Raci­bors­ka Ligi Pił­ki Siatkowej, której roz­gry­w­ki odby­wa­ją się pod patronatem Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz obchodzi w tym roku 15-lecie swo­jego ist­nienia. W związku z tym Rada Ligi wraz z Ośrod­kiem Sportu i Rekreacji, który jest współor­ga­ni­za­torem RLPS zaprasza­ją wszys­t­kich byłych i obec­nych zawod­ników, a także kibiców i sym­pa­tyków siatków­ki na pod­sumowanie 15-lecia Ligi. Rozpocznie się ono w najbliższą sobotę tj. 13-go październi­ka 2012 r. o godz. 15:00 w Are­nie Rafako. W pro­gramie między inny­mi mecz poka­zowy pomiędzy druży­na­mi „starszych” i „młod­szych” zawod­ników ligi oraz film przed­staw­ia­ją­cy his­torię ligi. Po częś­ci ofic­jal­nej zaprasza­my wszys­t­kich zawod­ników do klubu Brook­lyn przy ul. Browarnej 9. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content