Zaprasza­my na nasz coroczny spływ kajakowy w ramach Fes­ti­walu Podróżniczego Wia­tra­ki, który odbędzie się 22.10.2023 r. o godz. 11:00.
Zapisy przyj­mu­je­my pod nr tel 32 415 37 17, bądź oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji Aqua­parku H2Ostróg, gdzie również moż­na dokon­ać opłaty. Opła­ta za kajak wynosi 50 zł, 25 zł od oso­by. Oso­by dokonu­jące rez­erwacji zobow­iązane są opłacić spływ przed ter­minem tj. do 20.10.2023 r., po tym ter­minie nieopłaceni uczest­ni­cy zostaną skreśleni z listy rezerwacyjnej.
Spływ rozpoczy­namy na slip­ie kajakowym przy prawej stron­ie Bul­warów, kończymy po lewej stron­ie Odry w Grze­gor­zow­icach. Trans­port z Grze­gor­zow­ic jest we włas­nym zakresie.
Zapraszamy!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content