Moi Drodzy,
Mamy ważne zadanie do wyko­na­nia — sprzą­tamy Odrę i jej brze­gi! Chęt­nych zaprasza­my do udzi­ału w tej szla­chet­nej akcji! Nad­mien­imy tylko, że AKCJA CZYSTA ODRA prowad­zona jest na całej jej dłu­goś­ci. Odrę moż­na sprzą­tać na dwa sposo­by: będąc w kajaku oraz idąc brzegiem. Akc­ja jest bezpłat­na, zapew­ni­amy kaja­ki oraz środ­ki ochrony: rękaw­icz­ki, wor­ki na śmieci). Ilość kajaków ogranic­zona. Ze wzglę­du na to, że każdy odcinek Odry będzie sprzą­tany przez inną insty­tucję, przy zgłoszeni­ach proszę podawać, który konkret­nie odcinek Państ­wa intere­su­je. Tylko wspólne dzi­ałanie ma sens.
Ter­miny akcji zamieszcza­my poniżej:
29.04 — od tamy przy Rafako do mostu na 
ul. Piaskowej
02.05 — od zbiorni­ka do połączenia Odry z Ulgą
07.05 — od mostu na ul. Piaskowej do kładki
08.05 — od kład­ki do połączenia Odry z Ulgą
Oso­by chętne do przyłączenia się do akcji zaprasza­my do kontaktu:
tele­fon­icznego OSiR 32 415 37 17, oraz mailowego: imprezy@osirraciborz.pl, sport@osirraciborz.pl)
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content