Naszą mis­ją jest nieustanne dąże­nie do zaspoka­ja­nia potrzeb 
sportowo-rekrea­cyjnych mieszkańców Raci­borza oraz goś­ci odwiedza­ją­cych nasze mias­to. Naszym nadrzęd­nym celem jest pod­nosze­nie jakoś­ci naszych usług. 
OSiR w Raci­borzu, oprócz zarządza­nia infra­struk­turą, dba oraz real­izu­je zada­nia z zakre­su kul­tu­ry fizy­cznej i sportu. Każdy dzień jest dla nas pełnym wyzwań przed­sięwz­ię­ciem, ale robimy wszys­tko, aby zapewnić mieszkań­com różnorodne formy relak­su, wypoczynku, oraz rywal­iza­cji sportowej.
Pod naszy­mi skrzy­dła­mi zna­j­du­je się kil­ka obiek­tów rozsianych po całym mieś­cie. Cztery z nich zna­j­du­ją się przy ul. Zamkowej 4, są to:

Stadion OSiR – nasz wielo­funkcyjny sta­dion ma już pon­ad 50 lat, zakończe­nie budowy nastąpiło w 1971 roku. Jed­nak w lat­ach 2016–2018 sta­dion został całkowicie zmod­ern­i­zowany, m. in. położono ośmiotorową tar­tanową bieżnię lekkoatle­ty­czną, wymieniono murawę, stanowiska do skoków w dal i pch­nię­cia kulą również zostały pod­dane lifftingowi.

H2Ostróg – został otwarty 1 maja 2014 roku. W naszym parku wod­nym moż­na znaleźć zjeżdżal­nię, stre­fę SPA, jacuzzi i grotę śnieżną. Wdz­ięczną nazwę zawdz­ięcza­my mieszkance Raci­borza Pani Iwonie Jasi­ak, której propozy­c­ja została wybrana przez mieszkańców mias­ta. Nazwisko Pani Iwony wid­nieje na pamiątkowej tabl­i­cy przy­wies­zonej na parterze budynku pływalni.

Kręgiel­nia – w kręgiel­ni zna­j­du­ją się 4 tory oraz stre­fa Dar­ta. Aby rozpropagować ist­nie­nie naszej kręgiel­ni, zostal­iśmy benefic­jen­ta­mi pro­jek­tu uni­jnego: Trans­graniczny Turniej Gier Barowych, dzię­ki które­mu cyk­licznie odby­wa­ją się u nas oraz u naszych part­nerów czes­kich zma­gania w grę DART.

Korty tenisowe – w naszej ofer­cie posi­adamy korty otwarte oraz jeden kry­ty kort tenisowy, na którym miłośni­cy tenisa mogą upraw­iać swój ukochany sport nawet w niesprzy­ja­ją­cych warunk­ach atmosferycznych.

Hala wid­owiskowo-sportowa zna­j­du­je się przy ul. Łąkowej 31. Na hali reg­u­larnie odby­wa­ją się trenin­gi gier zespołowych tj.: koszykówka, siatkówka, pił­ka noż­na, także moż­na spróbować swoich sił w tenisa stołowego, na siłowni bądź zre­lak­sować się odwiedza­jąc saunę.

Lodowisko – w miesią­cach zimowych przy­go­towu­je­my lodowisko na raci­borskim Rynku. Z każdym rok­iem lodowisko cieszy się coraz to więk­szym zain­tere­sowaniem, co nas bard­zo cieszy.

Kemp­ing i Basen Obo­ra – Basen Obo­ra jest basen­em otwartym, w związku z czym jest czyn­ny w miesią­cach let­nich. Na base­nie może­my znaleźć stre­fę kids, plac zabaw oraz basen głębo­ki dla wpraw­ionych pły­waków. Na tere­nie basenu moż­na również zjeść ciepły posiłek oraz zre­lak­sować się w pięknym otocze­niu lasu. W bard­zo bliskiej odległoś­ci zna­j­du­je się Arbore­tum Bramy Morawskiej, które zach­wyca nie tylko turys­tów ale i mieszkańców przy­rodą. Sąsiadu­ją­cym obiek­tem basenu jest kemp­ing. Na kempin­gu zna­j­du­ją się dom­ki do wyna­ję­cia, w ofer­cie mamy również dom­ki całoroczne, przyłącza dla kam­perów, i pole namiotowe.Dodatkowy­mi obiek­ta­mi nad który­mi sprawu­je­my pieczę są: Skate Park, siłow­n­ia na wol­nym powi­etrzu (Fit park) przy ul. Zamkowej 4.

Ogródek Jor­danows­ki – jesteśmy opieku­na­mi ogród­ka jor­danowskiego, który posi­a­da stre­fę zabaw dla dzieci, ale również jest miejscem wydarzeń artysty­cznych, kul­tur­al­nych i sportowych mias­ta Racibórz. Ogródek posi­a­da stre­fę street work­out, w której zna­jdą coś dla siebie star­si bywal­cy oraz ogród społeczny, gdzie każdy może zad­bać o rośliny, zaan­gażować się w ich rozwój oraz opiekę nad nimi.


Serdecznie zaprasza­my Państ­wa do korzys­ta­nia z naszych usług.
Z poważaniem
Dyrek­tor Paweł Król