Wys­tar­tuj w majowym „Biegu Bez Granic” oraz sierp­niowym „II Rafako Pół­mara­tonie Racibórz” i złóż w jed­ną całość swój medal! Medal jakiego jeszcze w Raci­borzu nie było!

Medale Racibórz 2016

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu przy­pom­i­na, iż trwa­ją zapisy do IX Biegu bez Granic, który odbędzie się 03.05.2016 r. oraz II Rafako Pół­mara­tonu Racibórz (28.08.2016 r.). Zapisy do obu biegów prowad­zone są przez stronę inter­ne­tową firmy Datasport.pl. Infor­ma­c­je doty­czące obu biegów oraz reg­u­laminy zna­j­du­ją się na stron­ie osir-raciborz.pl.

Niewąt­pli­wie zachętą do star­tu w obu tegorocznych wydarzeni­ach orga­ni­zowanych
w Raci­borzu będzie możli­wość otrzy­ma­nia pamiątkowego medalu, składa­jącego się z dwóch częś­ci. Moty­wem pełnego medalu jest raci­bors­ki herb. Zewnętrzną część (tar­czę) bie­gacze otrzy­ma­ją poprzez udzi­ał w IX Biegu bez Granic, nato­mi­ast uczest­ników II RAFAKO Pół­mara­tonu Racibórz czeka dopełnie­nie całoś­ci, czyli medal w ksz­tał­cie pół orła, pół koła znanego z raci­borskiego her­bu. Ukończe­nie tych dwóch biegów poz­woli skom­ple­tować pamiątkowy, jakże atrak­cyjny medal.

Serdecznie zachę­camy do zapisów i startów!

Istot­ną zmi­aną reg­u­laminową tegorocznego Biegu bez Granic jest brak możli­woś­ci zapisów w dniu zawodów!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content