Już w najbliższą sobotę odbędzie się chary­taty­wny bieg dla Anny Woj­ciechowskiej. Tym razem na uczest­ników raci­borskiego biegu, marszu Nordic Walk­ing nie będą czekać medale, nagrody, lecz tylko, albo aż wdz­ięczność oso­by potrze­bu­jącej wspar­cia na leczenie.

 

biegdlaani 1

 

Każdy, kto chce wziąć udzi­ał w wydarze­niu może zapisać się i opłacić poprzez por­tal datasport.pl lub w dniu biegu uiszcza­jąc opłatę u wolon­tar­iuszy (20 zł). Najmłod­si uczest­ni­cy biegu będą mieli do poko­na­nia 400 m, dla nich też będą przy­go­towane niespodzian­ki. Pozostali uczest­ni­cy biegu oraz Nordic Walk­ing będą mieli do poko­na­nia maksy­mal­nie 5 pętli (1 pęt­la to 2330 m). Start biegu na 400 m odbędzie się o godz. 11.00 na Sta­dion­ie Miejskim, nato­mi­ast start biegu głównego odbędzie się o 11.30. O bez­pieczeńst­wo oraz dobrą zabawę dzieci rodz­iców, którzy wezmą udzi­ał w biegu zad­ba­ją ani­ma­torzy TEB Edukac­ja Racibórz, którzy w Akademii Fit­ness w H2Ostróg będą prowadzili gry i zabawy. Biuro zawodów zna­j­dować się będzie na pły­cie sta­dionu, nato­mi­ast szat­nie dla zawod­ników będą dostęp­ne na koronie sta­dionu – tam też na strud­zonych bie­gaczy będą czekali masażyś­ci TEB Edukac­ja. Oso­by niepełno­let­nie muszą posi­adać zgodę rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego na udzi­ał w biegu. 

Dodatkowo, na pro­filu FB Sto­warzysze­nie Artysty­czno – Społeczne „Pra­cow­n­ia Przyszłoś­ci” prowad­zona jest licy­tac­ja przed­miotów, które zasilą finan­sowo całą akcję.

 

POBIERZ zgodę na udzi­ał w biegu

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content