28 lutego o godzinie 11.00 rusza IV Bieg „Twardziela” o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Raci­borza. Trasa liczy 5,1 km (dla bie­gaczy) oraz 3,7km dla Nordic Walk­ing, orga­ni­za­torzy nie pobier­a­ją opłaty wpisowej, a 200 pier­wszych bie­gaczy na mecie (i 50 zawod­ników Nordic Walk­ing) otrzy­ma pamiątkowe medale.

 

1. Nazwa biegu – IV BIEG „TWARDZIELA” O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

2. Data przeprowadzenia — 28.02.2015r. (sob­o­ta)

3. Typ biegu — p r z e ł a j o w y

4. Cel imprezy:

- propagowanie akty­wnego i zdrowego sty­lu życia

- pop­u­laryza­c­ja biegów przełajowych

- pop­u­laryza­c­ja Nordic Walking

5. Miejsce:

- Racibórz, „Arbore­tum Bramy Morawskiej” – (kom­pleks leśny „OBORA”).

- Biuro zawodów, prze­bier­al­nie i prze­chowal­nia bagaży mieś­cić się będą na tere­nie kąpieliska OSiR‑u, przy ul. Markow­ick­iej 1

6. Godz­i­na star­tu: bieg i Nordic Walk­ing — 11:00 — „Arbore­tum Bramy Morawskiej”

7. Orga­ni­za­tor:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4 47–400 Racibórz, tel. 32 415 22 83

- Urząd Mias­ta Racibórz,

- Uczniows­ki Klub Sportowy „VICTORIA” przy SP Nr 15 w Raciborzu,

- MKS-SMS „VICTORIA” Racibórz.

8. Warun­ki — Warunk­iem star­tu jest pod­pisanie oświad­czenia o zdol­noś­ci do udzi­ału w biegu przeła­jowym przez uczest­ni­ka lub opieku­na prawnego w przy­pad­ku oso­by niepełno­let­niej. W biegu mogą star­tować oso­by, które ukończyły 14 rok życia.

9. Nie pobiera się opłaty startowej

10. Zgłoszenia – w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30

11. Dys­tans i kategorie:

5,1 km open kobiet

5,1 km open mężczyzn

12. Nod­ic Walk­ing – marsz rekrea­cyjny — 3,7 km

13. Nagrody i wyróżnienia:

Dla zwycięzców w kat­e­gorii K i M – puchary.

Za zaję­cie miejsc I‑III w kat­e­gorii K i M – nagrody.

Dla pier­wszych 200 uczest­ników biegu – pamiątkowe medale.

Dla pier­wszych 50 uczest­ników Nordic Walk­ing – pamiątkowe medale.

Wśród wszys­t­kich uczest­ników, którzy ukończą bieg i Nordic Walk­ing zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

14. Zakończe­nie imprezy i ogłosze­nie wyników: kąpielisko OSiR‑u, przy ul. Markow­ick­iej 1 — godz. 12.00

15. Uwa­gi końcowe:

a) Za ubez­piecze­nie uczest­ników odpowiedzialne są macierzyste klu­by, sto­warzyszenia, orga­ni­za­c­je , rodz­ice lub opiekunowie prawni zgłasza­ją­cych zawod­ników do zawodów.

b) Przyję­cie numeru star­towego jest jed­noz­naczne z akcep­tacją regulaminu

IV BIEG „TWARDZIELA” O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ.

c) kat­e­go­ria Nordic Walk­ing nie będzie sędziowana na trasie marszu.

c) Sprawy nie ujęte w reg­u­laminie inter­pre­tu­je i rozstrzy­ga organizator.

d) Dla uczest­ników biegu orga­ni­za­tor zapew­nia gorą­cy posiłek.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content