📢 **Uwa­ga! Prz­er­wa Tech­nicz­na na Kry­tym Basenie** 📢

Drodzy Klien­ci,

Infor­mu­je­my, że nasz kry­ty basen prze­chodzi prz­er­wę tech­nicz­na, która potr­wa od **22 lip­ca do 04 sierp­nia 2024r.**. W tym cza­sie będziemy przeprowadzać niezbędne prace kon­serwa­cyjne i mod­ern­iza­cyjne, aby zapewnić Wam jeszcze lep­sze warun­ki do pły­wa­nia i relaksu.

🔧 **Prace obejmują:**

- Czyszcze­nie i dezyn­fekcję basenu

- Naprawy tech­niczne i konserwacyjne

- Mod­ern­iza­cję wyposażenia

Prosimy o wyrozu­mi­ałość i przeprasza­my za wszelkie niedo­god­noś­ci. Zapew­ni­amy, że dołożymy wszel­kich starań, aby prace zakończyły się jak najszy­b­ciej, a basen był gotowy do ponownego użytku w najlep­szym możli­wym stanie.

Dzięku­je­my za zrozu­mie­nie i czekamy na Was po zakończe­niu prac! 🏊‍♂️

Z pozdrowieni­a­mi,

Zespół OSiR Racibórz

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content