Zgod­nie z Roz­porządze­niem Rady Min­istrów z dnia 29.04.2021 zosta­ją wprowad­zone łagod­niejsze zasady bezpieczeństwa. 

W związku z tym infor­mu­je­my, że do 7 maja br. z obiek­tów OSiR moż­na korzys­tać na zasadach opisanych poniżej:

1. Bież­nia lekkoatle­ty­cz­na dostę­na bez lim­itów wiekowych, dla grup maks. 50-osobowych.

2. Hala wid­owiskowo-sportowa otwarta jest na doty­chcza­sowych warunk­ach i dodatkowo z obiek­tu mogą korzys­tać zor­ga­ni­zowane grupy dzieci i młodzieży. Korzys­tanie z hali jest możli­we po uprzed­niej rez­erwacji, której dokon­ać moż­na tele­fon­icznie pod nr tel. 32 415 22 83 lub osobiście.

3. Kry­ta pły­wal­nia H2Ostróg pozosta­je zamknięta.

4. Korty tenisowe są dostęp­ne po uprzed­niej rez­erwacji tele­fon­icznej 32 415 37 17, lub osobistej.

5. Park Jor­danows­ki, Skatepark, siłow­n­ia plen­erowa są otwarte.

luzowanie obostrerzeń

 

Cała treść Roz­porządzenia dostęp­na jest pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/814

Planowane są kole­jne etapy luzowa­nia obostrzeń przy utrzy­mu­ją­cym się niskim poziomie zachorowań.

luzowanie obostrerzeń1

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content