III Rodzin­ny Rajd Rowerowy — 25.08.2002r.
Komu­nikat koń­cowy III Rodzin­nego Raj­du Rowerowego — 25.08.2002r.

Orga­ni­za­tora­mi imprezy rekrea­cyjnej, towarzyszącej X Memo­ri­ałowi im. A. Kaczyny i A. Mali­nowskiego byli: Urząd Mias­ta Racibórz, NSZZ “Sol­i­darność” przy Komendzie Powia­towej Straży Pożarnej w Raci­borzu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, UKS “Siódem­ka” przy SP nr 7 w Raciborzu. 

W rajdzie udzi­ał wzięło 27 zespołów , głównie z Raci­borza, ale rówanież z Kietrza, Pszowa, Wodzisław­ia Śląskiego i Chor­zowa. Łącznie w imprezie uczest­niczyło 71 osób, z których najmłod­szym okazał się 3 let­ni Maciek Giemza a najs­tarszym Paweł Nowosiel­s­ki, liczą­cy 72 wiosny.

Na trasę imprezy o godz. 11.00 jako pier­wsza wys­tar­towała rodz­i­na Zastęp­cy Prezy­den­ta Mias­ta racibórz — Woj­ciecha Krzyżek a pier­wszym zespołem, który przy­jechała na metę o godzinie 12.19 był 2 osobowy team Zbig­niewa Atłachowicz.

O kole­jnoś­ci miejsc na mecie decy­dowały punk­ty zdobyte przez zawod­ników w tes­tach sprawnoś­ciowych i konkur­sach wiedzy, które były przeprowad­zone na punk­tach kon­trol­nych w Oci­cach, Wojnowio­cach i Studziennej.

Trasa raj­du prze­b­ie­gała: — ścież­ka rowerowa (Racibórz — Oci­ce — Wojnow­ice — Studzi­en­na — OSiR).

Pon­ad­to, każ­da druży­na musi­ała się zmieś­cić w lim­i­cie cza­sowym wynoszą­cym 3 godziny.

Uwzględ­ni­a­jąc wszys­tkie przeprowad­zone konkurenc­je i zdobyte pod­czas ich roz­gry­wa­nia punk­ty, kole­jność zespołów była następująca:

1. Łukoszek Mał­gorza­ta — 211 pkt.
2. Grub­s­ki Walde­mar — 200 pkt.
3. Myga Wiesław — 197 pkt.
4. Straszak Hen­ryk — 189 pkt.
5. Atła­chow­icz Zbig­niew — 188 pkt.
6. Krzyżek Woj­ciech — 186 pkt.
7. Tront Marek — 186 pkt.
8. Pru­sic­ki Marek — 185 pkt.
9. Kaszu­ba Rafał — 184 pkt.
10. Plin­ta Hubert — 181 pkt.
11. Labocha Grze­gorz — 178 pkt.
12. Szy­bik Dar­iusz — 177 pkt.
13. Dmitruk Stanisław — 175 pkt.
14. Swadź­ba Mieczysław — 172 pkt.
15. Szczepa­ni­ak Krys­t­ian — 170 pkt.
16. Skowron Mar­erk — 168 pkt.
17. Giemza Boże­na — 163 pkt.
18. Nakraszewicz Józef — 160 pkt.
19. Tere­si­ak Mirosława — 151 pkt.
20. Boczek Alfred — 144 pkt.
21. Ciechanows­ka Urszu­la — 133 pkt.
22. Skurk Danu­ta — 133 pkt.
23. Przy­była Józef — wyco­fał się w trak­cie imprezy,
24. Opolony Jan — wyco­fał się w trak­cie imprezy,
25. Polok Tadeusz — wyco­fał się w trak­cie imprezy.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content