Drodzy Klien­ci,

infor­mu­je­my, że w związku z poważną awar­ią trans­for­ma­to­ra zasi­la­jącego agre­gat lodowiska, będzie ono nieczynne do cza­su wyko­na­nia niezbęd­nych prac naprawczych.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że pozostałe obiek­ty Ośrod­ka Sportu i Rekreacji funkcjonu­ją prawidłowo.

Zaprasza­my do korzystania.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content