I Rodzinne Mis­tr­zost­wa Raci­borza Aut Zdal­nie Sterowanych już za nami. Poniżej, krót­ka infor­ma­c­ja o wydarze­niu oraz klasy­fikac­ja końcowa.

 

Autka CopyW rolach głównych:

Dzieci wraz z rodzicami

W pozostałych rolach:

Fab­ry­ka Fajnych Imprez – OSiR Racibórz

Pozy­ty­w­na Gru­pa ludzi z Ryb­ni­ka – RCSTERY

Pro­du­cen­ci Okolicznoś­ciowych Koszulek – Graw­er­szop – po nasze­mu Grawery

Najlep­szy elek­tryk w połud­niowej Polsce – Tomasz Wawrzinek ElektroSerwis

Strzyżą, mod­elu­ją, upięk­sza­ją w Raci­borzu – Salon Fryz­jer­s­ki FIGARO

Pomysło­daw­ca imprezy oraz sędzia zawodów – Cezary Promis, po nasze­mu Cezariusz J

Wiel­ki elek­tron­ik – Andrzej Czech

Kierown­ik od oświ­etle­nia toru – Krzysztoff Wróblewski

Wiel­ki matem­atyk zlicza­ją­cy cza­sy, a zarazem spoko ziomek — Maciej Kozina

Aranżac­ja muzy­cz­na — Kon­rad Michalak

Kon­struk­torzy toru:

Ciepielows­ki Tomasz

Bieńkows­ki Jacek

Miki­eta Marcin

Wszys­tkim, którzy przy­czynili się do zor­ga­ni­zowa­nia imprezy bard­zo serdecznie dzięku­je­my – Marcin i Tomek OSiR Racibórz

Wyni­ki:

Kat. do 10 lat:

 1. Mar­cel Wyrobek
 2. Oli­wier Lokajczyk
 3. Fil­ip Sulski
 4. Daw­id Domin

Decyzją orga­ni­za­torów pozostali uczest­ni­cy otrzy­mu­ją V miejsce:

Dominik Cuber, Bar­tosz Danel, Miłosz Benedykt, Adam Krzyżews­ki, Marysia Krzyżews­ka, Emil­ka Sło­ma, Szy­mon Rachel­s­ki, Olaf Jabłon­ka, Jędrzej Sul­s­ki, Alek­sander Rybecz­ka, Mikołaj Wiec­zorek, Mateusz Domin, Jakub Pączko, Krzysztof Czech, Dori­an Gro­chows­ki, Natasza Gro­chows­ka, Radosław Bielińs­ki, Oskar Tarnawski

Rodz­ice, którzy chcą otrzy­mać pamiątkowy dyplom dla swoich pociech proszeni są o podesłanie info. na maila bielinski.t@wp.pl

Kat. 11–20 lat

 1. Alek­san­dra Wojteczek
 2. Marek Zawa­da
 3. Krzysztof Gomół­ka

Seniorzy:

 1. Piotr Sło­ma
 2. Zdzisław Wojteczek
 3. Jacek Zawa­da
 4. Andrzej Czech
 5. Arka­diusz Wieczorek
 6. Tomasz Rachel­s­ki

 

 

 

 

 

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content