Hala wid­owiskowo-sportowa zna­j­du­je się przy ul. Łąkowej 31. Na hali reg­u­larnie odby­wa­ją się trenin­gi gier zespołowych tj.: koszykówka, siatkówka, pił­ka noż­na, także moż­na spróbować swoich sił w tenisa stołowego, na siłowni bądź zre­lak­sować się odwiedza­jąc saunę.

Cennik:

 • udostęp­nie­nie hali na cele sportowe 120,00 zł/godz. 1200,00/dzień
 • udostęp­nie­nie hali od pon. do pt. do godz. 16.00 w
  okre­sie V‑VIII
 • dopła­ta za każde kole­jne rozpoczęte 30 min.
  udostęp­nienia hali na cele sportowe

  70,00 zł/godz.
  50% ceny
  pod­sta­wowej
 • udostęp­nie­nie połowy hali na cele sportowe 60,00 zł/godz.
 • udostęp­nie­nie hali na cele inne niż sportowe -
  niebile­towane
  250,00 zł/godz. 2500,00/dzień
 • udostęp­nie­nie hali na wydarze­nie bile­towane 350,00 zł/godz. 3500,00/dzień
 • zabez­piecze­nie parki­etu 300,00 zł
 • wejś­cie na halę w okre­sie VII-VIII w dni robocze do
  godz. 18.00 (w przy­pad­ku braku rez­erwacji)
  5,00 zł/os/godz.
 • wyna­ję­cie 1 boiska do bad­mintona (przy­go­towanie we
  włas­nym zakre­sie)
  40,00zł/godz.

2. Świ­etli­ca

 • na cele okolicznoś­ciowe 100,00 zł/godz.
 • na cele sportowe 30,00 zł/godz.
 • pod­czas orga­ni­zowanego wydarzenia 50,00 zł

3. Stołówka

 • na cele okolicznoś­ciowe 30,00 zł/godz.
 • pod­czas wydarzenia sportowego 50,00 zł

4. Hol

 • dla klien­tów indy­wid­u­al­nych 10 zł/os.
 • dla grup zor­ga­ni­zowanych 30 zł/godz.

5. Pozostałe:

 • sauna
  a) na wyłączność – max 6 os. 60,00 zł/godz.
 • siłow­n­ia i fit­ness
  a) wstęp jed­no­ra­zowy 12,00 zł/os.
  b) wejś­cie grupowe (powyżej 10 os.) 7,00 zł/os.
  c) kar­net łączny na siłown­ię i fit­ness ważny 1 m –c od dnia
  zakupu
  90,00 zł/os.
  d) kar­net łączny na siłown­ię i fit­ness ważny 3 m –c od dnia
  zakupu
  200,00 zł/os.
 • tenis stołowy 10,00 zł/stół/godz.
 • współor­ga­ni­za­c­ja wydarzenia przez OSiR 20,00 zł/godz.
  W przy­pad­ku, gdy udostęp­nie­nie hali sportowej „Are­na Rafako” wiąże się
  z dodatkowym zuży­ciem energii elek­trycznej, w szczegól­noś­ci w związku z podłącze­niem
  maszyn lub urządzeń, pod­miot, które­mu udostęp­niono halę, zobow­iązany jest do pokrycia
  kosztów dodatkowego zuży­cia energii elek­trycznej ustalonego na pod­staw­ie odczy­tu
  liczników doko­nanego przed i po udostęp­nie­niu hali

Regulamin: