V Rafako Półmaraton Racibórz:

Wszys­tkie cztery poprzed­nie edy­c­je Rafako Pół­mara­tonu Racibórz okaza­ły się sukce­sem sportowym oraz orga­ni­za­cyjnym. Świad­czą o tym liczne pozy­ty­wne komen­tarze uczest­ników biegu, relac­je dzi­en­nikarzy ogólnopol­s­kich por­tali biegowych i wresz­cie przyz­nane nagrody. I, II i III Rafako Pół­mara­ton otrzy­mały wiele wyróżnień w plebis­cy­cie Złote Bie­gi 2015, Złote Bie­gi 2016 i Złote Bie­gi 2017 przyz­nawane przez bie­gaczy gło­su­ją­cych na por­talu maraonypolskie.pl, a I Rafako Pół­mara­ton także wyróżnie­nie na fes­ti­walu biegowym w Kryn­i­cy jako Biegowe Wydarze­nie Roku w Polsce.

Trasa V Półmaratonu

Mapa Trasy

Regulamin:

V Rafako Pół­mara­ton Racibórz