Lodowisko na Rynku star­tu­je już 4 grudnia.

Serdecznie zaprasza­my  do wspól­nej zabawy7 dni w tygod­niu w godz­i­nach 10.00–20.00

Prz­er­wa tech­nicz­na odby­wa się codzi­en­nie w godz. 15.00–16.00.

Wejś­cie na lodowisko jest bezpłatne

Na lodowisku moż­na nie tylko jeźdz­ić, ale też wypoży­czyć łyżwy, wypoży­czyć kask oraz jeździk do nau­ki jazdy. Na miejs­cu będzie również dzi­ałał punkt ostrzenia łyżew.

Przed wejś­ciem na obiekt obow­iązu­je dezyn­fekc­ja dłoni, a na tafli i w jej obrę­bie konieczne jest zasła­ni­an­ie ust i nosa. 

Orga­ni­za­tor lodowiska – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu – przy­pom­i­na o zachowa­niu dys­tan­su społecznego min 2 m

Sprzęt wypoży­czany na lodowisku jest dezyn­fekowany po każdym użyciu.

Na lodzie jed­no­ra­zowo może prze­by­wać 37 osób.

Jazdę na łyżwach umili spec­jal­nie dobrana muzy­ka i kolorowe oświ­etle­nie lodowiska.

Ist­nieje możli­wość rez­erwacji dla grup zorganizowanych.

Cen­nik wypożyczalni:

łyżwy – 6 zł/h

kask – 4 zł/h

jeździk do nau­ki – 10 zł/h

Ostrze­nie łyżew – 15 zł para

Wyna­ję­cie szaf­ki – 3 zł/h

Płat­ność wyłącznie bezgotówkowa. 

Na Lodowisku przestrze­gane są wszelkie zasady zgodne z wyty­czny­mi Min­is­terst­wa Zdrowia oraz Głównego Inspek­to­ra Sanitarnego

ZASADY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU

1. Obow­iązkowa dezyn­fekc­ja rąk przed wejś­ciem na lodowisko.

2. Na tere­nie lodowiska obow­iązu­je zakry­wanie ust i nosa.

3. Zachowanie dys­tan­su min. 2 m.

4. Od poniedzi­ałku do piątku w godz. 10.00–15.00 (w dni nau­ki szkol­nej) dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą prze­by­wać na lodowisku wyłącznie pd opieką rodz­i­ca lub opieku­na prawnego.

5. Maksy­mal­na licz­ba osób jaka może w jed­nej chwili prze­by­wać na tafli to 37 osób

6. Oso­by nie sto­su­jące się do powyższych zasad będą wypraszane z lodowiska.

 

Reg­u­lamin lodowiska

 

Reg­u­lamin wypoży­czal­ni sprzętu

 

Infografika

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content