Infor­ma­c­je doty­czące obozu w Pleśnej.
Szanowni Państ­wo, w uzu­pełnie­niu przed­staw­ionej przez nas ofer­ty poby­tu w Pleśnej dla rodzin i turys­tów indy­wid­u­al­nych (o której pisal­iśmy tutaj — https://osir-raciborz.pl/828-plesna-2022-zapisy-juz-otwarte), infor­mu­je­my o dwóch tur­nusach obozu rekrea­cyjno-sportowego, które zostaną zor­ga­ni­zowane na tere­nie naszego obo­zowiska przez Europe­jskie Cen­trum Kształcenia.
Ter­miny obozów: 11–23 lip­ca i 25 lip­ca – 6 sierp­nia br. Nabór na obozy odby­wa się tylko i wyłącznie przez stronę inter­ne­tową: www.oboz.zwiadowcy.pl. Dodatkowe infor­ma­c­je udzielane są także tele­fon­icznie przez orga­ni­za­to­ra obozu: 666 733 515 lub 502 509 255.
Europe­jskie Cen­trum Ksz­tałce­nia to doświad­c­zony orga­ni­za­tor turysty­ki posi­ada­ją­cy wpis do Rejestru Orga­ni­za­torów i Pośred­ników Turysty­cznych Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego, pod numerem 802. Orga­ni­za­tor jest uprawniony do prowadzenia imprez turysty­cznych w Polsce i posi­a­da gwarancję ubez­pieczeniową AXA Direct w Warszawie.
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content