W ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży Akc­ja “Zima 2010” Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z ofer­ty Ośrodka:

1. Lodowisko ul. Zamkowa 4

W okre­sie ferii zimowych lodowisko czynne od poniedzi­ałku do Piątku:

9.00 — ogóln­o­dostęp­na śliz­gawka
11.00 — śliz­gawka bezpłat­na dla grup zor­ga­ni­zowanych z terenu Raci­borza
13.00 — ogóln­o­dostęp­na śliz­gawka,
15.00 — ogóln­o­dostęp­na śliz­gawka, Uwa­ga! Otwar­cie śliz­gaw­ki w zależnoś­ci od atmos­fer­ycznych Warunk­ów.
19.00 — ogóln­o­dostęp­na śliz­gawka, uwa­ga! zmi­ana godziny ze wzglę­du na warun­ki atmos­fer­yczne.

Ceny biletów na lodowisko:
- Wstęp dzieci i młodzież szkol­na — 5,00 zł.
- Wstęp dorośli — 6,00 zł.
- Wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł.
- Ostrze­nie łyżew — 5,00 zł.

W sobo­ty i niedziele lodowisko czynne w godz. 10.00, 12.30, 15.00, 19,00.

Dodatkowo w okre­sie ferii prowad­zona Będzie nau­ka jazdy na łyżwach dla
dzieci w każdą sobotę i niedzielę o godz. 9.00 — 9.45 — nieodpłatnie.

W dniu 25.02.2010 zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Balu Prze­bier­ańców:
godz. 11.00 — dla dzieci
godz. 19.00 — Dla młodzieży Uwa­ga! zmi­ana godziny ze wzglę­du na warun­ki atmos­fer­yczne!
Uczest­nikom Balu zostaną roz­dane kostiumy, ktoré po Jego zakończe­niu otrzy­ma­ją na włas­ność.
Bal poprowadzi Wodzirej, zapew­ni­a­jąc dzieciom różnego Rodza­ju zabawy i
konkurenc­je KTÓRYCH w trak­cie roz­dane zostaną drob­ne upomin­ki i słodycze.

2. Kręgiel­nia ul. Zamkowa 4

w okre­sie ferii czyn­na w godz. :

8.00 — 14.00 — dla grup zor­ga­ni­zowanych,
17.00 — 22.00 — ogólnodostępna.

Ceny biletów wstępu:
- Indy­wid­u­al­nie za 1 godz. / 1 tor — 12,00 zł.
- Grupy zor­ga­ni­zowane do 20 osób z 1 godz. / 4 Tory — 30,00 zł.
- Grupy zor­ga­ni­zowane powyżej 20 osób / 1 godz. / 1 osobę — 1,50 zł.

Zaprasza­my!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content