Ze wzglę­du na złe warun­ki pogodowe Rodzin­ny Rajd Rowerowy zosta­je ODWOŁANY. Wstęp­ny ter­min powtór­ki RAJDU 03.09.2017r. Oso­by już zapisane nie muszą dokony­wać ponownej rejes­tracji. Prosimy tylko o potwierdze­nie uczest­nict­wa w nowym terminie.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content