavli­na Kozáková

Wszys­tkim zwycięz­com grat­u­lu­je­my. A uczest­nikom warsz­tatów dzięku­je­my za miłą zabawę i za przyję­cie zaproszenia do wspól­nej inte­gracji i poz­na­nia nowych dyscy­plin sportowych.

 

 

Dzięku­je­my Sile­sia Eurore­gion oraz Urzad Mias­ta Racibórz za pomoc przy real­iza­cję projektu.

A to wszys­tko udało się nam współ­fi­nan­sować ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”.

Nazwa pro­gra­mu: INTERREG V‑A Repub­li­ka Czes­ka – Pol­ska­Fun­dusz Mikro­pro­jek­tów 2014– 2020 w Eurore­gion­ie Silesia

Tytuł pro­jek­tu: Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY

Numer mikro­pro­jek­tu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002871


Fun­dusz: pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”

Całkowi­ta wartość pro­jek­tu : 17823,42 EURO

Wartość dofi­nan­sowa­nia z EFRR: 15149,90 EURO

Nazwa pod­mio­tu: Mias­to Racibórz

Jed­nos­t­ka real­izu­ją­ca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Part­ner pro­jek­tu: Tělový­chovná jed­no­ta Opa­va, z.s.

Okres real­iza­cji: 01.08.2021 r. — 31.07.2022 r.

Opis pro­jek­tu:

Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY to pro­jekt, którego celem jest pol­sko – czes­ka inte­grac­ja drużyn oraz naw­iązanie stałej współpra­cy. Celem pro­jek­tu jest także wypro­mowanie sportów barowych po obu stronach granicy.

Real­iza­c­ja pro­jek­tu to odpowiedź na prob­lem doty­czą­cy zaob­ser­wowanego postrze­ga­nia gier barowych, jako tych kojarzą­cych się ze spoży­waniem alko­holu czy dymem papierosowym. Sporty barowe tj. krę­gle, rzut­ki czy piłkarzy­ki to ide­al­na for­ma spędza­nia cza­su wol­nego dla całych rodzin: zarówno dzieci, dorosłych i seniorów. Tego typu akty­wność to wyma­ga­jące wysiłku fizy­cznego i psy­chicznego ćwiczenia, które rozwi­ja­ją zręczność i koor­dy­nację ruchowo-wzrokową, popraw­ia­ją refleks, zwin­ność i szy­bkość reakcji, a także dokład­ność i spostrze­gaw­c­zość. Real­iza­c­ja niniejszego pro­jek­tu przy­czyni się również do pro­mocji mias­ta Racibórz i mias­ta Opa­va na obszarze trans­granicznym, jako miejsc, gdzie roze­grane będą między­nar­o­dowe turnieje, w tym pier­wszy Trans­graniczny Turniej w Sportach Barowych GraMY.

Po stron­ie czeskiej krę­gle od wielu lat cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią, jed­nak w Polsce ta dyscy­plina trak­towana jest raczej jako rozry­wka, a nie sport. Dzię­ki real­iza­cji niniejszego pro­jek­tu mieszkań­cy Raci­borza będą mieli okazję obser­wować pro­fesjon­al­nych graczy pod­czas między­nar­o­dowych turniejów, co spowodu­je inne postrze­ganie tej dyscy­pliny i zwięk­szy zain­tere­sowanie upraw­ian­iem tego sportu. Z kolei w Czechach gra w rzut­ki jest mało pop­u­lar­na i kojar­zona jako ele­ment wiec­zornych spotkań w pub­ach. W naszym kra­ju takie postrze­ganie dar­ta zmieniło się od cza­sów, kiedy to polscy zawod­ni­cy, w tym: Krzysztof Kciuk czy Krzysztof Rata­js­ki, zaczęli zdoby­wać między­nar­o­dowe sukcesy w tej dziedzinie.

Efek­tem real­iza­cji pro­jek­tu będzie:

- orga­ni­za­c­ja pro­fesjon­al­nego turnieju kręglarskiego, w dar­ty i piłkarzy­ki poprzed­zonego warsztatami,

Trans­graniczny Turneij Gier Barowych