W dniu 16.01.2022 r. w Kręgiel­ni OSiR, przy uli­cy Zamkowej 4, 47 — 400 Racibórz OSiR , odbędzie się Turniej gry w krę­gle pn. “Rodzinne zma­gania kręglarskie”.

Turniej zostanie przeprowad­zony w godz­i­nach 14.00–16.00. Udzi­ał w turnieju jest bezpłat­ny. Uczest­nika­mi turnieju rodzin­nego będą 3 oso­by z każdej rodziny, w tym min­i­mum 1 oso­ba dorosła.

Warunk­iem przys­tąpi­enia do turnieju jest zgłosze­nie się do zawodów:

- oso­biś­cie w biurze OSiR przy ul. Zamkowej 4 (budynek pły­wal­ni H2Ostróg I piętro),

- tele­fon­icznie pod nr tele­fonu 32 415 37 17, 692 965 271,

- mailowo sport@osirraciborz.pl

do 14 sty­cz­nia do godz. 15.00.

Wydarze­nie rozpocznie się roz­grzewką po której prze­jdziemy do zawodów.

Pier­wsze trzy drużyny otrzy­ma­ją dyplomy, puchary oraz nagrody.

Zasady rywal­iza­cji:

  1. W turnieju obow­iązu­je sys­tem punktowy.
  2. Każ­da 3 – osobowa rodz­i­na ma do wyko­na­nia łącznie 45 rzutów (po 15 rzutów każdy uczestnik),wynik stanowi suma punk­tów 3 zawodników,
  3. Zwycięzcą turnieju zosta­je rodz­i­na mają­ca na kon­cie najwięk­szą liczbę punktów,
  4. W przy­pad­ku równej iloś­ci punk­tów na miejs­cach 1 – 3, następu­je dogry­wka. Wyty­powany przed­staw­iciel drużyny wykonu­je 1 rzut. Zwycięża ten, który uzyskał więcej punk­tów. W przy­pad­ku ponownego remisu – rzu­ty do wyłonienia zwycięzcy.

Życzymy powodzenia i do zobaczenia na turnieju!

 

Pobierz reg­u­la­mi

 

 

Pobierz reg­u­lamin

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content