Wyko­rzys­tu­je­my wszelkie dostęp­ne narzędzia umożli­wia­jące egzekucję zobow­iązań wykon­aw­cy. Są to dzi­ała­nia prawne wynika­jące z umowy jak i odpowied­nich przepisów prawnych – mówi dyrek­tor OSiR Paweł Król. 

31 grud­nia 2020 roku ogłos­zony został prze­targ na kom­plek­sową mod­ern­iza­cję i doposaże­nie kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg w Raci­borzu wraz z wyko­naniem doku­men­tacji pro­jek­towej. W trak­cie trwa­nia prze­tar­gu zamaw­ia­ją­cy udzielił odpowiedzi na wszys­tkie postaw­ione pyta­nia. Obiekt był również udostęp­niony do przeprowadzenia wiz­ji lokalnej przed złoże­niem ofert. W postępowa­niu prze­tar­gowym najko­rzyst­niejszą ofer­tę złożyła fir­ma MWM Spół­ka z o.o. Sp. K. z Gli­wic, z którą w dniu 18.02.2021 r. pod­pisano umowę na real­iza­cję zada­nia. W umowie tej wykon­aw­ca zobow­iązał się zakończyć prace do 30 kwiet­nia bieżącego roku. Dodatkowo prace miały być tak sko­or­dynowane aby umożli­wić uru­chomie­nie Kry­tej Pły­wal­ni do 31 marca.

Pier­wsze wąt­pli­woś­ci co do dotrzy­ma­nia pier­wot­nego ter­minu pojaw­iły się 17 mar­ca kiedy to Zamaw­ia­ją­cy zwró­cił uwagę, że więk­szość prac wyz­nac­zona zatwierd­zonym przez Wykon­aw­cę har­mono­gramem nie została jeszcze rozpoczę­ta. Wykon­aw­ca zapewnił jed­nak o real­iza­cji zada­nia w ter­minie. Taka sytu­ac­ja powtórzyła się kilkukrotnie.

16 kwiet­nia Wykon­aw­ca zgłosił konieczność prze­sunię­cia ter­minu real­iza­cji zada­nia w związku z prob­le­ma­mi z dostawą zamówionych ele­men­tów. Zamaw­ia­ją­cy uwzględ­nił prob­le­my dostęp­noś­ci zamówionych ele­men­tów zmieni­a­jąc ter­min real­iza­cji, jed­nocześnie zwraca­jąc uwagę na brak postępu prac w pozostałych zakresach.

Ośrodek infor­mu­je również, że warunk­owe otwar­cie pły­wal­ni w ter­minie 14–16 maja związane z orga­ni­za­cją Mis­tr­zostw Szkół Sportowych w Pły­wa­niu doko­nane zostało z wyko­rzys­taniem starych układów, które do dnia dzisiejszego nie zostały wymon­towane. Sam odbiór basenu pływack­iego doko­nany był również warunk­owo. W tam­tym okre­sie wykon­aw­ca deklarował zakończe­nie pozostałych prac w ter­minie do 20 maja, co nie zostało zrealizowane. 

Do dnia dzisiejszego zostały sporząd­zone 4 aneksy do umowy zmieni­a­jące ter­min zakończenia real­iza­cji prac mod­ern­iza­cyjnych w raci­borskim aqua­parku. Ostat­ni z nich upłynął 24.05.2021 r. w związku z planowanym zniesie­niem obostrzeń.

Zamaw­ia­ją­cy z powodu wysoce niezad­owala­jącego postępu prac mod­ern­iza­cyjnych rozpoczął nal­iczanie kar umownych.

Wyko­rzys­tu­je­my wszelkie dostęp­ne narzędzia umożli­wia­jące egzekucję zobow­iązań wykon­aw­cy. Są to dzi­ała­nia prawne wynika­jące z umowy jak i odpowied­nich przepisów prawnych – mówi dyrek­tor OSiR Paweł Król.

Dyrek­tor ośrod­ka pod­kreśla, że w przy­pad­ku dal­szych opóźnień rozważane są kole­jne kro­ki związane z postępowaniem odszkodowaw­czym oraz umożli­wie­niem jak najszyb­szego zakończenia prac mod­ern­iza­cyjnych z wyko­naniem zastępczym włącznie.

Zamaw­ia­ją­cy oraz inspek­tor nad­zoru budowlanego reg­u­larnie wery­fiku­ją zakres wyko­nanych prac jak również ponaglają wykon­aw­cę, by zin­ten­sy­fikował swo­je dzi­ała­nia. Ze strony zamaw­ia­jącego wszelkie zobow­iąza­nia są wypeł­ni­ane w terminie.

Zdaniem inspek­to­ra nad­zoru otwar­cie aqua­parku na dzień dzisiejszy nie jest możliwe.

Zaawan­sowanie prac w dal­szym ciągu nie umożli­wia udostęp­nienia obiek­tu dla użytkown­ików. Po anal­izie ustaleń z poprzed­niej narady nie widzę również możli­woś­ci uru­chomienia obiek­tu do cza­su odbioru koń­cowego — Infor­mu­je inspek­tor nad­zoru – Krzysztof Kunert.

Prace nad mod­ern­iza­cją cały czas trwa­ją, jed­nak w chwili obec­nej Zamaw­ia­ją­cy nie potwierdza żad­nego z deklarowanych przez Wykon­aw­cę ter­minów zakończenia prac, które poz­wolą na otwar­cie obiek­tu. Po zakończe­niu mod­ern­iza­cji OSiR Racibórz poin­for­mu­je o przewidy­wanym ter­minie otwar­cia H2Ostróg.

Jed­nocześnie, nieza­leżnie od trwa­ją­cych prac zaprasza­my do korzys­ta­nia z kąpieliska na Oborze, które zostało otwarte w ubiegły piątek (18.06).

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content