Za nami kole­jny dzień ferii. Tym razem w sobot­nie popołud­nie w Are­nie Rafako dzieci, młodzież oraz rodz­ice mogli wspól­nie rywal­i­zować na spec­jal­nie przy­go­towanym torze wyś­cigowym.. W imprezie wys­tar­towało blisko 80 zawod­ników, którzy zostali podzie­le­nie na trzy kat­e­gorie ze wzglę­du na wiek. Oprócz sterowa­nia autka­mi zawod­ni­cy mogli również rywal­i­zować Twist Carach. Uczest­ni­cy tej rywal­iza­cji mieli dodatkowo utrud­nie­nie zadanie, gdyż porusza­li się w alko­goglach.
Najlep­szy­mi kierow­ca­mi okaza­li się:
Kat. 4- 6 lat:
1. Radosław Bielińs­ki
2. Kuba Hip­narow­icz
3. Igor Maczurek
Kat. 7–9 lat:
1. Miłosz Nowakows­ki
2. Julian Hip­narow­icz
3. Alek­sander Kopaniec­ki
Kat. 10 +:
1. Dominik Popela
2. Woj­ciech Niemiec
3. Szy­mon Rachel­s­ki
Kat. OPEN:
1. Dami­an Nowakows­ki
2. Michał Kuli­ga
3. Maciej Kato­lik
Klasy­fikac­ja Twist Car:
1. Aga­ta Bielińs­ka
2. Maciej Jędrze­jew­s­ki
3. Krzysztof Kuryłow­icz
Najmłod­si uczest­ni­cy zawodów: Oskar Kato­lik, Tomasz Pindyk, Kuba Hip­narow­icz
Orga­ni­za­torzy bard­zo serdecznie dzięku­ją Krzyszto­fowi Wróblewskiemu, Tomas­zowi Ciepielowskiemu oraz Tomas­zowi Kuryłow­ic­zowi za zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję imprezy.
Trochę fotek zna­jdziecie również na:
https://www.naszraciborz.pl/…/78704-mistrzostwa-raciborza‑a…

W poniedziałek/wtorek ruszy konkurs na ofic­jalne logo “Mis­tr­zostw Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych” — wszys­tkie namalowane prace zostaną przed­staw­ione na FB i ten rysunek, który otrzy­ma najwięcej pol­u­bień zostanie ofic­jal­nym logo naszej imprezy RC. Oczy­wiś­cie dla zwycięz­cy będzie czekała nagro­da niespodzian­ka 🙂

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content