Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza do uczest­nict­wa w zaplanowanych imprezach sportowych w ramach akcji

„Zima w Mieś­cie 2018”

 

Har­mono­gram imprez na I tydzień ferii:

 

29.01.2018 r. (poniedzi­ałek) – Turniej w Dar­ta oraz „Piłkarzy­ki Stołowe” – Are­na Rafako, Start — 10:00 (podzi­ał na kat­e­gorie oraz sys­tem roz­gry­wek uza­leżniony będzie od iloś­ci zgłos­zonych osób)

30.01.2018 r. (wtorek) – Turniej „Siatkono­gi”, Are­na Rafako, Start — 10:00 (podzi­ał na kat­e­gorie oraz sys­tem roz­gry­wek uza­leżniony będzie od iloś­ci zgłos­zonych osób)

31.01.2018 r. (śro­da) – Turniej Halowej Pił­ki Nożnej, Are­na Rafako, Start – 9:30; Kat­e­go­ria: Klasy IV – VI (ilość zawod­ników 5 + 1) oraz VII – II Gimn., III Gimn. ( ilość zawod­ników 4 + 1)

01.02.2018 r. (czwartek) – Turniej Halowej Pił­ki Nożnej dla uczniów klas I – III, Are­na Rafako, Start – 10:00 (ilość zawod­ników – 5 + 1)

02.02.2018 r. (piątek) – Turniej Bad­mintona; Kat­e­go­ria: Szkoła Pod­sta­wowa, Gim­nazjum, Szkoła Pon­adg­im­naz­jal­na, Are­na Rafako, Start – 10:00

03.02.2018 r. (sob­o­ta) – Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych; Kat­e­go­ria: dzieci, młodzież, seniorzy, Start – 10:00, Are­na Rafako

 

Niepełno­let­ni uczest­ni­cy zawodów obow­iązkowo muszą posi­adać zgody rodz­iców, bądź opieku­na prawnego. Zapisy oraz zgłoszenia odby­wać się będą w dniu zawodów. Orgazni­zowane zawody, turnieje skierowane są dla uczest­ników niepełnoletnich.

 

POBIERZ: Zgo­da rodz­i­ca na udzi­ał w zawodachZgoda rodziców Zima w Mieście 2018

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content