Infor­ma­c­ja o stanie jakoś­ci wody na base­nie w Oborze przy ul. Markow­ick­iej 1 w dniu 24.07.2017

W dniu 24.07.2017 r. zaw­iesiła się aparatu­ra dozu­ją­ca czego wynikiem był nis­ki poziom chloru, brak praw­idłowego odczy­tu spowodował wstrzy­manie dawkowa­nia chloru, prz­er­wa w dostawach trwała ok. 2 godz., uster­ka została usunię­ta jeszcze w obec­noś­ci Pra­cown­ików stacji San­i­tarno- Epi­demi­o­log­icznej w Raci­borzu. Poziom chloru został doprowad­zony do normy
Niec­ka duża nr 1 — woda nada­je się do pły­wa­nia, kąpa­nia się i upraw­ia­nia sportu i rekreacji

Niec­ka mała nr 2 (brodzik) —  woda nada­je się do kąpania

Zjeżdżal­nia — woda nada­je się do upraw­ia­nia rekreacji

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content