Zapisz­cie sobie datę 24 kwiet­nia w kalendarzu!

 

W niedzielę o godz. 16:00 spo­tykamy się na hali wid­owiskowo-sportowej w Raciborzu!

A tam, będzie na Was czekać spec­jal­nie przy­go­towany tor do wyś­cigów aut zdal­nie sterowanych.

Pod­czas wydarzenia młod­sze dzieci będą mogły korzys­tać ze stre­fy gier i zabaw w wydzielonej

przestrzeni.

Rodz­ice w tym cza­sie będą mieć możli­wość obserwacji swoich pociech przy smacznej kawie

i herba­cie.

 

W zależnoś­ci od iloś­ci uczest­ników stworzymy kat­e­gorie wiekowe, o czym poin­for­mu­je­my na

kil­ka dni przed rozpoczę­ciem zmagań.

W zawodach mogą wziąć udzi­ał dzieci od 3 roku życia (w momen­cie przys­tąpi­enia do zawodów,

zawod­ni­cy musza mieć ukońc­zony 3 rok życia).

Gór­na grani­ca wieku  wynosi 16 lat. Żeby dołączyć do zawodów, zawod­ni­cy muszą mieć

przy­go­towany swój zestaw (auto + pan­el sterujący).

 

 

Co musi­cie zro­bić, żeby wziąć udzi­ał w wydarzeniu??

Wystar­czy, że zadz­woni­cie pod numer tele­fonu 32 415 37 17 lub zgłosi­cie się do nas mailowo:

sport@osirraciborz.pl / imprezy@osirraciborz.pl

 

 

 

Reg­u­lamin Turnieju Aut Zdal­nie Sterowanych

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content