W związku z orga­ni­za­cją w tym roku wypoczynku w Pleśnej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu przekazu­je­my pod­sta­wowe infor­ma­c­je doty­czące sposobu rez­erwacji oraz płatności.

  1. Rez­erwac­ja możli­wa jest tele­fon­icznie (32/415–37-17) lub oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji).
  2. Po doko­na­niu rez­erwacji w ter­minie do 2 dni roboczych należy: 
    1. wypełnić Kartę Zgłoszeniową dostęp­ną na stron­ie www.osir-raciborz.pl i przesłać mailem lub przekazać oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji)

b. dokon­ać wpłaty przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09105013281000000400032421,

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: nazwisko i imię Naby­w­cy, ter­min pobytu

Przykład: Kowal­s­ki Jan, 25.06. — 02.07.

Ist­nieje również możli­wość doko­na­nia płat­noś­ci oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji).

Do pod­pisa­nia umowy niezbędne jest również dostar­cze­nie pod­pisanych przez każdego z pełno­let­nich uczest­ników obozu klauzuli informacyjnej.

Po doko­na­niu wszys­t­kich czyn­noś­ci zostanie pod­pisana umowa, która będzie pod­stawą do wejś­cia na teren obozu w wyz­nac­zonym terminie.

Kosz­ty noclegu:

1) Barak: 140 zł x 7 dni = 980 zł

2) Namiot typu becz­ka: 85 zł x 7 dni = 595 zł

3) Pole namiotowe: 25 zł/os x 7 dni = 175 zł

Kosz­ty wyżywienia:

1) oso­by urod­zone w 2020 r. i później — bezpłatnie ,

2) oso­by urod­zone pomiędzy 2010, a 2019 rok­iem — 25 zł,

3) oso­by urod­zone przed 2010 r. — 40 zł.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content