Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do udzi­ału w turnieju pił­ki nożnej „Dzi­kich Drużyn” w kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych oraz gim­nazjum. Sys­tem roz­gry­wek uza­leżniony będzie od iloś­ci zgłos­zonych drużyn. Zapisy moż­na dokony­wać w dniu zawodów lub drogą elek­tron­iczną za pośred­nictwem adresu e‑mail: osir.raciborz@wp.pl. Warunk­iem przys­tąpi­enia do turnieju jest pisem­na zgo­da rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego oraz posi­adanie legi­t­y­macji szkol­nej lub innego doku­men­tu potwierdza­jącego tożsamość zawodnika.

Ter­min: 06.08.2015 r.

Miejsce: Sta­dion OSiR, ul. Zamkowa 4

Skład drużyny: 5 + 1 ( max 3 zawod­ników rezerwowych)

Początek zawodów: 9.30

Nagrody: puchary, dyplomy, nagrody indywidualne

Uwa­ga konkurs !!! Druży­na, która będzie miała naj­ciekawszą, ory­gi­nal­ną nazwę otrzy­ma nagrodę niespodziankę.

Dodatkowe infor­ma­c­je udzielane będą pod numerem tel.: 693–368-377

Serdecznie zaprasza­my do zabawy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content