XII Bieg bez Granic:

Bieg z najwięk­szą trady­cją, cieszą­cy się dużą pop­u­larnoś­cią wśród bie­gaczy. Bieg główny roz­gry­wany jest na dys­tan­sie 10 km, w którym bierze udzi­ał kilkuset uczest­ników z regionu, jak również zza grani­cy. W tym dniu roz­gry­wane są jeszcze bie­gi na dys­tan­sie 3,7 km dla młodzieży oraz w kat. Open. Uczest­ni­cy w pakiecie otrzy­mu­ją okolicznoś­ciowe koszul­ki, jak również medal na mecie. Trasa biegu prze­b­ie­ga uli­ca­mi cen­trum mias­ta, na których licznie gro­madzą się kibice gorą­co dopin­gu­ją­cy zawodników.Cechą charak­terysty­czną tego biegu są trudne warun­ki atmos­fer­yczne, gdyż pomi­mo wiosen­nego ter­minu, uczest­ników na star­cie wita z reguły deszcz, wia­tr a nawet śnieg.

XII Bieg bez Granic Zdjecia:
Trasy XII Biegu

Mapa Trasy 

Mapa Trasy Młodzieżowej

Regulamin:

XII Bieg bez Granic