Na wcza­sy do Pleśnej! Są jeszcze wolne miejs­ca i dodatkowe turnusy.

Jeżeli wakac­je to dla Ciebie czas ład­owa­nia baterii na łonie natu­ry z dala od zgiełku cywiliza­cji to mamy dla Ciebie ofer­tę. Wzorem roku ubiegłego udostęp­ni­amy nasz miejs­ki ośrodek wypoczynkowy w Pleśnej dla wczasowiczów.

Po raz kole­jny cały­mi rodz­i­na­mi, lub paczką przy­jaciół będziecie mogli doświad­czyć bło­goś­ci lasu i bliskoś­ci morza w miejs­cu, które generu­je wiele pozy­ty­wnych wspomnień!

W tym roku ofer­ta przed­staw­ia się następująco:

W dni­ach 11.06.2022 r. — 25.06.2022 r. ist­nieje możli­wość rez­erwacji na doby (bez wyżywienia).

  • domek kon­ten­erowy 100 zł (4 osobowy)
  • wyna­jem namio­tu 60 zł (4 osobowy)
  • pole namiotowe 15 zł/osoba

Tygod­niowe tur­nusy z wyży­wie­niem (od sobo­ty do sobo­ty) w terminach:

25.06.2022 r. — 09.07.2022 r. (ostat­nie wolne miejsca)

06.08.2022 r. — 03.09.2022 r. (ostat­nie wolne miejsca)

23.07.2022 r. — 30.07.2022 r. (NOWY, DODATKOWY TURNUS!)

30.07.2022 r. — 06.08.2022 r. (NOWY, DODATKOWY TURNUS!)

Opłaty:

domek kon­ten­erowy 980 zł (4 osobowy)

  • wyna­jem namio­tu 595 zł (4 osobowy)
  • pole namiotowe 175 zł/osoba
  • posił­ki: śni­ada­nia + obi­adoko­lac­ja w cenie — 40 zł
  • dzieci od 3 do 12 lat — 25 zł

Zapisy pod numerem tele­fonu 32 415 37 17

*Pon­ad­to przy­pom­i­namy, że wszys­tkie oso­by, które dokon­ały rez­erwacji, są zobow­iązane do dostar­czenia kart zgłoszeniowych, opłace­nia tur­nusów i pod­pisa­nia umów. Bez doko­na­nia powyższych czyn­noś­ci rez­erwac­je zostaną odwołane!

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content