Kole­jne spły­wy z OSiR Racibórz!

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do spłynię­cia kajakiem z Chału­pek do Krzyżanow­ic oraz Rzeką Rudą z Ryb­ni­ka do Rud.
Start obu spły­wów zaplanowano na godz­inę 9.00. Zbiór­ka uczest­ników spły­wów o godzinie 8.40

1) 22.07.2017 r. Chałup­ki ( start w pobliżu mostu granicznego) — Krzyżanow­ice (meta na przys­tani przy moś­cie Krzyżanow­ice — Buków). Czas spły­wu ok. 3 godz. Trasa bard­zo mal­own­icza, ciekawa, krę­ta, jed­nakże w związku z liczny­mi przewró­cony­mi drze­wa­mi, wys­ta­ją­cy­mi konara­mi zale­cana dla młodzieży oraz osób dorosłych.

2) 23.07.2017 r. Ryb­nik Stodoły (Przys­tań Kajakowo — Rowerowa AKTYWNI, ul. Ks. Emi­la Szram­ka 11) — Rudy (most na DW 919). Czas spły­wu ok. 2,5 godz. Rze­ka wąs­ka, moc­no mean­dru­ją­ca, przy obec­nym stanie wody moż­na spodziewać się częstych przenosek !!!

Cena za każdy ze spły­wów wynosi 10zł/os

Ośrodek Sportu i Rekreacji zapew­nia dwu­osobowe kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz obsługę ratown­iczą spły­wu. Dojazd oraz powrót uczest­ników ze spły­wów we włas­nym zakre­sie. Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym osir.raciborz@wp.pl W tytule wiado­moś­ci proszę podać datę spły­wu. Licz­ba miejsc ograniczona !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content