Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, że zaplanowany na pier­wszą niedzielę sty­cz­nia 2020 roku — Bieg Nado­drza­ńs­ki został przełożony na inny ter­min. Orga­ni­za­torzy w trosce o uczest­ników pod­jęli taką decyzję ze wzglę­du na zapowiadane w tym ter­minie nieko­rzystne warun­ki atmos­fer­yczne związane z dużym zanieczyszcze­niem powi­etrza (smo­giem), a także spore prob­le­my z należy­tym przy­go­towaniem w tym cza­sie samej trasy biegu na wałach nado­drza­ńs­kich. O nowym ter­minie tego biegu raci­bors­ki OSiR poin­for­mu­je niebawem. Nato­mi­ast pozostałe imprezy w ramach: 4Biegi 2020 odbędą się zgod­nie z planem. Bieg Twardziela wys­tar­tu­je 1 mar­ca, Bieg bez Granic 3 maja, a całość zwieńczy pół­mara­ton zaplanowany na 30 sierpnia.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content