3 mar­ca 2024 roku trady­cyjnie odbędzie się w Raci­borzu Bieg Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych TROPEM WILCZYM. Pod­czas XII edy­cji, podob­nie jak w roku ubiegłym, bie­gacze wyruszą spod bramy Zakładu Karnego, jednego…

Zaprasza­my na odpręża­ją­cy wieczór w H2Ostróg przy dźwiękach hand­panu i kamer­tonów. Wydarze­nie poprowadzi Alek­sander Czekańs­ki — spec­jal­ista od masażu dźwiękiem. Szczegóły w aktualnościach..

Zgłoszenia na turniej przyj­mu­je­my do 29.02 włącznie. Mail do zapisów: imprezy@osirraciborz.pl Zapraszamy

Zaprasza­my na Sportowy Bal Kar­nawałowy, który odbędzie się 9 lutego w godz. od 16:00 do 19:00. Bal dedykowany jest dla dzieci w wieku od 6 — 12 lat, i obowiązują…

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się ze szczegóła­mi wyciecz­ki dla dzieci w wieku od 6 — 14 lat w ramach akcji Zima w mieś­cie 2024. Koszt wyciecz­ki 60 zł, szczegóły zna­jdą Państ­wo w…

Serdecznie zaprasza­my na sportowy spac­er z Mikoła­jem. Tech­ni­ka poko­na­nia trasy dowol­na — nordic walk­ing, spac­er, bieg, decyz­ja należy do Ciebie, jedynym warunk­iem jest posi­adanie atry­bu­tu św. Mikoła­ja. Star­tu­je­my z ulicy…

Zaprasza­my na nasz coroczny spływ kajakowy w ramach Fes­ti­walu Podróżniczego Wia­tra­ki, który odbędzie się 22.10.2023 r. o godz. 11:00. Zapisy przyj­mu­je­my pod nr tel 32 415 37 17, bądź osobiście…

5 i 12 październi­ka zostana roze­grane zawody ZBIJAK CUP. 5 październi­ka odby­wa­ją się zawody klas 3, z kolei 12 październi­ka na halę przy ul. Łąkowej 31 zaprosimy klasy IV. Chętne…

Zaprasza­my wszys­t­kich ama­torów szy­bkiej jazdy do zapisa­nia się na zawody rowerowe Bike Race Racibórz 2023! Uczest­nika­mi zawodów mogą być oso­by pełno­let­nie jak i dzieci, pod które będzie przy­go­towana trasa o…

Page 1 of 741 2 3 74
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content