Mając na uwadze infor­ma­c­je oraz zalece­nia Głównego Inspek­toratu San­i­tarnego w związku z zabez­piecze­niem przed zagroże­niem epi­demi­o­log­icznym Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że decyzją orga­ni­za­to­ra „X Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Preze­sa Zarzą­du Tokai Cobex Pol­s­ka sp. z o. o.” zaplanowany na najbliższy week­end (14–15.03.2020 r.) odbędzie się w innym ter­minie. Liczymy na Państ­wa wyrozu­mi­ałość, o nowym ter­minie poin­for­mu­je­my w  osob­nym komunikacie. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content