Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, że w dni­ach 24–25.10.2009r w kręgiel­ni OSiR
w Raci­borzu przy ul. Zamkowej 4 odbędzie się „Trans­graniczny Turniej w Kręglach Klasy­cznych. Racibórz 2009”. 

Ofic­jalne otwar­cie turnieju w sobotę 24.10.2009r. godz. 10.00.Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz Budże­tu Państ­wa „Przekracza­my granice”. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content