W min­ioną niedzielę (4.10) w wyniku połącz­nia sił: Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry, Sporti i Rekreacji w Kuźni Raci­borskiej, Osied­la Stara Kuź­nia i Lasów Państ­wowych, odbyły się zawody o tytył Najlep­szego Grzy­biarza Zie­mi Raciborskiej.

 

Tytuł ten w kat. Mężczyzn obronił Michał Forem­nik, dru­gi na podi­um był Krys­t­ian Michal­s­ki, a trze­cie miejsce zdobył Prze­mysław Rodak.

 

Wśród kobi­et Najlep­szą Grzy­biarką okaza­ła się Ewa Gawliczek, tuż za nią upla­sowała się Natalia Kuczyńs­ka-Zacharko, a listę zwyciężczyń zamknęła Boże­na Domżoł.

 

Roze­gra­no też kat­e­gorie dziecięcą i młodzieżową. I tak: wśród dzieci bezkonkuren­cyjny okazał się Woj­ciech Czeszek, za nim kole­jno na podi­um stanęły Nina Kieś-Wiśniews­ka i Domini­ka Chałat. A wśród młodzieży zde­cy­dowanie najlep­sza była Zuzan­na Gawen­da, drugie miejsce powędrowało do Jas­miny Banaś, a na trzec­im miejs­cu podi­um stanął Igor Kieś-Wiśniews­ki.

 

Po raz kole­jny grzy­biarze oprócz grzy­bów zbier­ali również śmieci, wal­cząc tym samym o miano EKO-Grzy­biarza.

W tej konkurencji najwięcej kilo­gramów śmieci przy­tar­gała Klau­dia Szy­mańs­ka, a za nią kole­jno na podi­um upla­sowali się Adam Miki­eta i Gabriela Laube.

 

Pod­czas zawodów wybra­no również:

- Najmłod­szego grzy­biarza — ten tytuł trafił do 3‑letniego Karo­la Czeszka

- Najbardziej doświad­c­zonego grzy­biarza i była nim Ire­na Stephani

- Znalazcę najokazal­szego grzy­ba, którym okaza­ła się Izabela Moł­dawa.

 

Po wręcze­niu nagród uczest­ni­cy trady­cyjnie inte­growali się przy wspól­nym ognisku i piecze­niu kiełbasek. Odbyła się też konkurenc­ja w rzu­ca­niu jajkiem, która cieszyła się ogrom­nym powodze­niem i dostar­czyła uczest­nikom wielu emocji.

 

Z tego miejs­ca chcielibyśmy bard­zo serdecznie podz­iękować współor­ga­ni­za­torom wydarzenia czyli Miejskiemu Ośrod­kowi Kul­tu­ry, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raci­borskiej, Starej Kuźnii oraz Lasom Państ­wowym za wkład pra­cy, zaan­gażowe­nie i pro­fesjon­al­izm, a part­nerom i spon­sorom — czyli Starost­wu Powia­towe­mu w Raci­borzu, fir­mie Camp­Box i fir­mie Graw­er­Szop, a także panu Adamowi Chromikowi — za okazane serce i nieoce­nione wsparcie.

 

Dzięku­je­my też wszys­t­ki uczest­nikom za wytr­wałość i hart ducha.

Do zobaczena w przyszłym roku.

wspólne foto

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content