Przed­staw­iamy Wam Reg­u­lamin XXIII Rodzin­nego Raj­du Rodzinnego.

Czeka­ją na Was: zma­gania na hali wid­owiskowo-sportowej, drugim przys­tankiem będzie Ogródek Jor­danows­ki gdzie uczest­ni­cy będą rzu­cali kość­mi. Trze­cią stacją z kolei będzie Kręgiel­nia przy ul. Zamkowej 4, gdzie każ­da z drużyn będzie miała do wyko­rzys­ta­nia 10 rzutów — czyk­li do zdoby­cia aż 90 punk­tów. A ostat­nim przys­tankiem będzie już Kemp­ing Obo­ra, gdzie będzie czekał quiz strażacki.

Pamię­ta­jmy jed­nak, że rajd ma głównie charak­ter rodzin­ny i ma na celu propagowanie zdrowego sty­lu życia i spędzenia wartoś­ciowego cza­su w gronie najbliższych.

 

 

Link do reg­u­laminu zna­j­du­je się poniżej.

 

 

XXIII Rodzin­ny Rajd Rowerowy

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content