W tym roku Dni Raci­borza będą trwały 6 dni, a zaczy­namy je 8 czerwca.

 

 

Otwier­ać stawkę będzie kon­cert Unique String Quar­tet gdzie zaprezen­tu­ją muzykę fil­mową na sali sądowej Sądu Rejonowego w Raci­borzu. 10 czer­w­ca będziemy obchodz­ić nasz Dzień Sportu na Sta­dion­ie OSiR przy ul. Zamowej 4. Będzie to tren­ing z Mis­trza­mi, i spec­jal­nie na to wydarze­nie będzie zbu­dowane miasteczko, posi­ada­jące 6 stacji sportowych. Poszczegól­nych stacji będzie 6: akro­baty­ka, zapasy, siatkówka, koszykówka, lekkoatle­ty­ka i pił­ka noż­na. Akro­batykę poprowadzi dobrze znany Piotr Micza­j­ka; lekkoatle­tykę z kolei Anna Szyj­ka – mul­ti­medal­ist­ka Mis­tr­zostw Pol­s­ki na dys­tansach 3000m i w bie­gach przeła­jowych; zapasy – Piotr Żurawik, medal­ista mis­tr­zostw Pol­s­ki, obec­nie tren­er przy­go­towa­nia moto­rycznego m. in. Tadeusza Micha­li­ka – medal­isty Igrzysk Olimpi­js­kich w Tokio; siatkówkę – Woj­ciech Szwed – zawod­nik ekstrak­lasy Jas­trzęb­skiego Węgla, aktu­al­ny wicemistrz Pol­s­ki seniorów, oraz Moni­ka Brzostek, olimpij­ka z Rio de Janeiro, koszykówka z kolei będzie prowad­zona przez Mał­gorza­tę Grzeszek-Kuligę. Tren­er­ka z sukce­sa­mi prowadzi klub sportowy Mini Bas­ket­ball oraz prze­wod­niczy pro­jek­towi Junior NBA. Ostat­ni na liś­cie, ale nie mniej ważny będzie tren­ing pił­ki nożnej prowad­zony przez zawod­ników i tren­erów Unii Racibórz wspier­anych przez insta­lację Sport Systems.

 

Po zakońc­zonych zma­gani­ach na Sta­dion­ie przenosimy się na Skate Park, gdzie będziemy mieli okaz­je zobaczyć breakingowe warsz­taty taneczne, pokazy mis­trzów oraz kon­cert hip-hopowy.

 

Do zobaczenia!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content