12 lip­ca star­tu­je­my z questem miejskim połąc­zonym z piknikiem na Ogród­ku Jordanowskim.

Quest nosi tytuł “Z Ofką po śred­niowiecznym Raciborzu”.

 

Celem tworzenia questów jest jak naja­trak­cyjniejsze zaprezen­towanie danego regionu, miejs­cowoś­ci lub miejs­ca. Questy to gry miejskie — wyprawy odkry­w­ców, które pozwala­ją uczest­nikowi odkryć z innej per­spek­ty­wy nawet dobrze im znane miejs­ca. Pod­czas ques­tu poz­na­je­my lokalną kul­turę, his­torię i przy­rodę. Questy uczą nas dostrze­gać wyjątkowość i unika­towość każdego miejs­ca, które jest odkry­wane pod­czas wypraw.

 

Nasz Quest odbędzie się 12 lip­ca. Star­tu­je­my o godz. 10:00 sprzed H2Ostróg. Dla uczest­ników będą przy­go­towane plan­sze do wypeł­ni­a­nia, ale moż­na również bezpłat­nie ściągnąć aplikację na www.questy.org.pl , która automaty­cznie doda nam odz­nakę po zakońc­zonym queście.

Całość kończymy piknikiem na Ogród­ku Jor­danowskim. Każdy z uczest­ników zobow­iązany jest przy­go­tować się do wyprawy we włas­nym zakre­sie: przekąs­ka, napój oraz odpowied­nia odzież to pod­stawa udanej wyprawy.

 

Zgłoszeń moż­na dokony­wać pod numerem tele­fonu: 32 415 37 17 bądz mailowo: imprezy@osirraciborz.pl / sport@osirraciborz.pl

 

 

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content