Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza do korzys­ta­nia ze swoich obiek­tów pod­czas zbliża­ją­cych się Ferii Zimowych 2017!

 

Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg
Korzys­tanie z H2Ostróg wg obow­iązu­jącego cen­ni­ka OSiR
Od 16 do 29 sty­cz­nia w tygod­niu (poniedzi­ałek-piątek) OSiR Racibórz ofer­u­je bezpłatne wejś­cia na basen dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów za okazaniem ważnej legi­t­y­macji szkol­nej (dzieci ze szkół pod­sta­wowych do 13. roku życia muszą zna­j­dować się pod opieką pełno­let­niego opieku­na bądź każ­do­ra­zowo okazy­wać pisem­ną zgodę rodz­i­ca, opieku­na prawnego na samodzielne korzys­tanie z basenu. Zgody dostęp­ne na stron­ie osir-raciborz.pl oraz w punkcie infor­ma­cyjnym H2Ostróg). Dodatkową
atrakcją jest możli­wość dar­mowej nau­ki pły­wa­nia w dni­ach od 16 20 sty­cz­nia w godz­i­nach 9.00–11.00, którą prowadzi wyk­wal­i­fikowany instruk­tor w formie gier i zabaw. 

Wejś­cia dla uczniów w godz­i­nach:
7.00–9.00 — maksy­mal­nie 40 osób
9.00–10.00 — maksy­mal­nie 40 osób
13.00–14.00 — maksy­mal­nie 40 osób
14.00–15.00 — maksy­mal­nie 40 osób 

Lodowisko Pias­tor
Od poniedzi­ałku do piątku
9.00–10.30 — bezpłat­ny wstęp na lodowisko dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów za okazaniem ważnej legi­t­y­macji szkol­nej. Dodatkową atrakcją jest możli­wość dar­mowej nau­ki jazdy na łyżwach z instruk­torem w formie gier i zabaw.
11.00–12.30 — bezpłat­ny wstęp na lodowisko dla grup zor­ga­ni­zowanych z opiekunem (min. 15 osób)
Pozostałe śliz­gaw­ki ogóln­o­dostęp­ne; płatne wg cen­ni­ka OSiR
Wypoży­cze­nie łyżew wg cen­ni­ka OSiR 

Kręgiel­nia
Od poniedzi­ałku do piątku w godz. 10.00–11.00 bezpłat­ny wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych z opiekunem (min. 15 osób). 

W pozostałych godz­i­nach, czyli 8.00–10.00 i 11.00–12.00, wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) z opiekunem; płatne wg cen­ni­ka OSiR
Pon­ad­to zachę­camy do korzys­ta­nia z kręgiel­ni w stan­dar­d­owych godz­i­nach jej funkcjonowa­nia, czyli od 17.00 do 22.00.

Are­na Rafako

Od poniedzi­ałku do piątku bezpłatne korzys­tanie z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w godz. 7.00–22.00

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content