Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu został powołany do życia uch­wałą Rady
Nar­o­dowej w Raci­borzu nr. 28/196/66 z dnia 30.12.1966 roku i jest prowad­zony w formie
zakładu budże­towego. Dzi­ała­jąc jako jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na Mias­ta Racibórz,
zobow­iązany jest do PROWADZENIA dzi­ałal­noś­ci rekrea­cyjno — sportowej w obe­j­mu­jącej
swym zasięgiem Mias­to Racibórz, powiat raci­bors­ki i region, a w szczegól­noś­ci: walorów
pop­u­laryza­cji rekreacji ruchowej.
Do Jego głównych zadań należą:
- Tworze­nie Warunk­ów dla Roz­wo­ju Wychowa­nia Fizy­cznego, sportu, rekreacji ruchowej i
turysty­cznej,
- Tworze­nie Warunk­ów do czyn­nego upraw­ia­nia sportu przez społeczeńst­wo, walorów
pop­u­laryza­cji rekreacji ruchowej,
- Orga­ni­zowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo — rekrea­cyjnych,
- Szkole­nie kadry instruk­torskiej i kierowanie jej do PROWADZENIA zajęć rekrea­cyjnych,
- Prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci szkole­niowej w ZAKRESIE Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu,
- Prowadze­nie Sekcji sportowych w zależnoś­ci od potrzeb Społecznych i zle­ceń
Prezy­den­ta Mias­ta,
- Tworze­nie, Utrzy­manie i udostęp­ni­an­ie bazy sportowo — rekrea­cyjnej.
Do szczegółowych zadań OSiR należy:
1. Pro­gramowanie i real­iza­c­ja wszel­kich usług w zakre­sie sportu i masowej Kul­tu­ry
Fizy­cznej przy współdzi­ała­niu ścisłym z orga­ni­za­c­ja­mi Kul­tu­ry Fizy­cznej i Sportu.
2. Udostęp­ni­an­ie bazy sportowej i rekrea­cyjnej stosown­ie do zapotrze­bowa­nia
Społecznego:
a) oświa­towym insty­tucjom,
b) klubom i związkom sportowym,

c) orga­ni­za­cjom Kul­tu­ry Fizy­cznej,
d) Innym insty­tucjom i orga­ni­za­cjom zawodowym i społecznym,
e) osobom indy­wid­u­al­nym.
3. Prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci pro­pa­gandowej i reklam­owej z zakre­su dzi­ałal­noś­ci OSiR.
4. Eksploa­towanie właś­ci­we, kon­serwac­ja i rozbu­dowa bazy sportowej i rekrea­cyjnej na
tere­nie swego Dzi­ała­nia.
5. Prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci służącej upowszech­nie­niu Kul­tu­ry Fizy­cznej i sportu oraz
praw­idłowe­mu funkcjonowa­niu i roz­wo­jowi OSiR m.in.:
a) turysty­cznej,
b) wypoży­czal­ni sprzę­tu sportowo — rekrea­cyjnego i turysty­cznego,
c) hote­larskiej,
d) gas­tro­nom­icznej,
e) hand­lowej.
5. Udostęp­nie­nie bazy sportowo rekrea­cyjnej odby­wa się stosown­ie do zapotrze­bowa­nia
Społecznego oraz ist­nieją­cych możli­woś­ci na pod­staw­ie umowy dwus­tron­nej z OSiR na
zasadach określonych przez Prezy­den­ta Mias­ta zawartych w reg­u­laminie udostęp­nień i
wypoży­czeń.
Ośrodek prowadzi dzi­ałal­ność pomoc­niczą obe­j­mu­ją­ca między inny­mi:
1. Prowadze­nie obiek­tów nocle­gowych, gas­tro­nom­icznych, kempin­gowych i pól
namiotowych.
2. Prowadze­nie park­ingów stanow­ią­cych włas­ność Gminy.
3. Umieszczanie plakatów na miejs­kich ogłoszeniowych słu­pach.
4. Orga­ni­zowanie obozów sportowych w ramach let­niego i zimowego wypoczynku dzieci i
młodzieży na obiek­tach włas­nych.
5. Orga­ni­zowanie giełd, kier­maszy, wys­taw i imprez powszech­nych i innych
propagu­ją­cych sport i rekreację.
6. Wypoży­czal­nia sprzę­tu sportowego.