Dokład­nie 232 zawod­ników pojaw­iło się na star­cie XIV edy­cji Biegu bez Granic oraz biegów towarzyszących.

 

Przy­pom­ni­jmy, że 3 maja czekały na Was cztery konkurenc­je: Bieg główny na 10 km, bieg nordic walk­ing oraz bieg Open na dys­tan­sie 5 km, i na końcu jed­nak nie mniej ważny bieg młodzieżowy na dys­tan­sie 2,5 km. Dla każdego uczest­ni­ka biegu mieliśmy przy­go­towane paki­ety star­towe, w których zna­j­dowały się batony firmy Zmi­any Zmi­any — jest to fir­ma wspier­a­ją­ca Sto­warzysze­nie Otwarte Klat­ki (szczegóły moż­na sprawdz­ić na stron­ie www.otwarteklatki.pl do czego zachę­camy. Ekipa Zmi­any Zmi­any ufun­dowała również paki­ety dla zwycięzców i dodatkowe upomin­ki. Fir­ma Polar dostar­czyła nam chus­ty wielo­fuk­cyjne, które uczest­ni­cy również mogli znaleźć w swoich paki­etach star­towych. I tak samo jak w przy­pad­ku Zmi­any Zmi­any, fir­ma Polar ufun­dowała bony na zakupy dla zwycięzców głównych kat­e­gorii za co serdecznie dzięku­je­my. Nasz rodz­imy Browar Zamkowy Racibórz zad­bał o nasze odpowied­nie nawod­nie­nie dostar­cza­jąc zawod­nikom napo­je PYRSK, a Wodocią­gi Raci­borskie licznie strzegli na trasie nie tylko bie­gaczy, ale też i kibiców.

Zwycięz­ca­mi poszczegól­nych biegów byli:

 

Bieg młodzieżowy:

1. Mar­ta Kli­masara / Daw­id Balcerek

2. Zuzan­na Molen­da / Krzysztof Frańczuk

3. Julia Sło­bodz­ian / Jakub Sochacki

Bieg Open:

1. Roksana Orzyszek / Marek Michna

2. Bar­bara Rataj / Paveł Jeziorski

3. Ela Lisz­ka / Olivi­er Lokajczyk

Nordic Walk­ing:

1. Ewa Różewicz / Tomasz Marczak

2. Alek­san­dra Mandrysz / Bog­dan Cyrus

3. Eweli­na Cetera / Mar­i­an Małka

Bieg główny:

1. Joan­na Gri­man / Marcin Ciepłak

2. Michali­na Mendec­ka-Zejdler / Rober­to Dimiccoli

3. Michali­na Janows­ka / Dami­an Drozdż

 

Oprócz nagród głównych, staral­iśmy się podtrzy­mać kat­e­gorie, które były w poprzed­nich lat­ach bard­zo moc­no obsadzone:

 

Kat­e­gorie wiekowe:

K 18–29

1. Judy­ta Rębisz

2. Domini­ka Bura

3. Agniesz­ka Piątek

K 30–39

1. Michali­na Mendecka-Zejdler

2. Michali­na Janowska

3. Domini­ka Pacak

K 40–49

1. Joan­na Griman

2. Boże­na Walaszek

3. Agniesz­ka Rębisz

K 50–59

1. Urszu­la Cieślikiewicz

2. Boże­na Mandycz

3.

K 60–99

1. Anna Pastucha

2. Ewa Różewicz

3. Mał­gorza­ta Trawińska

 

Czas na kat­e­gorie męskie:

 

M 1–19

1. Sasha Kasprzyk

M 20–29

1. Mateusz Fliegert

2. Kamil Bednorz

3. Adri­an Kostuch

M 30–39

1. Marcin Ciepłak

2. Rober­to Dimiccoli

3. Dami­an Drożdż

M 40–49

1. Tomasz Koteluk

2. Woj­ciech Szymura

3. Krzysztof Piontek

M 50–59

1. Mar­iusz Rębisz

2. Arka­diusz Kubik

3. Andrzej Grzesik

M 60–99

1. Maciej Ciepłak

2. Andrzej Wybraniec

3. Maksy­mil­ian Jasiński

 

Osob­no sklasy­fikowani byli również niepełnosprawni:

Kobi­ety / Mężczyźni

1. Domini­ka Pacak / Michał Kampik

2. Anna Pas­tucha / Mar­tin Bedrunka

3. Urszu­la Cies­likiewicz / Marcin Born

Mieszkan­ka / Mieszkaniec Raciborza

1. Judy­ta Rębisz / Rober­to Dimiccoli

2. Domini­ka Pacak / Jarosław Fajger

3. Agniesz­ka Piątek / Mar­iusz Rębisz

Straż Granicz­na:

1. Wio­le­ta Mieszczak / Kamil Bednorz

2. Agniesz­ka Piątek / Adam Kurek

3. Mag­da Widurs­ka / Euge­niusz Słobodzian

 

Dzięku­je­my za wsparcie:
Mias­tu Racibórz, TEB Edukac­ja Racibórz, Browar Zamkowy Racibórz,Wodociągi Raci­borskie, Polar, Zmi­any Zmi­any, PK Racibórz, Straż Miejs­ka Racibórz, Polic­ja Racibórz
Straż Granicz­na w Raciborzu
Ochot­nicza Straż Pożar­na — OSP.pl z Raci­borza i okolic: OSP Markow­ice, OSP Brzezie, OSP Gamów, OSP Mod­zurów, OSP Sławików, OSP Strzyb­nik, OSP Sudół, OSP Studzi­en­na, OSP Rud­nik, OSP Brzeźni­ca, OSP Miedonia
Wolontariusze!
Bez Was nie udało­by się nam zor­ga­ni­zować tak wielkiego wydarzenia!

 

 

Ekipa OSiR Racibórz

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content