II Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych — Wyni­ki zawodów:
Kat. Przed­szko­la­ki:
1. Kato­lik Fil­ip
2. Pytel Igor
3. Bed­nars­ki Mateusz
4. Starost­ka Szy­mon
5. Kowal­czyk Leon
6. Baron Daw­id
7. Kuzik Mikołaj
8. Wojteczek Marcin
9. Rybecz­ka Alek­sander
10 Bielińs­ki Radosław
11. Miczek Mateusz
12. Sul­s­ki Jędrzej 

Kat. Młodzi­a­ki:

1. Loka­jczyk Oli­wier
2. Wojteczek Łukasz
3. Wój­cik Bar­tosz
4. Wyrobek Mar­cel
5. Rachel­s­ki Szy­mon
6. Ros­tek Szy­mon
7. Miłosz Benedykt
8. Miczek Karoli­na
9. Wiec­zorek Mikołaj
10. Bielińs­ka Agat­ka
11. Sul­s­ki Fil­ip
12. Madela Patryk
13. Domin Daw­id
14. Kozak Błażej
15. Janosz Sew­eryn
16. Drew­ni­ak Julek
17. Domin Mateusz
17. Starost­ka Mateusz
19. Baron Estera

Kat. Śred­ni­a­ki:

1. Wojteczek Krzysztof
2. Bryła Alek­sander
3. Stę­plews­ki MIchał
4. Gomół­ka Krzysztof

Kat. Seniorzy:

1. Kato­lik Maciej
2. Wojteczek Alek­san­dra
3. Pytel Leszek
4. Wojteczek Zdzisław
5. Bed­nars­ki Piotr
6. Sul­s­ki Dar­iusz
7. Rachel­s­ki Tomasz
8. Benedykt Mirosław
9. Domin Arkadiusz

Wyni­ki jak wyni­ki. Ważne że te 5 godzin moż­na było wspól­nie spędz­ić wraz ze swoi­mi pociecha­mi. Dzięku­je za dziś i zaprasza­my na następ­ne wydarzenia orga­ni­zowane przez OSiR Racibórz

Wielkie dzię­ki dla Czar­ka Promisa, Zdzisława Wojtecz­ka, Krzyszto­fa Wróblewskiego za pomoc w orga­ni­za­cji imprezy. Nasi kochani spon­sorzy to: Wawrzinek Elek­troser­wis, RC Stery z Ryb­ni­ka, Graw­er­szop (koszul­ki, kub­ki itd itp), Kuba Równic­ki — instruk­tor pły­wa­nia, nau­ki pły­wa­nia. Serdecznie dzieku­je­my.
Z ramienia OSiR Racibórz koor­dy­na­tora­mi wydarzenia byli: Tomasz Bielińs­ki i Marcin Polowczyk. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content